Cariere

 

 • Reporter gradul IA, functie contractuala de executie vacanta - Redactia Video

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de reporter gradul IA, functii contractuale de executie vacante, norma intreaga,  in cadrul Redactiei Video. 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 23.02.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiilor contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca minimum 7 ani;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
- cunostinte solide de cultura generala (politice, sociale, economice, culturale);
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
-  abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale ;
-  disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Atributiile postului :
- redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa, redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
- colaboreaza cu echipele de filmare si editare din cadrul redactiei la realizarea de materiale video: transmisiuni in direct, reportaje, interviuri, stiri, dezbateri;
- redacteaza flash-uri, stiri dupa comunicate de presa si/sau preluate dupa posturile de televiziune, sinteze, grupaje si round-up-uri;
- citeste zilnic fluxul de stiri AGERPRES, monitorizeaza permanent diverse surse de informatii (retele sociale, portaluri online, bloguri, Monitorul Oficial), se informeaza zilnic asupra subiectelor majore semnalate in sumarele/presumarele redactiei si despre evenimentele interne si internationale;
- desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului ;
- propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Componenta, atributiile si organizarea Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Componenta, atributiile si organizarea Parlamentului Romaniei - http//www.parlament.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre - noi/codul - deontologic
- "Manual de jurnalism", volum coordonat de Mihai Coman, editura Polirom, 2009
- "Manual practic de televiziune", Jonathan Bignell, Jeremy Orlebar, editura Polirom, 2009
- Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/tos?lang=en), Youtube (https://www.youtube.com/t/terms) - (modul de organizare/monitorizare a continutului si elemente specifice fiecarei retele sociale, modul de citare a sursei din social media).
- Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media
-  "Jurnalistul universal. Ghid practic pentru presa scrisa", David Randall, editura Polirom, 2007
- "Deontologia mijloacelor de comunicare", Jean Claude Bertrand, Institutul European, 2006
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012
- Dictionar de sinonime, autor Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)
Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 23.02.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 26.02.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 29.02.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 01.03.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 02.03.2016, ora  11.00: proba scrisa
- 03.03.2016  - afisare rezultate proba scrisa
- 04.03.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 07.03.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 08.03.2016, ora 13.00: interviul
- 09.03.2016- afisare rezultate interviu
- 10.03.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 11.03.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 14.03.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36. 

 • Rezultate finale, la concursul organizat pentru ocuparea postului de referent treapta IA, functie  contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Biroului Secretariat-Registratura

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa  Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Patrascu Eugenia 87 96,67 91,84 admis

 

 • Rezultate finale, la concursul organizat pentru ocuparea postului de expert gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Marketing

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa  Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Ciopasiu Georgeta Claudia 52 56 54 admis

 

 • Rezultate finale, la concursul organizat pentru ocuparea postului de consilier juridic gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Serviciului Juridic

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa  Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Luchian Felix Emil 85 90 87,5 admis
2 Cantu Bogdan Nicolae 13 - - respins

 

 

 • Rezultate finale, la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de redactor gradul II, functii contractuale de executie vacante,  tura de zi, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare

 

Nr.Crt Numele si Prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj  final Admis/respins
1 Costea Alexandru Constantin 60 80 70 90 80 Admis
2 Vintila Alina Myhaela 75 31 - - - Respins

 

 • Rezultate finale, la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor gradul II, functie contractuala de executie  vacanta,  tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare

Nr.Crt

Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Visan George Adrian 70 85 77.5 100 88.78 Admis

 

 • Rezultate finale, la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Documentare-Arhiva

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Mihordescu Roxana 80 90,33 85,17 admis
2 Solomon Sorin Dan 54 absent - respins
3 Simion Iliana Carmen absent - - respins

 

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Documentare-Arhiva

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Documentare - Arhiva.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE", in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- Capacitate de analiza si sinteza
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:
1. Realizeaza materiale documentare - cronologii, calendare
2. Realizeaza materiale publicistice de tipul documentarelor cu ilustrare foto de arhiva
3. Editeaza materialele specifice fluxului de Documentare

Bibliografia :
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
3.Procedurile - Culegerea datelor, prelucrarea si transmiterea stirii de presa
- Editarea si actualizarea publicatiilor
- Procesul si folosirea documentelor din Baza de date si Arhiva

Examenul va consta intr-o proba practica. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 17.02.2016, ora 11.00 - proba practica
- 19.02.2016 - afisare rezultate proba practica
- 22.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 24.02.2016 - afisare rezultate finale

 

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat  pentru ocuparea postului de referent treapta IA, functie  contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Biroului Secretariat-Registratura

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu   admis/respins la interviu
1 Patrascu Eugenia 96,67 admis

 

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu, vor putea fi depuse la sediul institutiei, miercuri, 03.02.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat  pentru ocuparea postului de expert gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Marketing

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu   admis/respins la interviu
1 Ciopasiu Georgeta Claudia 56 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu, vor putea fi depuse la sediul institutiei, miercuri, 03.02.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat  pentru ocuparea postului de consilier juridic gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, în cadrul Serviciului Juridic
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu   admis/respins la interviu
1 Luchian Felix Emil 90 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu, vor putea fi depuse la sediul institutiei, miercuri, 03.02.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Videojurnalist gradul IA, functie contractuala de executie vacanta - Redactia Video

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de videojurnalist gradul IA, functii contractuale de executie vacante, norma intreaga,  in cadrul Redactiei Video. 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Dosarul va contine si un reportaj video de maxim 1 minut.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 15.02.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiilor contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca minimum 7 ani;
- cunostinte operare PC (procesare text, prelucrare digitala, transmisii de date, Internet);
- cunostinte solide de Adobe Premiere, Adobe Audition;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Atributiile postului :
- realizeaza fotografii si/sau imagini video de la toate evenimentele la care este trimis de conducerea redactiei;
-  selecteaza fotografiile si/sau imaginile video destinate fluxului intern si le transmite in cel mai scurt timp in redactie ;
- identifica si transmite in timp real toate informatiile necesare intocmirii explicatiilor care insotesc fotografiile si/sau imaginile video pe site-ul AGERPRES;
- se preocupa de surprinderea celor mai importante momente din timpul evenimentelor la care participa; este obligatorie prezenta la timp la evenimentele ce i-au fost desemnate pentru acoperire;
-  mentine legatura telefonica sau prin email, in permanenta cu secretariatul redactiei, precum si cu superiorii;
- respecta principiile deontologiei profesionale, Regulamentul privind Organizarea si functionarea AGERPRES si Regulamentul Intern al Agentiei.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si proba practica
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Adobe Premiere 6 - http:// help.adobe.com/archive/en/premiere-pro/cs6/premiere_pro_reference.pdf
- Adobe Audition - http://help.adobe.com/archive/en/audition/cs6/audition reference.pdf
- Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Componenta Parlamentului Romaniei - http//www.parlament.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre - noi/codul - deontologic
- "Manual de jurnalism", volum coordonat de Mihai Coman, editura Polirom, 2009
- "Manual practic de televiziune", Jonathan Bignell, Jeremy Orlebar, editura Polirom, 2009
- Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/tos?lang=en), Youtube (https://www.youtube.com/t/terms) - (modul de organizare/monitorizare a continutului si elemente specifice fiecarei retele sociale, modul de citare a sursei din social media).
- Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media
-  "Jurnalistul universal. Ghid practic pentru presa scrisa", David Randall, editura Polirom, 2007
- "Deontologia mijloacelor de comunicare", Jean Claude Bertrand, Institutul European, 2006

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 15.02.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 18.02.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 19.02.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 22.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 23.02.2016, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
- 24.02.2016  - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 25.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 26.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 29.02.2016, ora 14.00: interviul
- 01.03.2016- afisare rezultate interviu
- 02.03.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 03.03.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 04.03.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta - Redactia Stiri Economice

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Economice.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 12.02.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate  minimum 4 ani;
- vechime in munca minimum 4 ani;
-  cunostinte solide de cultura generala;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- capacitate de analiza si sinteza;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- cunoasterea limbii engleze.

Responsabilitati:
- redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa; redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
- desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
- propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
- participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate;
- obtine declaratii/informatii pentru AGERPRES (in exclusivitate).

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:

- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Componenta Parlamentului Romaniei - http//www.parlament.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre - noi/codul - deontologic
- "Manual de jurnalism", volum coordonat de Mihai Coman, editura Polirom, 2009
- "Manual practic de televiziune", Jonathan Bignell, Jeremy Orlebar, editura Polirom, 2009
- "Jurnalistul universal. Ghid practic pentru presa scrisa", David Randall, editura Polirom, 2007
- "Deontologia mijloacelor de comunicare", Jean Claude Bertrand, Institutul European, 2006
- Manualul de jurnalism al AFP "La inceput a fost cuvantul" vol. 1, Editura Fundatiei Rompres, Bucuresti, 1999
- Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/tos?lang=en), Youtube (https://www.youtube.com/t/terms) - (modul de organizare/monitorizare a continutului si elemente specifice fiecarei retele sociale, modul de citare a sursei din social media)
- Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media
- Legea nr. 358/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 12.02.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 17.02.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 18.02.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 19.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 24.02.2016, ora  11.00: proba scrisa
- 25.02.2016  - afisare rezultate proba scrisa
- 26.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 29.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 01.03.2016, ora 11.00: interviul
- 02.03.2016- afisare rezultate interviu
- 03.03.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 04.03.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 07.03.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea  a doua posturi de redactor gradul II, functii contractuale de executie vacante,  tura de zi, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Costea Alexandru Constantin 90 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu, vor putea fi depuse la sediul institutiei, luni, 01.02.2016, pana la ora 16.00.

 • Rezultate interviu, la concursul organizat pentru ocuparea  unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Visan George Adrian 100 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu, vor putea fi depuse la sediul institutiei, luni, 01.02.2016, pana la ora 16.00.

 • Rezultate interviu, la concursul organizat  pentru ocuparea postului de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Documentare-Arhiva
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Mihordescu Roxana 90,33 admis
2 Solomon Sorin Dan absent respins

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu, vor putea fi depuse la sediul institutiei, luni, 01.02.2016, pana la ora 16.00.

 


 

 • Redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta - Redactia Stiri Interne

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de redactor de rubrica gradul I, functii contractuale de executie vacante, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 12.02.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiilor contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate  minimum 4 ani;
- vechime in munca minimum 4 ani;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
-  cunostinte solide de cultura generala (politice, sociale, economice, culturale);
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:
- redacteaza si/sau editeaza flash-uri, stiri dupa comunicate de presa si/sau preluate dupa posturile de televiziune, sinteze, grupaje si round-up-uri;
- editeaza si/sau valideaza pe fluxul AGERPRES informatiile transmise de redactori, fiind direct responsabil de forma finala a materialelor editate;
- respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor ce ii sunt atribuite spre editare;
- citeste zilnic fluxul de stiri AGERPRES, monitorizeaza permanent diverse surse de informatii (portaluri online, bloguri, Monitorul Oficial), se informeaza zilnic asupra subiectelor majore semnalate in sumarele/presumarele redactiei si despre evenimentele interne si internationale;
- semnaleaza si/sau propune solutii pentru remedierea unor erori/omisiuni depistate in fluxurile de stiri ale agentiei;
- dupa caz, redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa,  redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
- desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
- propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.


Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
- Legea nr. 477/8.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Componenta Guvernului Romaniei - http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Componenta Parlamentului Romaniei, Regulamentul de Organizare si Functionare al Camerei Deputatilor si Senatului - http://www.parlament.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre-noi/codul-deontologic
- Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms),Twitter http ://twitter.com/tos?lang=en), Youtube (https://www.youtube.com/t/terms) - (modul de organizare/monitorizare a continutului si elemente specifice fiecarei retele sociale, modul de citare a sursei din social media).
- Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media.
- "Manual de jurnalism", volum coordonat de Mihai Coman, editura Polirom, 2009
- "Jurnalistul universal. Ghid practic pentru presa scrisa", David Randall, editura Polirom, 2007
- "Deontologia mijloacelor de comunicare", Jean Claude Bertrand, Institutul European, 2006
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.);

Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare sa nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 12.02.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 17.02.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 18.02.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 19.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 24.02.2016, ora  11.00: proba scrisa
- 25.02.2016  - afisare rezultate proba scrisa
- 26.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 29.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 01.03.2016, ora 13.00: interviul
- 02.03.2016- afisare rezultate interviu
- 03.03.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 04.03.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 07.03.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta - Redactia Stiri Economice

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Economice.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 12.02.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate  minimum 7 ani;
- vechime in munca minimum 7 ani;
-  cunostinte solide de cultura generala;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- capacitate de analiza si sinteza;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- cunoasterea limbii engleze.

Responsabilitati:
- redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa; redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
- desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
- propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
- participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate;
- obtine declaratii/informatii pentru AGERPRES (in exclusivitate).

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Componenta Parlamentului Romaniei - http//www.parlament.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre - noi/codul - deontologic
- "Manual de jurnalism", volum coordonat de Mihai Coman, editura Polirom, 2009
- "Manual practic de televiziune", Jonathan Bignell, Jeremy Orlebar, editura Polirom, 2009
- "Jurnalistul universal. Ghid practic pentru presa scrisa", David Randall, editura Polirom, 2007
- "Deontologia mijloacelor de comunicare", Jean Claude Bertrand, Institutul European, 2006
- Manualul de jurnalism al AFP "La inceput a fost cuvantul" vol. 1, Editura Fundatiei Rompres, Bucuresti, 1999
- Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/tos?lang=en), Youtube (https://www.youtube.com/t/terms) - (modul de organizare/monitorizare a continutului si elemente specifice fiecarei retele sociale, modul de citare a sursei din social media)
- Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media
- Legea nr. 358/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 12.02.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 17.02.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 18.02.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 19.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 24.02.2016, ora  11.00: proba scrisa
- 25.02.2016  - afisare rezultate proba scrisa
- 26.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 29.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 01.03.2016, ora 11.00: interviul
- 02.03.2016- afisare rezultate interviu
- 03.03.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 04.03.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 07.03.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.


 

 • Redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie  vacanta - Redactia Online

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Online.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 12.02.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca  minimum 4 ani;
- vechime in specialitate minimum 4 ani;
- experienta de redactare si editare in mediul online;
- experienta in gestionarea si administrarea continutului pe platformele de socializare: Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Instagram;
- experienta in gestionarea platformelor video;
- experienta in utilizarea Google Analytics/SATI;
- viteza de scriere in mediul online si navigare pe Internet;
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala.

Responsabilitati:
- concepe, editeaza si promoveaza continutul editorial din fluxurile AGERPRES pe site-ul public si in mediile online;
- este responsabil de continutul si forma stirilor editate si publicate pe site-ul public si de promovarea acestora pe retelele sociale;
- propune proiecte editoriale pentru diversificarea continutului online - website public si retele sociale;
- stabileste prioritatile pentru activitatea online, in functie de subiectele de actualitate;
- foloseste parolele platformelor de administrare a continutului online si anunta superiorii de orice eroare; nu modifica parolele fara instiintarea si acordul superiorilor;
- verifica continutul, corectitudinea si calitatea informatiilor publicate pe canalele online pe care le administreaza, informeaza prompt superiorii ierarhici in legatura cu orice problema legata de activitatea online de care este responsabil si ia masuri de corectare corespunzatoare (corecturi, anulari) daca este cazul;
- concepe si transmite newsletterul AGERPRES prin care promoveaza principalele stiri ale zilei;
- monitorizeaza si modereaza comentariile in mediul online - pe site-ul public si pe retele sociale;
- realizeaza LIVE TEXT pe site-ul public AGERPRES, prin rotatie, la evenimentele importante de la care relateaza redactorii agentiei;
- realizeaza si actualizeaza postari Storify de la evenimentele importante, relatate prin stirile si imaginile agentiei;
- coreleaza fotografiile si imaginile video AGERPRES cu stirile de pe site-ul public;
- monitorizeaza retelele de socializare si propune continut generat de utilizatori;
- verifica fluxul video de pe site-ul AGERPRES si de pe canalul de Youtube.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana si a competentelor profesionale si proba practica de evaluare a competentelor de editare pentru mediul online si a abilitatilor de promovare a unor materiale de presa pe retelele de socializare
- Interviu.


Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012
- Dictionar de sinonime, autor Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Componenta Parlamentului Romaniei - http//www.parlament.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre - noi/codul - deontologic
- Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/tos?lang=en), Youtube (https://www.youtube.com/t/terms) - (modul de organizare/monitorizare a continutului si elemente specifice fiecarei retele sociale, modul de citare a sursei din social media)
- Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media

Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 12.02.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 17.02.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 18.02.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 19.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 25.02.2016, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
- 26.02.2016  - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 29.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 01.03.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 02.03.2016, ora 11.00: interviul
- 03.03.2016- afisare rezultate interviu
- 04.03.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 07.03.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 08.03.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.


 

 • Referent treapta IA, functie contractuala de executie, temporar vacanta - Serviciul Ombudsman

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de referent treapta IA, functie contractuala de executie, temporar vacanta, norma intreaga,  in cadrul Serviciului Ombudsman. 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 08.02.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie, temporar vacanta sunt:
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime in munca minimum 7 ani;
- cunostinte operare PC(procesare text), transmisii de date (fax, e-mail);
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, amabilitate, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Atributiile postului :
- organizarea activitatii operative a secretariatului Serviciului Ombudsman;
- primirea, inregistrarea si repartizarea corespondentei, a sesizarilor si a petitiilor pentru Serviciul Ombudsman;
- indeplinirea si asigurarea transmiterii catre compartimentele institutiei a sesizarilor si petitiilor;
- asigurarera comunicarii Serviciului Ombudsman cu compartimentele institutiei;
- activitati de curierat.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012
- Dictionar de sinonime, autor Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)
Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 08.02.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 10.02.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 11.02.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 12.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 16.02.2016, ora  11.00: proba scrisa
- 17.02.2016  - afisare rezultate proba scrisa
- 18.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 19.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 22.02.2016, ora 12.00: interviul
- 23.02.2016- afisare rezultate interviu
- 24.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 25.02.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 26.02.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36. 

 • Reporter gradul IA, functie contractuala de executie vacanta - Redactia Video

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de reporter gradul IA, functii contractuale de executie vacante, norma intreaga,  in cadrul Redactiei Video. 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 12.02.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiilor contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca minimum 7 ani;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
- cunostinte solide de cultura generala (politice, sociale, economice, culturale);
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
-  abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale ;
-  disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Atributiile postului :
- redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa, redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
- colaboreaza cu echipele de filmare si editare din cadrul redactiei la realizarea de materiale video: transmisiuni in direct, reportaje, interviuri, stiri, dezbateri;
- redacteaza flash-uri, stiri dupa comunicate de presa si/sau preluate dupa posturile de televiziune, sinteze, grupaje si round-up-uri;
- citeste zilnic fluxul de stiri AGERPRES, monitorizeaza permanent diverse surse de informatii (retele sociale, portaluri online, bloguri, Monitorul Oficial), se informeaza zilnic asupra subiectelor majore semnalate in sumarele/presumarele redactiei si despre evenimentele interne si internationale;
- desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului ;
- propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Componenta, atributiile si organizarea Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Componenta, atributiile si organizarea Parlamentului Romaniei - http//www.parlament.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre - noi/codul - deontologic
- "Manual de jurnalism", volum coordonat de Mihai Coman, editura Polirom, 2009
- "Manual practic de televiziune", Jonathan Bignell, Jeremy Orlebar, editura Polirom, 2009
- Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/tos?lang=en), Youtube (https://www.youtube.com/t/terms) - (modul de organizare/monitorizare a continutului si elemente specifice fiecarei retele sociale, modul de citare a sursei din social media).
- Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media
-  "Jurnalistul universal. Ghid practic pentru presa scrisa", David Randall, editura Polirom, 2007
- "Deontologia mijloacelor de comunicare", Jean Claude Bertrand, Institutul European, 2006
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012
- Dictionar de sinonime, autor Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)
Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 12.02.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 17.02.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 18.02.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 19.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 23.02.2016, ora  11.00: proba scrisa
- 24.02.2016  - afisare rezultate proba scrisa
- 25.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 26.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 29.02.2016, ora 13.00: interviul
- 01.03.2016- afisare rezultate interviu
- 02.03.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 03.03.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 04.03.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.


 

 • Grafician gradul I, functie contractuala de executie vacanta - Redactia Video

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de grafician gradul I, functii contractuale de executie vacante, norma intreaga,  in cadrul Redactiei Video. 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 12.02.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiilor contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca minimum 4 ani;
- buna cunoastere a programelor din gama Adobe, 3D Max Studio, Corel, softuri de montaj;
- cunostinte de operare/programare pe calculator;
- cunostinte de montaj video, pachete grafice: promo, gingle, generice, flash, spoturi, tehnoredactare video, reguli de grafic design, DTP, grafica vectoriala;
- cunostinte de tipologie grafica, fonturi, miscari, cromatica, asezarea elementelor in cadru, reguli de montaj si tipologie, reguli de baza regizorale;
- elemente de punctuatie filmica;
- cunostinte de fotografie, imagine, sunet, formate tv;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Atributiile postului :
- prelucrarea de imagini si realizarea de stiri, reportaje, emisiuni
- realizarea graficii pe tematici
- mentinerea legaturii telefonice sau prin email permanente cu secretariatul redactiei precum si cu superiorii
- respectarea deontologiei profesionale, Regulamentul privind Organizarea si Functionarea AGERPRES  si Regulamentul Intern al Agentiei

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si proba practica
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Adobe Premiere 6 - http:// help.adobe.com/archive/en/premiere-pro/cs6/premiere_pro_reference.pdf
- Adobe Audition - http://help.adobe.com/archive/en/audition/cs6/audition reference.pdf
- David Dabner. Design Grafic. Principiile si practica designului graphic (Enciclopedia RAO.2005)
- Elemente de gramatica a limbajului audiovizual - Ovidiu Druga si Dr. Horea Murgu
- Introducere in publicitate - Dan Petre si Mihaela Nicola
- Managementul televiziunii - Nicolae Stanciu si Petre Varlam
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre - noi/codul - deontologic
- Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/tos?lang=en), Youtube (https://www.youtube.com/t/terms) - (modul de organizare/monitorizare a continutului si elemente specifice fiecarei retele sociale, modul de citare a sursei din social media).
- Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 12.02.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 17.02.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 18.02.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 19.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 23.02.2016, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
- 24.02.2016  - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 25.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 26.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 29.02.2016, ora 11.00: interviul
- 01.03.2016- afisare rezultate interviu
- 02.03.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 03.03.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 04.03.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.


