AGERPRES | Cariere

Cariere

 • Un post vacant de expert gradul  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Serviciul Intern de Prevenire si Protectie

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Intern de Prevenire si Protectie.

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 01.10.2019, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- Vechime in munca necesara: minim 7 ani;
- Vechime in domeniul P.S.I.: minim 7 ani;
- Cursuri de perfectionare in domeniul P.S.I.;
- Atestare profesionala in domeniul P.S.I. conform Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
- Abilitati, calitati si aptitudini necesare: de planificare, organizare, coordonare, indrumare si control, rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:

a) Intocmeste si actualizeaza periodic si aduce la indeplinire urmatoarele planuri:
- Planul de avertizare
- Planul de evacuare in caz de incendiu
- Planul de actiune in caz de pericol grav si imminent
- Planul de instructiuni de aparare impotriva incendiilor
b) Instruieste, informeaza si verifica angajatii institutiei in privinta normelor de prevenire a incendiilor si masurile aplicate in caz de pericol grav si iminent si completeaza fisele P.S.I.
c) Evalueaza riscurile de incendiu in cadrul institutiei, stabileste masuri tehnice si organizatorice de aparare impotriva incendiilor.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
- Ordin nr. 712 din 23 iunie 2005 – Dispozitie generala privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta
- Ordin nr. 163 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
- Ordin nr. 166 din 27 iulie 2010 – Dispozitie generala privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente
- Ordin nr. 262 din 02 decembrie 2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri
- Legea nr. 15 din 29 ianuarie 2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 01.10.2019, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 04.10.2019 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 07.10.2019  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 08.10.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 09.10.2019, ora  11.00: proba scrisa
- 10.10.2019  – afisare rezultate proba scrisa
- 11.10.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 14.10.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 15.10.2019, ora 13.00: interviul
- 16.10.2019- afisare rezultate interviu
- 17.10.2019 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 18.10.2019  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 21.10.2019 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Un post vacant de auditor gradul  IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Serviciul Audit Public Intern

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern.

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
De asemenea, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu Avizul (in original) emis de Ministerul Finantelor Publice – Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 01.10.2019, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
• Aviz favorabil al Ministerului Finantelor Publice – Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013;
• Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
• Perfectionari (specializari): in domeniul audit public intern si financiar contabil, managementul riscului, controlul intern si guvernanta, tehnologia informatiei, drept, achizitii publice si resurse umane;
• Vechime in munca necesara: minim 7 ani;
• Vechime in specialitate necesara: minim 7 ani;
• Cunoasterea cel putin a unei limbi straine de circulatie internationala – nivel mediu.
• Abilitati, calitati si aptitudini necesare: de planificare, organizare, coordonare, indrumare si control, rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, integritate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, spirit de initiativa.
• Cunostinte de prelucrare si documentare informatii in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Internet.
• Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:

- Elaboreaza Norme metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern specifice institutiei, avizate de UCAAPI.
- Elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern si, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern.
- Elaboreaza programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern.
- Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management si control din cadrul institutiei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern.
- HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.
- Legea nr. 82/1991 - Legea Contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi al institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestora.  
- Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.
- Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.
- Ordin nr. 720/2014 pentru apobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora.
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice - versiune consolidata 2014.
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
- Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata.
- HG nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completrile ulterioare.
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 01.10.2019, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 04.10.2019 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 07.10.2019  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 08.10.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 09.10.2019, ora  11.00: proba scrisa
- 10.10.2019  – afisare rezultate proba scrisa
- 11.10.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 14.10.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 15.10.2019, ora 11.00: interviul
- 16.10.2019- afisare rezultate interviu
- 17.10.2019 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 18.10.2019  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 21.10.2019 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Un post vacant de auditor gradul  I, functie contractuala de executie, norma intreaga - Serviciul Audit Public Intern

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul I, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern.

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
De asemenea, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu Avizul (in original) emis de Ministerul Finantelor Publice – Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 01.10.2019, ora 16.00.


Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
• Aviz favorabil al Ministerului Finantelor Publice – Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013;
• Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
• Perfectionari (specializari): in domeniul audit public intern si financiar contabil, managementul riscului, controlul intern si guvernanta, tehnologia informatiei, drept, achizitii publice si resurse umane;
• Vechime in munca necesara: minim 4 ani;
• Vechime in specialitate necesara: minim 4 ani;
• Cunoasterea cel putin a unei limbi straine de circulatie internationala – nivel mediu.
• Abilitati, calitati si aptitudini necesare: de planificare, organizare, coordonare, indrumare si control, rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, integritate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, spirit de initiativa.
• Cunostinte de prelucrare si documentare informatii in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Internet.
• Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:

- Elaboreaza Norme metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern specifice institutiei, avizate de UCAAPI.
- Elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern si, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern.
- Elaboreaza programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern.
- Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management si control din cadrul institutiei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.

Concursul va consta in:
-Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
-Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern.
- HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.
- Legea nr. 82/1991 - Legea Contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi al institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestora.  
- Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.
- Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.
- Ordin nr. 720/2014 pentru apobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora.
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice - versiune consolidata 2014.
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
- Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata.
- HG nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completrile ulterioare.
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 01.10.2019, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 04.10.2019 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 07.10.2019  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 08.10.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 09.10.2019, ora  11.00: proba scrisa
- 10.10.2019  – afisare rezultate proba scrisa
- 11.10.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 14.10.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 15.10.2019, ora 12.00: interviul
- 16.10.2019- afisare rezultate interviu
- 17.10.2019 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 18.10.2019  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 21.10.2019 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins Observatii
1 IC – C10 absent - - respins

dosar incomplet (lipsa cazierului judiciar si a Avizului, in original, emis de Ministerul Finantelor Publice - Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013)

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 22.05.2019, pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern   
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins Observatii
1 IC – C10 absent respins dosar incomplet (lipsa cazierului judiciar si a Avizului, in original, emis de Ministerul Finantelor Publice - Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013)

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 24.05.2019, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 22.05.2019, pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 IC – C10 admis                                                               
sub rezerva depunerii cazierului judiciar si a Avizului (in original) emis de Ministerul Finantelor Publice - Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului
 

                   
Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 20.05.2019, pana la ora 16.00.

 

 • Un post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Serviciul Audit Public Intern

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern.


Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
De asemenea, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu Avizul (in original) emis de Ministerul Finantelor Publice – Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 14.05.2019, ora 16.00.
Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
• Aviz favorabil al Ministerului Finantelor Publice – Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013;
• Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
• Perfectionari (specializari): in domeniul audit public intern si financiar contabil, managementul riscului, controlul intern si guvernanta, tehnologia informatiei, drept, achizitii publice si resurse umane;
• Vechime in munca necesara: minim 7 ani;
• Vechime in specialitate necesara: minim 7 ani;
• Cunoasterea cel putin a unei limbi straine de circulatie internationala – nivel mediu.
• Abilitati, calitati si aptitudini necesare: de planificare, organizare, coordonare, indrumare si control, rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, profesionalism, empatie, amabilitate, integritate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, spirit de initiativa.
• Cunostinte de prelucrare si documentare informatii in MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), Internet.
• Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Responsabilitati:

- Elaboreaza Norme metodologice privind exercitarea activitatii de audit public intern specifice institutiei, avizate de UCAAPI.
- Elaboreaza proiectul planului multianual de audit public intern si, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern.
- Elaboreaza programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern.
- Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management si control din cadrul institutiei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si interviu:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern.
- HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern.
- Legea nr. 82/1991 - Legea Contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi al institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestora.  
- Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.
- Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.
- Ordin nr. 720/2014 pentru apobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora.
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice - versiune consolidata 2014.
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
- Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata.
- HG nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordonanta de Urgenta nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
- HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
- Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.


 Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 14.05.2019, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
- 17.05.2019 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 20.05.2019  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 21.05.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 22.05.2019, ora  11.00: proba scrisa
- 23.05.2019  – afisare rezultate proba scrisa
- 24.05.2019 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 27.05.2019 – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 28.05.2019, ora 11.00: interviul
- 29.05.2019 - afisare rezultate interviu
- 30.05.2019 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 31.05.2019  – afisare rezultate la contestatiile depuse
- 03.06.2019 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • ANUNT

privind anularea concursului pentru ocuparea a doua posturi vacante de redactor de rubrica gradul IA, din cadrul Redactiei Stiri Interne, functii contractuale de executie, norma intreaga, organizat in data de 28.01.2019

In conformitate cu dispozitiile art. 37 - 39 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia Nationala de Presa AGERPRES anunta anularea, din motive obiective, a concursului pentru ocuparea a doua posturi vacante de redactor de rubrica gradul IA, din cadrul Redactiei Stiri Interne, functii contractuale de executie, norma intreaga, organizat in data de 28.01.2019.