 

 • Videojurnalist gradul I, functie contractuala de executie vacanta - Redactia Video

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de videojurnalist gradul I, functii contractuale de executie vacante, norma intreaga,  in cadrul Redactiei Video. 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Dosarul va contine si un reportaj video de maxim 1 minut.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 12.02.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiilor contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca minimum 4 ani;
- cunostinte operare PC (procesare text, prelucrare digitala, transmisii de date, Internet);
- cunostinte solide de Adobe Premiere, Adobe Audition;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Atributiile postului :
- realizeaza fotografii si/sau imagini video de la toate evenimentele la care este trimis de conducerea redactiei;
-  selecteaza fotografiile si/sau imaginile video destinate fluxului intern si le transmite in cel mai scurt timp in redactie ;
- identifica si transmite in timp real toate informatiile necesare intocmirii explicatiilor care insotesc fotografiile si/sau imaginile video pe site-ul AGERPRES;
- se preocupa pentru surprinderea celor mai importante momente din timpul evenimentelor la care participa; este obligatorie prezenta la timp la evenimentele ce i-au fost desemnate pentru acoperirea fotografica;
-  mentine legatura telefonica sau prin email, in permanenta cu secretariatul redactiei, precum si cu superiorii;
- respecta principiile deontologiei profesionale, Regulamentul privind Organizarea si functionarea AGERPRES si Regulamentul Intern al Agentiei.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si proba practica
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Adobe Premiere 6 - http:// help.adobe.com/archive/en/premiere-pro/cs6/premiere_pro_reference.pdf
- Adobe Audition - http://help.adobe.com/archive/en/audition/cs6/audition reference.pdf
- Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Componenta Parlamentului Romaniei - http//www.parlament.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre - noi/codul - deontologic
- "Manual de jurnalism", volum coordonat de Mihai Coman, editura Polirom, 2009
- "Manual practic de televiziune", Jonathan Bignell, Jeremy Orlebar, editura Polirom, 2009
- Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/tos?lang=en), Youtube (https://www.youtube.com/t/terms) - (modul de organizare/monitorizare a continutului si elemente specifice fiecarei retele sociale, modul de citare a sursei din social media).
- Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media
-  "Jurnalistul universal. Ghid practic pentru presa scrisa", David Randall, editura Polirom, 2007
- "Deontologia mijloacelor de comunicare", Jean Claude Bertrand, Institutul European, 2006

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 12.02.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 17.02.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 18.02.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 19.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 22.02.2016, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
- 23.02.2016  - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 24.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 25.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 26.02.2016, ora 11.00: interviul
- 29.02.2016- afisare rezultate interviu
- 01.03.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 02.03.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 03.03.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.


 

 • Videojurnalist gradul IA, functie contractuala de executie vacanta - Redactia Video

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de videojurnalist gradul IA, functii contractuale de executie vacante, norma intreaga,  in cadrul Redactiei Video. 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Dosarul va contine si un reportaj video de maxim 1 minut.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 12.02.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiilor contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca minimum 7 ani;
- cunostinte operare PC (procesare text, prelucrare digitala, transmisii de date, Internet);
- cunostinte solide de Adobe Premiere, Adobe Audition;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii.

Atributiile postului :
- realizeaza fotografii si/sau imagini video de la toate evenimentele la care este trimis de conducerea redactiei;
-  selecteaza fotografiile si/sau imaginile video destinate fluxului intern si le transmite in cel mai scurt timp in redactie ;
- identifica si transmite in timp real toate informatiile necesare intocmirii explicatiilor care insotesc fotografiile si/sau imaginile video pe site-ul AGERPRES;
- se preocupa de surprinderea celor mai importante momente din timpul evenimentelor la care participa; este obligatorie prezenta la timp la evenimentele ce i-au fost desemnate pentru acoperire;
-  mentine legatura telefonica sau prin email, in permanenta cu secretariatul redactiei, precum si cu superiorii;
- respecta principiile deontologiei profesionale, Regulamentul privind Organizarea si functionarea AGERPRES si Regulamentul Intern al Agentiei.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si proba practica
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Adobe Premiere 6 - http:// help.adobe.com/archive/en/premiere-pro/cs6/premiere_pro_reference.pdf
- Adobe Audition - http://help.adobe.com/archive/en/audition/cs6/audition reference.pdf
- Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Componenta Parlamentului Romaniei - http//www.parlament.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre - noi/codul - deontologic
- "Manual de jurnalism", volum coordonat de Mihai Coman, editura Polirom, 2009
- "Manual practic de televiziune", Jonathan Bignell, Jeremy Orlebar, editura Polirom, 2009
- Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms), Twitter (https://twitter.com/tos?lang=en), Youtube (https://www.youtube.com/t/terms) - (modul de organizare/monitorizare a continutului si elemente specifice fiecarei retele sociale, modul de citare a sursei din social media).
- Site-ul public www.agerpres.ro si activitatea AGERPRES in social media
-  "Jurnalistul universal. Ghid practic pentru presa scrisa", David Randall, editura Polirom, 2007
- "Deontologia mijloacelor de comunicare", Jean Claude Bertrand, Institutul European, 2006

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 12.02.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 17.02.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 18.02.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 19.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 22.02.2016, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
- 23.02.2016  - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 24.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 25.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 26.02.2016, ora 11.00: interviul
- 29.02.2016- afisare rezultate interviu
- 01.03.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 02.03.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 03.03.2016 -  afisare rezultate finale
Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.
 

 • Rezultate  proba scrisa, la concursul organizat in data de 26.01.2016, pentru ocuparea postului de referent treapta IA, functie  contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Biroului Secretariat-Registratura

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Patrascu Eugenia 87 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 28.01.2016 pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc luni, 01.02.2016, ora 10.00.

 

 • Rezultate  proba scrisa, la concursul organizat in data de 26.01.2016, pentru ocuparea postului de consilier juridic gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Serviciului Juridic

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Luchian Felix Emil 85 admis 
2 Cantu Bogdan Nicolae 13 respins 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 28.01.2016 pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc luni, 01.02.2016, ora 11.00.

 

 

 • Rezultate  proba scrisa, la concursul organizat in data de 26.01.2016, pentru ocuparea postului de expert gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Marketing

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Ciopasiu Georgeta Claudia 52 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 28.01.2016 pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc luni, 01.02.2016, ora 12.00.

 

 

 • Rezultate  proba scrisa, la concursul organizat in data de 22.01.2016, pentru ocuparea postului de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Documentare-Arhiva
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Mihordescu Roxana 80 admis
2 Solomon Sorin Dan 54 admis
3 Simion Iliana Carmen absent respins

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 26.01.2016, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc joi, 28.01.2016, ora 10.00.

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 21.01.2016,  in cadrul Redactiei Foto
Nr. crt. Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Admis/ respins
1 Sandru Elena 100 admis

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, marti, 26.01.2016, pana la ora 16.00.

 •  Rezultate proba scrisa si proba practica, la concursul organizat in data de 22.01.2016,pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 Visan George Adrian 70 85 77,5 admis

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, marti, 26.01.2016, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc joi, 28.01.2016, ora 13.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 21.01.2016,  in cadrul Redactiei Companii

 

Nr. crt Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Tanasescu Maria Magdalena 73,34 admis

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, marti, 26.01.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa si proba practica, la concursul organizat in data de 22.01.2016, pentru ocuparea  a doua posturi de redactor gradul II, functii contractuale de executie vacante,  tura de zi, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 Costea Alexandru Constantin 60 80 70 admis
2 Vintila Alina Myhaela 75 31 - respins

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, marti, 26.01.2015, pana la ora 16.00

Interviul va avea loc joi, 28.01.2016, ora 13.00.

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 21.01.2016, in cadrul Redactiei Online
Nr. crt. Numele si prenumele Punctaj proba practica Admis/respins
1 Badea Gabriela 100 admis

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, marţi, 26.01.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Redactor de rubrica gradul I, functie contractuala de executie vacanta - Redactia Foto.

 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de  05.02.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate minimum 4 ani;
- vechime in munca minimum 4 ani;
- cunostinte operare PC : procesare text, Internet, editare si procesare fotografii;
- cunoasterea unei limbi de circulatie internationala.

Atributiile postului :
- prelucreaza imaginile foto in vederea realizarii fluxului de fotografie interna a Agentiei
- realizeaza textul fotografiilor pe baza sumarului foto, a fluxurilor generale de stiri, a informatiilor transmise de fotoreporteri si a consultarii site-urilor de interes
- este responsabil de corectitudinea textului ce insoteste fotografiile introduse pe site (atat din punct de vedere al relevantei textului cat si grammatical)

Concursul va consta in:
- Proba scrisa
-  Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa:
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Adobe Photoshop
- Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Deputati si Senatori - http://www.parlament.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre - noi/codul - deontologic

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 05.02.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 10.02.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 11.02.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 12.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 15.02.2016, ora  11.00: proba scrisa
- 16.02.2016  - afisare rezultate proba scrisa
- 17.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 18.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 19.02.2016, ora 13.00: interviul
- 22.02.2016- afisare rezultate interviu
- 23.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 24.02.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 25.02.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36. 

 • Fotoreporter special  gradul IA, functie contractuala de executie vacanta - Redactia Foto.

 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 05.02.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate minimum 7 ani;
- vecchime in munca minimum 7 ani;
- cunostinte operare PC (procesare text, prelucrare digitala, transmisii de date, Internet);
- cunostinte solide de Photoshop, ACDSee, Illustrator, Adobe Premiere;
- cunostinte de cultura generala;
- cunoasterea unei limbi de circulatie internationala.

Atributiile postului :
- realizeaza fotografii de la toate evenimentele la care este trimis de conducerea redactiei;
-  selecteaza fotografiile destinate fluxului intern si le transmite in cel mai scurt timp in redactie ;
- identifica si transmite in timp real toate informatiile necesare intocmirii explicatiilor care insotesc fotografiile pe site-ul AGERPRES.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa si proba practica
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa:
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Adobe Photoshop
- Adobe Premiere 6 - http:// help.adobe.com/archive/en/premiere-pro/cs6/premiere_pro_reference.pdf
- Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Deputati si Senatori - http://www.parlament.ro/
- Codul Deontologic al jurnalistului de la Agentia Nationala de Presa Agerpres http://www.agerpres.ro/despre - noi/codul - deontologic

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 05.02.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 10.02.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 11.02.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 12.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 15.02.2016, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
- 16.02.2016  - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 17.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 18.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 19.02.2016, ora 13.00: interviul
- 22.02.2016- afisare rezultate interviu
- 23.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 24.02.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 25.02.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Expert gradul I, functie contractuala de executie vacanta - Biroul Comunicare, Branding si Relatii Internationale

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 05.02.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de  licenta;
- vechime in munca: minimum 4 ani;
- vechime in specialitate (comunicare/jurnalism):  minimum 2 ani;
- buna cunoastere a programelor: Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator si prezentarea unui portofoliu propriu;
- capacitate de analiza si sinteza;
- atentie la detalii;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, rigurozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- capacitate de a lucra in conditii de stres si cu termene strânse;
-  disponibilitate pentru program prelungit, in conditiile inregistrarii unui volum fluctuant de lucrari;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala.

Responsabilitati:
- procesarea textelor si imaginilor cu ajutorul programelor de grafica in scopul realizarii unor materiale
- elaborarea si publicarea materialelor de prezentare ale institutiei;
- elaborarea strategiilor generale de comunicare;
- elaborarea strategiilor de continut pentru mediile offline si online;
- elaborarea planurilor de campanie si de eveniment;
- pregatirea evenimentelor de promovare a imaginii institutiei;
- conceperea unor programe de responsabilitate sociala.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Cristina Coman, Relatiile publice si mass-media (editie revazuta si adaugita), Editura Polirom, 2011
- Cristina Coman, Comunicarea de criza, Editura Polirom, 2009
- Newsom Doug, Carrell Bob, Redactarea materialelor de relatii publice, Editura Polirom, 2004

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 05.02.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 10.02.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 11.02.2016  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 12.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 15.02.2016, ora  11.00: proba scrisa
- 16.02.2016  - afisare rezultate proba scrisa
- 17.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 18.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 19.02.2016, ora 10.00: interviul
- 22.02.2016- afisare rezultate interviu
- 23.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 24.02.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 25.02.2016 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.
 

 

 • Redactor  gradul II, functie contractuala de executie vacanta - Redactia Stiri pentru Strainatate.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 05.02.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca minimum 6 luni;
- capacitate de a se exprima in limba engleza foarte bine scris si vorbit (nivel C2 conform cu Scara nivelurilor din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi)
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:
- realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba engleza a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES;
- urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba engleza, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba engleza in functie de importanta;
- asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba engleza a materialelor de presa;
- monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa.


Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si proba practica de verificare a vitezei de traducere
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing
Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iasi, 1995
Georgiana Galateanu-Farnoaga, Sinteze de gramatica engleza, Ed. Cruso, Bucuresti, 1997
Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006
Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
Nadina Visan & Ruxandra Visan, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach.
Engleza pentru avansati - Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006, Bucuresti

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 05.02.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 10.02.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 11.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 12.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 17.02.2016, ora 9.30: proba scrisa si proba practica
- 18.02.2016 - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 19.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 22.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 23.02.2016, ora 12.00: interviul
- 24.02.2016 - afisare rezultate interviu
- 25.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 26.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 29.02.2016 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 26.01.2016, pentru postul de referent treapta IA, functie  contractuala de executie vacanta, norma intreaga, în cadrul Biroului Secretariat-Registratura

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Florea Gabriel admis  
2 Pătraşcu Eugenia admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, miercuri, 20.01.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 22.01.2016, pentru ocuparea a doua posturi de redactor gradul II, functii contractuale de executie vacante, tura de zi, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Costea Alexandru Constantin admis   
2 Vintila Alina Myhaela admis   

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, miercuri, 20.01.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 22.01.2016, pentru  postul de redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Popescu Anca Gabriela respins nu indeplineste conditiile
2 Visan George Adrian admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, miercuri, 20.01.2016, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 26.01.2016, pentru postul de expert gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma întreaga, în cadrul Directiei Marketing
 • Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
  1 Ciopasiu Georgeta Claudia admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, miercuri, 20.01.2016, pana la ora 16.00.

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 26.01.2016, pentru postul de consilier juridic gradul II, functie  contractuala de executie vacanta, norma intreaga, în cadrul Serviciului Juridic
Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Cantu Bogdan Nicolae admis  
2 Ciobanu Valentin respins nu îndeplineşte condiţiile
3 Luchian Felix Emil admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, miercuri, 20.01.2016, pana la ora 16.00.

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 22.01.2016, pentru postul de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Documentare-Arhiva
Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Mihordescu Roxana admis  
2 Simion Iliana Carmen admis  
3 Solomon Sorin Dan admis  

 Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 20.01.2016, pana la ora 16.00.

 

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Companii

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Companii.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:
- Redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa; redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii
- Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze
- Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului
- Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici
- Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate


Bibliografia:
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
3. PO AGERPRES ,,Culegerea datelor, prelucrarea si transmiterea stirii de presa,, - editia 6 (în vigoare)
4. Manualul de jurnalism al AFP, vol. I "La inceput a fost cuvantul"

Tematica: Reportajul - tehnici de redactare

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 21.01.2016, ora 11.00 - proba scrisa
- 25.01.2016 - afisare rezultate proba scrisa
- 26.01.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 28.01.2016 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Foto

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Foto.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala


Responsabilitati:
- Redacteaza si valideaza sumarele foto ale redactiei pe baza sumarelor celorlalte redactii, precum si a comunicatelor de presa, si indica fiecarui fotoreporter actiunile din ziua urmatoare
- Intocmeste notele de propuneri pentru deplasarile externe si rapoartele de activitate aferente deplasarilor
- Realizeaza acreditarile la diverse institutii publice
- Confirma participarea si acrediteaza fotoreporterii la evenimentele din sumarul zilnic
- Mentine în permanenta legatura cu fotoreporterii aflati la manifestari si cu redactorul de serviciu


Bibliografia:
1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
2. Legea AGERPRES nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
3. Componenta Guvernului Romaniei - http : // gov.ro/ ro/guvernul/cabinetul-de-ministri

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 21.01.2016, ora 11.00 - proba scrisa
- 25.01.2016 - afisare rezultate proba scrisa
- 26.01.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 28.01.2016 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Online

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Online.

Cerinte:
- Doua calificative ''FOARTE BINE'' in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- Capacitate de analiza si sinteza
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:
- Concepe, editeaza si promoveaza continutul editorial din fluxurile AGERPRES pe site-ul public si in mediile online
- Este responsabil de continutul si forma stirilor editate si publicate pe site-ul public si de promovarea acestora pe retelele sociale
- Propune proiecte editoriale pentru diversificarea continutului online - website public si retele sociale
- Stabileste prioritatile pentru activitatea online, in functie de subiectele de actualitate

Bibliografia:
1. Procedura interna privind derularea activitatii de administrare a continutului pe site-ul public www.agerpres.ro si pe retelele de socializare
2. Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook, Twitter, Youtube, Storify
3. Site-ul public www.agerpres.ro

Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 21.01.2016, ora 11.00: proba practica
- 25.01.2016 - afisare rezultate proba practica
- 26.01.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 28.01.2016 - afisare rezultate finale

 

 

 • Redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, tura de noapte - Redactia MonitorizareAgentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor  gradul II, functie contractuala de executie vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare.
Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 14.01.2016, ora 16.00.
Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate minimum 6 luni;
- vechime in munca minimum 6 luni;
- cunostinte solide de cultura generala;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- capacitate de analiza si sinteza;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- cunoasterea limbii engleza (nivel mediu).
     
 Responsabilitati:
- monitorizeaza posturile radio-TV repartizate, transcrie si prelucreaza fisierele audio-video
- verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare
- redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa
- se preocupa sa asigure acoperirea completa a cerintelor clientilor
- este direct responsabil pentru relevanta selectiei, conformitatii prelucrarii, incadrarii in termenii de timp, conform cerintelor clientilor

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana si proba practica de evaluare a competentelor de operare pe calculator si a capacitatii de analiza si sinteza a unor materiale de presa;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana:
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012
- Dictionar de sinonime, autor Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)
Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 14.01.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 19.01.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 20.01.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 21.01.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 22.01.2016, ora 10.00: proba scrisa si proba practica
- 25.01.2016 - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 26.01.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 27.01.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 28.01.2016, ora 13.00: interviul
- 29.01.2016 - afisare rezultate interviu
- 01.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 02.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 03.02.2016 - afisare rezultate finale
Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Redactor gradul II, functie contractuala de executie vacanta, tura de zi - Redactia MonitorizareAgentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi de redactor  gradul II, functii contractuale de executie vacante, tura de zi, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare.
Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 14.01.2016, ora 16.00.
Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)  indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate minimum 6 luni;
- vechime in munca minimum 6 luni;
- cunostinte solide de cultura generala;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- capacitate de analiza si sinteza;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- cunoasterea limbii engleza (nivel mediu).
     
 Responsabilitati:
- monitorizeaza posturile radio-TV repartizate, transcrie si prelucreaza fisierele audio-video
- verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare
- redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa
- se preocupa sa asigure acoperirea completa a cerintelor clientilor
- este direct responsabil pentru relevanta selectiei, conformitatii prelucrarii, incadrarii in termenii de timp, conform cerintelor clientilor

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana si proba practica de evaluare a competentelor de operare pe calculator si a capacitatii de analiza si sinteza a unor materiale de presa;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana:
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012
- Dictionar de sinonime, autor Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)
Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 14.01.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 19.01.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 20.01.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 21.01.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 22.01.2016, ora 10.00: proba scrisa si proba practica
- 25.01.2016 - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 26.01.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 27.01.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 28.01.2016, ora 13.00: interviul
- 29.01.2016 - afisare rezultate interviu
- 01.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 02.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 03.02.2016 - afisare rezultate finale
Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 

 • Expert gradul II, functie contractuala de executie, temporar vacanta - Directia MarketingAgentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de expert gradul II, functie contractuala de executie, temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Marketing.
Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 07.01.2016, ora 16.00.
Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie,  temporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca: minimum 3 ani;
- vechime in specialitate (marketing-vanzari):  minimum 3 ani;
- cunostinte economico-financiare;
- cunostinte privind tehnicile comerciale in domeniul media;
- cunostinte si experienta in SEAP;
- abilitati specifice activitatii de vanzare;
- capacitate de analiza si sinteza;
- atentie la detalii;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, rigurozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- capacitate de a lucra în conditii de stres si cu termene strânse;
- asumarea responsabilitatilor;
- disponibilitate pentru program prelungit, în conditiile înregistrarii unui volum fluctuant de lucrari.

Responsabilitati:
- cunoaste bine si poate da relatii despre oricare serviciu/produs oricarei entitati interesate de serviciile/produsele AGERPRES; realizeaza prezentari de ofertare ale acestora;
- prospecteaza permanent piata informatiei, realizeaza segmentarea pietei si identificarea potentialilor clienti;
- elaboreaza oferte de pret, negociaza si încheie contracte, conform procedurilor operationale;
- realizeaza si actualizeaza propria baza de date cu actualii si potentialii clienti din portofoliul sau;
- culege si semnaleaza opiniile clientilor actuali si potentiali privind produsele/serviciile AGERPRES;
- culege si semnaleaza date privind concurenta;
- îsi asuma termene si le respecta pentru toate atributiile care îi revin.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotarârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 72/2013 pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte
- Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare 
- Marketing - editura Uranus,  2000; coordonator Virgil Balaure; autori: Virgil Adascalitei, Carmen Balan, Stefan Boboc, Iacob Catoiu, Valerica Olteanu, Nicolae Al. Pop, Nicolae Teodorescu
   
Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 07.01.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 11.01.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 12.01.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 13.01.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 15.01.2016, ora 11.00: proba scrisa
- 18.01.2016 - afisare rezultate proba scrisa
- 19.01.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 20.01.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 21.01.2016, ora 12.00: interviul
- 22.01.2016 - afisare rezultate interviu
- 25.01.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 26.01.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 27.01.2016 - afisare rezultate finale
Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.