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor  gradul II, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate 
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final     Admis/respins Observatii
1 VCI - C4  97  94  95,5  admis -
2 CMG - C8 89,33   absent - respins -
3  SRM - C3   absent - - respins dosar incomplet (lipsa cazier judiciar)
4 WSW - C1   absent - - respins -

 

          

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Sportive
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1  TA - C5  94     98,33 96,17    admis

 

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern   
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins Observatii
1  PA - C7    absent - - respins dosar incomplet (lipsa Avizului, in original, emis de Ministerul Finantelor Publice - Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013)

 

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor gradul II, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate   
Nr. crt. Candidat Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 VCI - C4 94 admis
2 CMG - C8 absent respins

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 05.02.2019, pana la ora 16.00.    

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Sportive
Nr. crt. Candidat Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 TA - C5 98,33 admis

 

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 05.02.2019, pana la ora 16.00.             

 

 • ANUNT

privind suspendarea desfasurarii concursului pentru ocuparea a doua posturi vacante de redactor de rubrica gradul IA, din cadrul Redactiei Stiri Interne, functii contractuale de executie, norma intreaga, organizat in data de 28.01.2019

In conformitate cu dispozitiile art. 37 - 39 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Agentia Nationala de Presa AGERPRES anunta suspendarea desfasurarii concursului pentru ocuparea a doua posturi vacante de redactor de rubrica gradul IA, din cadrul Redactiei Stiri Interne, functii contractuale de executie, norma intreaga, organizat in data de 28.01.2019.

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 28.01.2019, pentru ocuparea a doua posturi vacante de redactor de rubrica gradul IA,

functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne

Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 LC - C2 66,33 admis
2 BLA - C6 52,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 30.01.2019, pana la ora 16.00.            
Interviul va avea loc vineri, 01.02.2019, ora 11.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 28.01.2019, pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Sportive            
           
Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 TA - C5 94 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 30.01.2019, pana la ora 16.00.            

Interviul va avea loc vineri, 01.02.2019, ora 11.00.            

 

 

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 28.01.2019, pentru ocuparea unui post vacant de redactor gradul II, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate                

                

 

Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins Observatii
1 VCI - C4 97 admis -
2 CMG - C8 89.33 admis -
3 SRM - C3 absent respins dosar incomplet (lipsa cazier judiciar)
4 WSW - C1 absent respins -

              
Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 30.01.2019, pana la ora 16.00.                
Interviul va avea loc vineri, 01.02.2019, ora 12.00.                

 

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat in data de 28.01.2019, pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga, in cadrul Serviciului Audit Public Intern      

 

        

Nr. crt. Candidat Punctaj proba scrisa Admis/respins Observatii
1 PA - C7 absent respins dosar incomplet (lipsa Avizului, in original, emis de Ministerul Finantelor Publice - Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013)

 

                
Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 30.01.2019, pana la ora 16.00.

 

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 28.01.2019, pentru ocuparea unui post vacant de auditor gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Serviciul Audit Public Intern 
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 PA - C7

admis

sub rezerva depunerii Avizului (in original) emis de Ministerul Finantelor Publice - Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, potrivit HG nr. 1086/2013, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului

 

   Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 22.01.2019, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 28.01.2019, pentru ocuparea a doua posturi vacante de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Redactia Stiri Interne
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 BLA - C6 admis  
2 BAV - C9 respins    nu indeplineste conditiile
3 LC - C2    admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 22.01.2019, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 28.01.2019, pentru ocuparea unui post vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie, norma intreaga - Redactia Stiri Sportive
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 TA - C5 admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 22.012019, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 28.01.2019, pentru ocuparea unui post vacant de redactor gradul II, functie contractuala de executie, norma intreaga - Redactia Stiri pentru Strainatate
Nr. crt. Candidat admis/respins motivul respingerii
1 CMG - C8 admis  
2 SRM - C3 admis  
3 VCI - C4 admis  
4 WSW - C1 admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 22.01.2019, pana la ora 16.00.

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.