 

 

 • Expert gradul IA, functie contractuala de executie vacanta - Directia Marketing


Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de expert gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Marketing.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 14.01.2016, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de  licenta;
- vechime in munca: minimum 7 ani;
- vechime in specialitate (marketing-vanzari):  minimum 5 ani;
- cunostinte economico-financiare;
- cunostinte privind tehnicile comerciale in domeniul media;
- cunostinte si experienta in SEAP;
- abilitati specifice activitatii de vanzare;
- capacitate de analiza si sinteza; atentie la detalii;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, rigurozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.
- capacitate de a lucra în conditii de stres si cu termene strânse;
- asumarea responsabilitatilor;
- disponibilitate pentru program prelungit, în conditiile înregistrarii unui volum fluctuant de lucrari;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;

Responsabilitati:
- cunoaste bine si poate da relatii despre oricare serviciu/produs oricarei entitati interesate de serviciile/produsele AGERPRES; realizeaza prezentari de ofertare ale acestora;
- prospecteaza permanent piata informatiei, realizeaza segmentarea pietei si identificarea potentialilor clienti;
- elaboreaza oferte de pret, negociaza si încheie contracte, conform procedurilor operationale;
- intocmeste documentatia necesara in cazul in care clientul trebuie sa respecte proceduri specifice achizitiilor publice;
- configureaza si gestioneaza conturile de acces pentru clientii si/sau prospectii de care se ocupa;
- realizeaza si actualizeaza propria baza de date cu actualii si potentialii clienti din portofoliul sau;
- culege si semnaleaza opiniile clientilor actuali si potentiali privind produsele/serviciile AGERPRES;
- culege si semnaleaza date privind concurenta;
- urmareste permanent site-ul AGERPRES;
- îsi asuma termene si le respecta pentru toate atributiile care îi revin;

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotarârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 72/2013 pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte
- Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare 
- Marketing - editura Uranus,  2000; coordonator Virgil Balaure; autori: Virgil Adascalitei, Carmen Balan, Stefan Boboc, Iacob Catoiu, Valerica Olteanu, Nicolae Al. Pop, Nicolae Teodorescu

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 14.01.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 19.01.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 20.01.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 21.01.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 26.01.2016, ora  11.00: proba scrisa
- 27.01.2016  - afisare rezultate proba scrisa
- 28.01.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 29.01.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 01.02.2016, ora 12.00: interviul
- 02.02.2016 - afisare rezultate interviu
- 03.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 04.02.2016  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 05.02.2016 -  afisare rezultate finale
Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.


 

 

 • Redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta - Redactia Documentare - Arhiva


Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Documentare-Arhiva.
Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 14.01.2016, ora 16.00.
Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime în specialitate minimum 4 ani;
- vechime în munca minimum 7 ani;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru în echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.
    
 Responsabilitati:
- redacteaza documentare, materiale de sinteza, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii;
- realizeaza fise documentare, biografii si cronologii despre evenimente si personalitati
- desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze AGERPRES;
- participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate;
- urmareste informatiile despre evenimente din domeniul politic, ecomnomic, social, cultural
- redacteaza calendare dupa comunicate de presa si alte documente facute publice de autoritati, urmareste, triaza si prelucreaza stirile de pe fluxurile agentiilor internationale de presa;
- transmite zilnic in redactie informatii cu privire la evenimentele care urmeaza sa se desfasoare in perioada urmatoare;
- monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor politice, economice, sociale si culturale.
- lucreaza cu materiale de arhiva - documente scrise si fotografii.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;-
- Componenta în evolutie a Guvernului României (1862-31.12.2015)
- La început a fost cuvântul, manual AFP, Fundatia Rompres (1999)
- Rene Cappon, Cuvântul, Fundatia Rompres (1999)

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 14.01.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 19.01.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 20.01.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 21.01.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 22.01.2016, ora 12.00: proba scrisa
- 25.01.2016 - afisare rezultate proba scrisa
- 26.01.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 27.01.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 28.01.2016, ora 10.00: interviul
- 29.01.2016 - afisare rezultate interviu
- 01.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 02.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 03.02.2016 - afisare rezultate finale
Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Consilier juridic gradul II, functie contractuala de executie vacanta - Serviciul Juridic


Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic gradul II, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Serviciului Juridic.
Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 14.01.2016, ora 16.00.
Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
-  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul stiintelor juridice, specializarea "drept";
- vechime in specialitatea studiilor minimum 6 luni;
- vechime in munca minimum 6 luni;
- capacitate de analiza si sinteza;
- atentie la detalii, rigurozitate, - capacitate de a lucra în conditii de stres si cu termene stranse;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- abilitati de comunicare si planificare;                                                                                                                                                 - asumarea responsabilitatilor.
     
      Responsabilitati:
· Asigura consultanta juridica si reprezinta Agentia Nationala de Presa AGERPRES in fata instantelor de judecata.
· Avizeaza pentru legalitate documentele institutiei.
· Participa la intocmirea contractelor, protocoalelor si acordurilor în care Agentia Nationala de Presa AGERPRES este parte, asigura legalitatea acestora si le avizeaza din punct de vedere juridic.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de verificare a cunostintelor
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de verificare a cunostintelor:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;                          - Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicata;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotarârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotarârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu completarile si modificarile urmatoare.
Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 14.01.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 19.01.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 20.01.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 21.01.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 26.01.2016, ora 11.00: proba scrisa
- 27.01.2016 - afisare rezultate proba scrisa
- 28.01.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 29.01.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 01.02.2016, ora 11.00: interviul
- 02.02.2016 - afisare rezultate interviu
- 03.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 04.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 05.02.2016 - afisare rezultate finale
Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Referent treapta IA, functie contractuala de executie vacanta - Biroul Secretariat - RegistraturaAgentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de referent  treapta IA, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Biroului Secretariat-Registratura.
Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 14.01.2016, ora 16.00.
Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante sunt:
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime in specialitate minimum 7 ani;
- vechime in munca minimum 7 ani;
- cunostinte operare PC (procesare text), transmisii de date (fax, e-mail);
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, amabilitate, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.
     
      Responsabilitati:
- organizarea activitatii operative a secretariatului institutiei;
- indeplinirea si asigurarea transmiterii catre compartimentele institutiei directivelor dispuse de catre directorul general, directorul general adjunct si de catre celelalte persoane cu functii de conducere din institutie;
- asigurarea comunicarii intre compartimentele institutiei;
- primirea, inregistrarea si repartizarea corespondentei in cadrul institutiei;
- asigurarea legaturilor telefonice in interiorul si exteriorul institutiei.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale ;
- Interviu.Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996;
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, revizuita, Bucuresti, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2012
- Dictionar de sinonime, autor Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)
Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 14.01.2016, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 19.01.2016 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 20.01.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 21.01.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 26.01.2016, ora 11.00: proba scrisa
- 27.01.2016 - afisare rezultate proba scrisa
- 28.01.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 29.01.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 01.02.2016, ora 10.00: interviul
- 02.02.2016 - afisare rezultate interviu
- 03.02.2016 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 04.02.2016 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 05.02.2016 - afisare rezultate finale
Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 

 • Rezultate finale, la concursul organizat pentru ocuparea postului de sofer treapta I, functie  contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Direc?iei Tehnica-Logistica - Serviciul Administrativ - Auto
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1  Paraschiv Traian Sorin 98 90 94 admis
2 Margarit Ioan 84,5 90 87,25 respins

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat  pentru ocuparea postului de sofer treapta I, functie  contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Direc?iei Tehnica-Logistica - Serviciul Administrativ - Auto
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Mărgărit Ioan 90 admis
2 Paraschiv Traian Sorin 90 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu, vor putea fi depuse la sediul institutiei, miercuri, 16.12.2015, pana la ora 16.00.

 

 

 • Rezultate proba scrisa si proba practica, la concursul organizat în data de 08.12.2015, pentru ocuparea postului de sofer treapta I, functie  contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Direcţiei Tehnica-Logistica - Serviciul Administrativ - Auto

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 Margarit Ioan  69 100 84,5 admis
2 Paraschiv Traian Sorin 96 100 98 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, joi, 10.12.2015, pana la ora 16.00. Interviul va avea loc luni, 14.12.2015, ora 15.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 08.12.2015, pentru postul de sofer treapta I, functie contractuala de executie  vacanta, norma intreaga, in cadrul Direcţiei Tehnică - Logistică - Serviciul Administrativ-Auto

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Margarit Ioan admis  
2 Paraschiv Traian Sorin admis  
3 Pascu Stefan Lucian admis  

 

 • Rezultate proba practica, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 11.11.2015, in cadrul Redactiei Online

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele  Punctaj proba practica Admis/respins
1 Cruceru Viorica Alexandra 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, luni, 16.11.2015, pana la ora 16.00.

 

 • Sofer - Directia Tehnica-Logistica - Serviciul Administrativ-Auto

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de sofer treapta I, functie contractuala de executie vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Tehnica-Logistica - Serviciul Administrativ-Auto.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 26.11.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie vacante, sunt:
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime in specialitate minimum 4 ani;
- vechime in munca minimum 4 ani;
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, empatie, amabilitate, capacitate de a evita starile conflictuale, rezistenta la stres, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii;
- permis de conducere categoria B;
- cunoasterea prevederilor Codului Rutier, cu modificarile si completarile ulterioare.

Atributiile postului :
- efectueaza deplasari numai in interesul Agentiei, potrivit traseului stabilit de Biroul Secretariat-Registratura;
- intretine in stare buna de functionare autovehiculele folosite, semnaland orice avarie sau necesitate tehnica;
- in urma problemelor tehnice semnalate de mecanicul din cadrul Serviciului Administrativ-Auto, se deplaseaza la service pentru reparatii;
- realizeaza inspectia tehnica periodica;
- completeaza zilnic foaia de parcurs si o preda - semnata de catre beneficiarul deplasarii - persoanei desemnate din cadrul Serviciului Administrativ - Auto, in limita de timp stabilita prin normele interne;
- se incadreaza in consumul normat de carburant, potrivit normelor in vigoare;
- respecta Codul Rutier si se informeaza permanent in legatura cu modificarile care apar in regulile de circulatie;
- manifesta in trafic un comportament preventiv, evitand producerea accidentelor si nerespectarea dispozitiilor legale privind circulatia pe drumurile publice - fapte care intrunesc conditiile unor infractiuni, atrag raspunderea penala si se sanctioneaza potrivit legii;
- verifica valabilitatea ITP, rovigneta, RCA, asigurarea facultativa CASCO, semnaland din timp directorului Directiei Tehnica-Logistica necesitatea prelungirii valabilitatii.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si proba practica
- Interviu

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legislatie rutiera

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 26.11.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 03.12.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 04.12.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 07.12.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 08.12.2015, ora 11.00: proba scrisa si proba practica
- 09.12.2015 - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 10.12.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 11.12.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 14.12.2015, ora 13.00: interviul
- 15.12.2015 - afisare rezultate interviu
- 16.12.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 17.12.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 18.12.2015 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Rezultate  proba scrisa si proba practica, la  concursul organizat in data de 03.11.2015, pentru ocuparea postului de redactor gradul II, functie contractuala de executie,  temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 Stefan Catalin 89 9 - respins
2 Costea Alexandru Constantin 76 0 - respins

 

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 05.11.2015, pana la ora 16.00.

 • Rezultate finale, la concursul organizat pentru ocuparea postului de expert gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga, in cadrul Directiei Financiare - Serviciul Financiar-Contabilitate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Grosu Clara Florentina 83 97,67 90,34 admis

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 03.11.2015, pentru postul de redactor gradul II, functie contractuala de executie,  temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Costea Alexandru Constantin admis  
2 Rusu George respins nu indeplineste conditiile
3 Stefan Catalin admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, joi, 29.10.2015, pana la ora 16.00.

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Online

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Online.

Cerinte:
- Doua calificative ''FOARTE BINE'' in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- Capacitate de analiza si sinteza
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:
- Concepe, editeaza si promoveaza continutul editorial din fluxurile AGERPRES pe site-ul public si in mediile online
- Este responsabil de continutul si forma stirilor editate si publicate pe site-ul public si de promovarea acestora pe retelele sociale
- Propune proiecte editoriale pentru diversificarea continutului online - website public si retele sociale
- Stabileste prioritatile pentru activitatea online, in functie de subiectele de actualitate

Bibliografia:
1. Procedura interna privind derularea activitatii de administrare a continutului pe site-ul public www.agerpres.ro si pe retelele de socializare
2. Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook, Twitter, Youtube, Storify
3. Site-ul public www.agerpres.ro

Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 11.11.2015, ora 14.00: proba practica
- 13.11.2015 - afisare rezultate proba practica
- 16.11.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 18.11.2015 - afisare rezultate finale

 

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 23.10.2015, in cadrul Redactiei Politici Internationale - Romania in lume

 

Nr. crt. Numele şi prenumele  Punctaj proba scrisa Admis/ respins
1 Popescu Sorin Alexandru 99,33 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, miercuri, 28.10.2015, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 23.10.2015,  in cadrul Redactiei Politici Internationale - Romania in lume

 

Nr. crt. Numele şi prenumele  Punctaj proba scrisa Admis/ respins
1 Mareş Ionuţ  97,67 admis
2 Moise Mihaela Iuliana 97,67 admis
3 Martalogu Tudor Victor 97,33 admis
4 Traci Lilia 94 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, miercuri, 28.10.2015, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 23.10.2015, in cadrul Redactiei Stiri Economice

 

Nr. crt. Numele şi prenumele  Punctaj proba scrisa Admis/ respins
1 Balaban Constantin 93,67 admis
2 Dicu Mihaela Cristina 92 admis
3 Marinescu Carmen Magdalena 89 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, miercuri, 28.10. 2015, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor de rubrica gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga, în cadrul Redactiei Stiri Sportive

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa  Punctaj proba scrisa in urma contestatiei Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Tone Marius 95,67 - 97 96,34 admis
2 Anghelache Cristian Gabriel 67 - 81,67 74,34 respins
3 Ghena Cristian Nicolae 51,67 52,33 85,33 68,83 respins

 

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor de rubrica gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga, în cadrul Redactiei Stiri Interne

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa  Punctaj proba scrisa in urma contestatiei Punctaj interviu Punctaj interviu in urma contestatiei Punctaj final Admis/respins
1 Novaceanu Alina 81 - 80,5 - 80,75 admis
2 Anghelache Cristian Gabriel 58,5 70,83 60,5 58,17 64,5 respins
3 Barbulescu Mihai Adrian 54,83 65 45,5 - - respins

 

 

 

 • Raspuns Contestatie

In urma contestatiei inregistrata sub nr. 4752/22.10.2015, privind rezultatul interviului, la  concursul organizat  pentru ocuparea postului de redactor de rubrica gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga, în cadrul Redactiei Stiri Interne, domnul Anghelache Cristian Gabriel a obtinut  58,17 puncte 

 

 • Rezultate finale, la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor gradul II, functie de executie contractuala vacanta,  tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare

 

Nr crt Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Mitan Madalina Crina 77.5 95 86.25 Admis
2 Deacu Elena Alexandra 82.5 65 73.75 Respins
3 Trandafir Luciana Laura 72.5 65 68.75 Respins

 

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat  pentru ocuparea postului de expert gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga, in cadrul Direcţiei Financiare - Serviciul Financiar-Contabilitate

 

Nr crt Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Grosu Clara Florentina 97.67 Admis

 

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat  pentru ocuparea postului de redactor de rubrica gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga, în cadrul Redactiei Stiri Sportive

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu   admis/respins la interviu
1 Tone Marius 97 admis
2 Ghena Cristian Nicolae 85,33 admis
3 Anghelache Cristian Gabriel 81,67 admis

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu, vor putea fi depuse la sediul institutiei,vineri, 23.10.2015, pana la ora 16.00.

 

 

 • Rezultate finale, la  concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar de redactie gradul  II, functie de executie contractuala  vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia
 •  

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa  Punctaj interviu Punctaj interviu in urma contestatiei Punctaj final Admis/respins
1 Grecu Gabriela 54 84,33 96,67 75,34 admis
2 Moinescu Mihaela 74,67 75 - 74,83 respins
3 Frangulea Alexandru 77 50 - 63,5 respins
4 Simionescu Maria Cristina 58 62,67 - 60,33 respins
5 Florea Gabriel 67 64,33 45,67 - respins

 

 

 • Rezultate  finale, la  concursul organizat pentru ocuparea postului de fotoreporter special gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga, Redactia Foto-Video-Multimedia

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Matei Silviu 82,17 85,67 83,92 admis

 

 • Raspuns contestatii

In urma contestatiei inregistrata sub nr. 4724/20.10.2015, privind rezultatul interviului, la concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar de redactie gradul II, functie de executie contractula vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia, doamna Grecu Gabriela a obtinut 96,67 puncte, fiind declarata admis.


In urma contestatiei inregistrata sub nr. 4725/20.10.2015, privind rezultatul interviului, la concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar de redactie gradul II, functie de executie contractula vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia, domnul Florea Gabriel a obtinut 45,67 puncte, fiind declarat respins.

 

 • Rezultate interviu, la concursul organizat  pentru ocuparea postului de redactor de rubrica gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga, în cadrul Redactiei Stiri Interne
Nr. crt Numele si prenumele candidatului Punctaj interviu Admis/respins la interviu
1 Novaceanu Alina 80,5 admis
2 Anghelache Cristian Gabriel 60,5 admis
3 Barbulescu Mihai Adrian 45,5 respins

 

 

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu, vor putea fi depuse la sediul institutiei, joi, 22.10.2015, pana la ora 16.00

 

 

 • Rezultate proba scrisa, proba practica si interviu, la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor gradul II, functie de executie contractuala vacanta,  tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj total Admis/respins
1 Mitan Madalina Crina 77,5 95 86,25 admis
2 Deacu Elena Alexandra 82,5 65 73,75 respins
3 Trandafir Luciana Laura 72,5 65 68,75 respins

Contestatiile privind rezultatele obtinute la interviu, vor putea fi depuse la sediul institutiei, miercuri, 21.10.2015, pana la ora 16.00.

 

 •  Rezultate contestaţie

In urma contestatiei inregistrata sub nr. 4713/19.10.2015, privind rezultatul probei scrise, la  concursul organizat  pentru ocuparea postului vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga, în cadrul Redactiei Stiri Sportive, domnul Ghena Cristian Nicolae a obtinut  52,33 puncte, fiind declarat admis pentru interviu.

 

 

Redactor - Redactia Stiri pentru Strainatate

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor  gradul II, functie contractuala de executie, temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 26.10.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale de executie, temporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate minimum 6 luni;
- vechime in munca minimum 6 luni;
- capacitate de a se exprima in limba engleza foarte bine scris si vorbit (nivel C2 conform cu Scara nivelurilor din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi)
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:
- realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba engleza a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES;
- urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba engleza, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba engleza in functie de importanta;
- asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba engleza a materialelor de presa;
- monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si proba practica pentru determinarea vitezei de traducere
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing
Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iasi, 1995
Georgiana Galateanu-Farnoaga, Sinteze de gramatica engleza, Ed. Cruso, Bucuresti, 1997
Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006
Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
Nadina Visan & Ruxandra Visan, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach.
Engleza pentru avansati - Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006, Bucuresti

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 26.10.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 28.10.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 29.10.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 30.10.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 03.11.2015, ora 9.30: proba scrisa si proba practica
- 04.11.2015 - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 05.11.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 06.11.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 09.11.2015, ora 12.00: interviul
- 10.11.2015 - afisare rezultate interviu
- 11.11.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 12.11.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 13.11.2015 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 

 • Rezultate contestaţii

In urma contestatiei inregistrata sub nr. 4690/16.10.2015, privind rezultatul probei scrise, la  concursul organizat  pentru ocuparea postului vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga, în cadrul Redactiei Stiri Interne, domnul Anghelache Cristian Gabriel a obtinut  70.83 puncte, fiind declarat admis pentru interviu.

 

In urma contestatiei inregistrata sub nr. 4688/16.10.2015, privind rezultatul probei scrise, la  concursul organizat  pentru ocuparea postului vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga, în cadrul Redactiei Stiri Interne, domnul Barbulescu Mihai Adrian a obtinut 65,00 puncte, fiind declarat admis pentru interviu.

 

 

 

 • Rezultate proba scrisa, la concursul organizat în data de 16.10.2015, pentru ocuparea postului de expert gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga, in cadrul Direcţiei Financiare - Serviciul Financiar-Contabilitate

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Grosu Clara Florentina 83 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, marti, 20.10.2015, pana la ora 16.00.

 

 

 • Rezultate  proba scrisa, proba practica si interviu, la  concursul organizat pentru ocuparea postului de fotoreporter special gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj total Admis/respins
1 Matei Silviu 82,17 85,67 83,92 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, marti, 20.10.2015, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate  proba scrisa si interviu, la  concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar de redactie gradul  II, functie de executie contractuala  vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa  Punctaj interviu Punctaj total Admis/respins
1 Moinescu Mihaela 74,67 75 74,84 admis
2 Grecu Gabriela 54 84,33 69,17 respins
3 Florea Gabriel 67 64,33 65,67 respins
4 Frangulea Alexandru 77 50 63,5 respins
5 Simionescu Maria Cristina 58 62,67 60,34 respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, marti, 20.10.2015, pana la ora 16.00.

 

 

 • Rezultate  proba scrisa la concursul organizat in data de 15.10.2015, pentru ocuparea postului vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga, în cadrul Redactiei Stiri Sportive

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Tone Marius 95,67 admis 
2 Anghelache Cristian Gabriel 67 admis
3 Ghena Cristian Nicolae 51,67 admis
4 Pana Victor Adrian 40,67 respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 19.10.2015, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc miercuri, 21.10.2015, ora 13,00.

 

 • Rezultate  proba scrisa la concursul organizat in data de 14.10.2015, pentru ocuparea postului vacant de redactor de rubrica gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga, în cadrul Redactiei Stiri Interne

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Novaceanu Alina 81 admis
2 Anghelache Cristian Gabriel 58,5 admis
3 Barbulescu Mihai Adrian 54,83 admis
4 Tone Adrian 42,17 respins
5 Tuinete Monica 39 respins
6 Ceciu Evelin 31,67 respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 16.10.2015, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc marti, 20.10.2015, ora 11,00.

 

 • Rezultate proba scrisa si proba practica, la concursul organizat in data de 13.10.2015, pentru ocuparea postului de redactor gradul II, functie de executie contractuala vacanta,  tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare

 

 

Nr. crt Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 Deacu Elena Alexandra 75 90 82,5 admis
2 Mitan Madalina Crina 65 90 77,5 admis
3 Trandafir Luciana Laura 60 85 72,5 admis
4 Popa Daniela Ani 45 45 - respins
5 Persu Liviu Marian 30 50 - respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei, joi, 15.10.2015, pana la ora 16.00.

 Interviul va avea loc luni, 19.10.2015 , ora 13.00

 

 • Rezultate  proba scrisa  la  concursul organizat in data de 12.10.2015, pentru ocuparea postului de secretar de redactie gradul II, functie de executie contractuala  vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Frangulea Alexandru 77 admis
2 Moinescu Mihaela 74,67 admis
3 Florea Gabriel 67 admis
4 Simionescu Maria Cristina 58 admis
5 Grecu Gabriela 54 admis
6 Ceciu Elena 49,33 respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 14.10.2015, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc vineri, 16.10.2015, ora 13.00.

 

 • Rezultate  proba scrisa  si proba practica, la  concursul organizat in data de 12.10.2015, pentru ocuparea postului de fotoreporter special gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga, Redactia Foto-Video-Multimedia

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 Matei Silviu 85,67 78,67 82,17 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri 14.10.2015, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc vineri, 16.10.2015 , ora 13.00.

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 16.10.2015, pentru postul de expert gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga, Direcţia Financiară - Serviciul Financiar-Contabilitate

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Grosu Clara Florentina admis  

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 15.10.2015, pentru postul de redactor de rubrica gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Sportive
Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Anghelache Cristian Gabriel admis  
2 Ghena Cristian Nicolae admis  
3 Ionita George Cristian respins nu indeplineste conditiile
4 Pana Alin Giani respins nu indeplineste conditiile
5 Pana Victor Adrian admis  
6 Tone Marius admis  

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 12.10.2015, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 14.10.2015, pentru postul de redactor de rubrica gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne

 

Nr. crt Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Anghelache Cristian Gabriel admis  
2 Bărbulescu Mihai Adrian admis  
3 Ceciu Evelin admis  
4 Nicolaie Ciprian Adrian respins nu indeplineste conditiile
5 Novaceanu Alina admis  
6 Tone Adrian admis  
7 Tuinete Monica admis  

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 12.10.2015, pana la ora 16.00.

 

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Economice
 •  

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Economice.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:
- Redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa; redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii
- Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze
- Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului
- Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici
- Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate


Bibliografia:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Strategia Nationala de Export 2014-2020
- Manualul de jurnalism al AFP, vol. I "La inceput a fost cuvantul"

Tematica: Stiri din domeniul economic

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

 Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 23.10.2015, ora 11.00 - proba scrisa
- 27.10.2015 - afisare rezultate proba scrisa
- 28.10.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 30.10.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Economice

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Economice.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:
- Redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa; redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii
- Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze
- Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului
- Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici
- Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate

Bibliografia:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Tratatul de la Maastricht privind Uniunea Europeana
- Manualul de jurnalism al AFP, vol. I "La inceput a fost cuvantul"

Tematica: Stiri din domeniul economic

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

 Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 23.10.2015, ora 11.00 - proba scrisa
- 27.10.2015 - afisare rezultate proba scrisa
- 28.10.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 30.10.2015 - afisare rezultate finale
 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Politici Internationale - Romania in lume

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Politici Internationale - Romania in lume.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala
- Disponibilitate pentru program flexibil

Responsabilitati:
- Redacteaza stiri si alte materiale jurnalistice, pentru toate fluxurile redactiei, pe baza surselor monitorizate - ziare straine, site-uri de stiri, documente facute publice de ministere, institutii sau alte entitati din sfera de responsabilitate a redactiei
- Este responsabil de continutul si forma stirilor redactate
- Desfasoara activitati de documentare pe domeniile de responsabilitate si pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/actiunilor pe care urmeaza sa le acopere mediatic

Bibliografia:
- Roth, François, Inventarea Europei. De la Europa lui Jean Monnet la Uniunea Europeana, Institutul European, Iasi, 2007;
- Elemente de geografie generala si informatii generale cu privire la statele lumii disponibile la: www.nationsonline.org;
- Informatii despre structura, organizarea si functionarea institutiilor europene si internationale si probleme privind relatii europene, internationale si bilaterale la:
www.europa.eu ;
www.europarl.europa.eu;
www.consilium.europa.eu;
www.nato.int;
www.coe.int;
assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp;
www.un.org/en;
www.state.gov.

Examenul va consta intr-o proba scrisa de evaluare a competentelor pe probleme de politica externa. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

 Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 23.10.2015, ora 11.00 - proba scrisa
- 27.10.2015 - afisare rezultate proba scrisa
- 28.10.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 30.10.2015 - afisare rezultate finale


 

 • Rezultate proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 06.10.2015, Redactia Stiri Interne
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/ respins
1 Tanasescu Georgiana 90 admis
2 Peia Florentina 76,67 admis
3 Barbu Catalina Andreea 73,33 admis

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 09.10. 2015, pana la ora 16.00.

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 13.10.2015, pentru postul de redactor gradul II, functie de executie contractuala vacanta, tura de noapte, norma intreaga, Redactia Monitorizare
Nr. crt. Numele şi prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Deacu Elena-Alexandra admis  
2 Grecu Gheorghe Viorel respins nu indeplineste conditiile
3 Mitan Mădălina Crina admis  
4 Perşu Liviu-Marian admis  
5 Popa Daniela-Ani admis  
6 Trandafir Luciana Laura admis  

 

Contestaţiile vor putea fi depuse la sediul instituţiei vineri, 09.10.2015, pana la ora 16.00.

 

 

 • Rezultate proba scrisa la examenul de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, din data de 06.10.2015,Redactia Stiri Interne

 

Nr. crt Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/ respins
1 Ivan Elena 74,33 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 09.10.2015, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 12.10.2015, pentru postul de fotoreporter special gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga, Redactia Foto-Video-Multimedia
Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1  Matei Silviu admis  

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 12.10.2015, pentru postul de secretar de redactie gradul II, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga, Redactia Foto-Video-Multimedia
Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Bordescu Cătălina-Silvia admis  
2 Ceciu Elena admis  
3 Florea Gabriel admis  
4 Frangulea Alexandru admis  
5 Grecu Gabriela admis  
6 Moinescu Mihaela admis  
7 Simionescu Maria-Cristina admis  

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 05.10.2015, pentru postul de redactor de rubrica gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Online
Nr. crt Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Ceciu Evelin respins nu indeplineste conditiile

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 01.10.2015, pana la ora 16.00.

 

 

 • Expert - Directia Financiara - Serviciul Financiar-Contabilitate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de expert gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga,  in cadrul Directiei Financiara - Serviciul Financiar-Contabilitate. 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 07.10.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate minimum 7 ani;
- vechime in munca minimum 7 ani;
- perfectionare in domeniul contabilitatii institutiilor publice;
- cunostinte operare pe calculator: SIMEC, ALOP, FOREXEBUG, Excel, Word, Internet;
- cunoasterea limbii engleze nivel mediu;
- disponibilitate pentru lucru  in program prelungit.

Atributiile postului :
- contabilitatea in baza de date SIMEC, a operatiunilor de incasari si plati in numerar, din registrul de casa in lei ;
- evidenta platilor prin casierie, grupate pe articole bugetare privind clasificatia economica a cheltuielilor ;
- contabilizarea lunara a consumului de carburanti auto pe baza Situatiei BVCA preluata de la casieria institutiei si a Foilor de parcurs preluate de la Serviciul Administrativ-Auto ;
- validarea inregistrarilor contabile privind materialele, materialele in prelucrare si produsele finite transmise in contabilitate din modulul de gestiune, pe baza documentelor primare privind intrarile si iesirile lor;

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa
- Ordinul M.F.P. nr. 2021/17.12.2013 privind modificarea si completarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia
- Ordinul M.F.P. nr. 1917/12.12.2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia
- Legea nr. 500/2002 - Legea finantelor publice - actualizata in 01.01.2015 - prezenta lege stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea  fondurilor publice, precum si hresponsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul bugetar
- Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Angajarea, Lichidarea, Ordonantarea si Plata Cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
- Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si acitivitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora
- O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 07.10.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 12.10.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 13.10.2015  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 14.10.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 16.10.2015, ora  11.00: proba scrisa
- 19.10.2015  - afisare rezultate proba scrisa
- 20.10.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 21.10.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 22.10.2015, ora 13.00: interviul
- 23.10.2015 - afisare rezultate interviu
- 26.10.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 27.10.2015  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 28.10.2015 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Redactor de rubrica - Redactia Stiri Interne

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Interne.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 06.10.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate:  minimum 7 ani;
- vechime in munca: minimum 7 ani;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
- cunostinte solide de cultura generala (politice, sociale, economice, culturale);
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:
- redacteaza flash-uri, stiri dupa comunicate de presa si/sau preluate dupa posturile de televiziune, sinteze, grupaje si round-up-uri;
- editeaza si valideaza pe fluxul AGERPRES informatiile transmise de redactori, fiind direct responsabil de forma finala a materialelor editate;
- respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor ce îi sunt atribuite spre editare;
- citeste zilnic fluxul de stiri AGERPRES, monitorizeaza permanent diverse surse de informatii (portaluri online, bloguri, Monitorul Oficial), se informeaza zilnic asupra subiectelor majore semnalate în sumarele/presumarele redactiei si despre evenimentele interne si internationale;
-semnaleaza si/sau propune solutii pentru remedierea unor erori/omisiuni depistate în fluxurile de stiri ale agentiei;
-  dupa caz, redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa,  redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
- desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului ;
- propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Constitutia Romaniei
- Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Componenta Parlamentului, Regulamentul de Organizare si Functionare al Camerei Deputatilor si Senatului

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 06.10.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 09.10.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 12.10.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 13.10.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 14.10.2015, ora 10.00: proba scrisa
- 15.10.2015 - afisare rezultate proba scrisa
- 16.10.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 19.10.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 20.10.2015, ora 11.00: interviul
- 21.10.2015 - afisare rezultate interviu
- 22.10.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 23.10.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 26.10.2015 - afisare rezultate finale
Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Redactor de rubrica - Redactia Stiri Sportive

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri Sportive.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 06.10.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate:  minimum 7 ani;
- vechime in munca: minimum 7 ani;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:
- redacteaza si transmite urgent flash-uri despre evenimente deosebite sau intamplari de mare impact, redacteaza stiri, reportaje si interviuri despre evenimentele sportive care au loc in Romania si in lume, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii;
- realizeaza fise documentare, biografice si cronologice despre evenimente si personalitati din lumea sportului;
- desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, manifestari de profil, de la fata locului;
- participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate;
- urmareste informatiile despre evenimente din domeniul sportului;
- redacteaza stiri dupa comunicate de presa si alte documente facute publice de autoritati din domeniul sportiv, urmareste, triaza si prelucreaza stirile sportive ale agentiilor internationale;
- transmite zilnic in redactie informatii cu privire la evenimentele care urmeaza sa se desfasoare in perioada urmatoare;
- monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Federatii nationale la sporturile olimpice cu traditie in Romania.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 06.10.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 09.10.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 12.10.2015  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 13.10.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 15.10.2015, ora  11.00: proba scrisa
- 16.10.2015  - afisare rezultate proba scrisa
- 19.10.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 20.10.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 21.10.2015, ora 13.00: interviul
- 22.10.2015 - afisare rezultate interviu
- 23.10.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 26.10.2015  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 27.10.2015 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.


 

 

 • Examen de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior - Redactia Stiri Interne.

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul în Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, la Redactia Stiri Interne.

Cerinte:
- Studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
- Cunostinte de operare pe calculator si cunoasterea tuturor programelor jurnalistice specifice activitatii redactionale;
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Rapiditate si corectitudine în rezolvarea atributiilor
- Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:
- Preia si transmite mesaje telefonice, faxuri sau mailuri, folosind mijloace corespunzatoare de comunicare
- Redacteaza si transmite corespondenta specifica activitatii redactiei (note de necesitate, ordine de deplasari, referate diverse, deconturi, documente pentru acreditari la diferite actiuni, alte acte si scrisori) si se asigura ca aceasta ajunge unde trebuie si toate inregistrarile sunt clasate si arhivate corespunzator pentru a fi gasite cu usurinta in caz de necesitate
- Gestioneaza baza de date a Redactiei Stiri Interne; furnizeaza informatii folosind baza de date si materiala a redactiei: asigura circulatia informatiilor in interiorul redactiei sau a agentiei, precum si pe verticala dinspre redactie spre sefii ierarhici superiori sau invers
- Intocmeste rapoarte si statistici privind productia editoriala a redactiei si le prezinta superiorilor ierarhici
- Expediaza corespondenta redactiei pe computer, fax sau posta, fie personal, fie apeland la servicii din interiorul agentiei
- Intocmeste si redacteaza Presumarul zilnic pentru Redactia Stiri Interne; informeaza redactorii si corespondentii judeteni in legatura cu sarcinile profesionale care le sunt repartizate
- Realizeaza transcrieri rapide dupa declaratii si informatii furnizate de redactorii AGERPRES si orice alti angajati ai agentiei, introducandu-le in aplicatia jurnalistica sau directionandu-le catre persoane responsabile.

Bibliografia :
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
06.10.2015, ora 11.00: proba scrisa
08.10.2015 - afisare rezultate proba scrisa
09.10.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
13.10.2015 - afisare rezultate finale

 

 

 

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Interne

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Interne.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:
- Redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa;
- Redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupadu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
-  Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
-  Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
-  Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
-  Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate;

Bibliografia :
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- PO AGERPRES ,,Culegerea datelor, prelucrarea si transmiterea stirii de presa,, - editia 6 (în vigoare)

Tematica : stiri din domeniile economic, politic, social, cultura, justitie si afaceri interne, administratie, fapt divers

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
 
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
06.10.2015, ora 11.00: proba scrisa
08.10.2015 - afisare rezultate proba scrisa
09.10.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
13.10.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Interne.

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Interne.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:
- Redacteaza flash-uri, stiri dupa comunicate de presa si/sau preluate dupa posturile de televiziune, sinteze, grupaje si round-up-uri
- Editeaza si valideaza pe fluxul AGERPRES informatiile transmise de redactori - stiri, reportaje, interviuri, sinteze - fiind direct responsabil de forma finala a materialelor editate
- Respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor ce ii sunt atribuite spre editare
- Citeste zilnic fluxul de stiri AGERPRES, monitorizeaza permanent diverse surse de informatii (portaluri online, bloguri, Monitorul Oficial), se informeaza zilnic asupra subiectelor majore semnalate in sumarele/ presumarele redactiei si despre evenimentele interne si internationale
- Semnaleaza si/ sau propune solutii pentru remedierea unor erori/ omisiuni depistate in fluxurile de stiri ale agentiei;

Bibliografia :
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- PO AGERPRES ,,Culegerea datelor, prelucrarea si transmiterea stirii de presa,, - editia 6 (în vigoare)

Tematica : stiri din domeniile economic, politic, social, cultura, justitie si afaceri interne, administratie, fapt divers

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
 
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
06.10.2015, ora 11.00 : proba scrisa
08.10.2015 - afisare rezultate proba scrisa
09.10.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
13.10.2015 - afisare rezultate finale

 

 

 • Redactor - Redactia Monitorizare

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie de executie contractuala vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Monitorizare.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 05.10.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate minimum 6 luni;
- vechime in munca minimum 6 luni;
- cunostinte solide de cultura generala;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
- capacitate de analiza si sinteza;
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
- cunoasterea limbii engleza (nivel mediu).

Responsabilitati:
- monitorizeaza posturile radio-TV repartizate, transcrie si prelucreaza fisierele audio-video
- verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare
- redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa
- se preocupa sa asigure acoperirea completa a cerintelor clientilor
- este direct responsabil pentru relevanta selectiei, conformitatii prelucrarii, incadrarii in termenii de timp, conform cerintelor clientilor

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana si proba practica de evaluare a competentelor de operare pe calculator si a capacitatii de analiza si sinteza a unor materiale de presa;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana:
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012
- Dictionar de sinonime, autor Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)
Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 05.10.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 08.10.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 09.10.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 12.10.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 13.10.2015, ora 11.00: proba scrisa si proba practica
- 14.10.2015 - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 15.10.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 16.10.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 19.10.2015, ora 13.00: interviul
- 20.10.2015 - afisare rezultate interviu
- 21.10.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 22.10.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 23.10.2015 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Secretar de redactie - Redactia Foto-Video-Multimedia

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de secretar de redactie  gradul II, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia. 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care  sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de  02.10.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale vacante sunt:
- studii superioare, absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in munca minimum 6 luni;
- cunostinte operare PC (editare text, transmisii de date, Internet);
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala.

Atributiile postului :
- redacteaza si valideaza sumarele foto ale redactiei pe baza sumarelor celorlalte redactii din institutie, precum si a comunicatelor de presa, si indica fiecarui fotoreporter actiunile din ziua urmatoare
- intocmeste notele de propuneri pentru deplasarile externe si rapoartele de activitate aferente deplasarilor
- intocmeste ordinele de deplasare interne si deconturile aferente
- realizeaza acreditarile la diverse institutii publice

Concursul va consta in:
- Proba scrisa
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa:
1. Legea nr.19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
4. Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010
5. DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012
6. Dictionar de sinonime, autor Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006
7. Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)
8. Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
9. Deputati si Senatori - http://www.parlament.ro/

Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 02.10.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 07.10.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 08.10.2015  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 09.10.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 12.10.2015, ora  11.00: proba scrisa
- 13.10.2015  - afisare rezultate proba scrisa
- 14.10.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 15.10.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 16.10.2015, ora 13.00: interviul
- 19.10.2015 - afisare rezultate interviu
- 20.10.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 21.10.2015  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 22.10.2015 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Fotoreporter special - Redactia Foto-Video-Multimedia

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de fotoreporter special  gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, norma intreaga,  in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia. 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Dosarul va contine si un fotoreportaj de minimum 30 fotografii pe un subiect liber ales .
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 02.10.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale vacante sunt:
- studii superioare cu specializare in domeniu, absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate minimum 7 ani;
- vecchime in munca minimum 7 ani;
- cunostinte editare foto-video;
- cunostinte operare PC (procesare text, prelucrare digitala, transmisii de date, Internet);
- cunostinte solide de Photoshop, CorelDraw, Illustrator, Adobe Premiere;
- cunostinte de cultura generala;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala.

Atributiile postului :
- realizeaza fotografii de la toate evenimentele la care este trimis de conducerea redactiei;
- selecteaza fotografiile destinate fluxului intern si le transmite in cel mai scurt timp in redactie ;
- identifica si transmite in timp real toate informatiile necesare intocmirii explicatiilor care insotesc fotografiile pe site-ul AGERPRES.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa si proba practica
-  Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa:
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Adobe Premiere 6 - http:// help.adobe.com/archive/en/premiere-pro/cs6/premiere_pro_reference.pdf
- Adobe Audition 6 - http://help. adobe. com/archive/en/audition/cs6/audition_reference.pdf
- Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Deputati si Senatori - http://www.parlament.ro/

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 02.10.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 07.10.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 08.10.2015  - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 09.10.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 12.10.2015, ora  11.00: proba scrisa si proba practica
- 13.10.2015  - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 14.10.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 15.10.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 16.10.2015, ora 13.00: interviul
- 19.10.2015 - afisare rezultate interviu
- 20.10.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 21.10.2015  - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 22.10.2015 -  afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 21.09.2015, pentru postul de redactor gradul II, functie de executie contractuala temporar vacanta, Redactia Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Petre Silviu - Valentin respins nu indeplineste conditiile

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri,16.09.2015, pana la ora 16.00.

 

 

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, tura de noapte, norma intreaga, in cadrul Redactiei Online.


Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 25.09.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale vacante sunt:
a) studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
b) vechime in specialitatea postului 7 ani;
c) experienta de redactare si editare in mediul online ;
d) cunostinte solide de cultura generala;
e) viteza de scriere in mediul online si navigare pe Internet;
f) cunoasterea mecanismelor de functionare a retelelor sociale ;
g) capacitate de analiza si sinteza;
h) experienta in lucru pe timp de noapte;
i) disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii ;
j) atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres;
k) rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate ;
l) cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala

Atributiile postului :
- editeaza si promoveaza continutul editorial din fluxurile AGERPRES site-ul public si in mediul online;
- este responsabil de continutul si forma stirilor editate si publicate pe site-ul public si de promovarea acestora pe retelele sociale ;
- propune proiecte editoriale pentru diversificarea continutului online-website public si retele sociale.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana si proba practica de evaluare a competentelor de operare pe calculator si a capacitatii de analiza si sinteza a unor materiale de presa;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana:
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012
- Dictionar de sinonime, autor Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)
Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

- Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook, Twitter, Youtube, Storify, etc.
- Site-ul public www.agerpres.ro

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 25.09.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 30.09.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 01.10.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 02.10.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 05.10.2015, ora 10.00: proba scrisa si proba practica
- 06.10.2015 - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 07.10.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 08.10.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 09.10.2015, ora 10.00: interviul
- 12.10.2015 - afisare rezultate interviu
- 13.10.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 14.10.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 15.10.2015 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Rezultate proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 09.09.2015, Redactia Stiri pentru Strainatate

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele  Punctaj proba scrisa Admis/ respins
1 Gabaroi Bogdan Catalin 98 admis
2 Klodnischi Simona 98 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 14 septembrie 2015, pana la ora 16.00.

 

 • Redactor - Redactia Stiri pentru Strainatate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie de executie contractuala temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 11.09.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale temporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitatea postului 6 luni;
- capacitate de a se exprima in limba engleza foarte bine scris si vorbit (nivel C2 conform cu Scara nivelurilor din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi)
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:
- realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba engleza a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES;
- urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba engleza, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba engleza in functie de importanta;
- asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba engleza a materialelor de presa;
- monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa.


Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si proba practica pentru determinarea vitezei de traducere
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing
Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iasi, 1995
Georgiana Galateanu-Farnoaga, Sinteze de gramatica engleza, Ed. Cruso, Bucuresti, 1997
Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006
Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
Nadina Visan & Ruxandra Visan, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach.
Engleza pentru avansati - Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006, Bucuresti

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 11.09.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 15.09.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 16.09.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 17.09.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 21.09.2015, ora 9.30: proba scrisa si proba practica
- 22.09.2015 - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 23.09.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 24.09.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 25.09.2015, ora 12.00: interviul
- 28.09.2015 - afisare rezultate interviu
- 29.09.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 30.09.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 01.10.2015 - afisare rezultate finale
Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri pentru Strainatate

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri pentru Strainatate.
Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala
- Disponibilitate pentru program flexibil

Responsabilitati:
- Urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba engleza, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba engleza in functie de importanta, asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba engleza a materialelor de presa
- Realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba engleza a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES
- Respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei subiectelor de presa si operativitatii, preocupandu-se sa asigure acoperirea cuprinzatoare a evenimentelor de presa
- Monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa semnalate in sumarele, presumarele si anunturile tuturor redactiilor din cadrul AGERPRES

Bibliografia:
1. Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing
2. Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
3. Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
4. Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iasi, 1995
5. Georgiana Galateanu-Farnoaga, Sinteze de gramatica engleza, Ed. Cruso, Bucuresti, 1997
6. Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006
7. Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
8. Nadina Visan & Ruxandra Visan, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach
9. Engleza pentru avansati - Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006, Bucuresti
10. PO AGERPRES "Culegerea datelor, prelucrarea si transmiterea stirii de presa" - editia 6 (in vigoare)

Tematica : Traducerea stirilor din domeniile economic, politic, social, cultura, justitie si afaceri interne, administratie, fapt divers.
Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 09.09.2015, ora 11.00 - proba scrisa
- 11.09.2015 - afisare rezultate proba scrisa
- 14.09.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 16.09.2015 - afisare rezultate finale

 

 

 • Rezultate finale la  concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar de redactie gradul  II, functie de executie contractuala  vacanta, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa  Punctaj interviu Punctaj interviu in urma contestatiei Admis/respins
1 Moinescu Mihaela 91 30 36 respins
2 Agarici Paula Doina 64,33 36,67 - respins
3 Aldescu-Bedereag Raluca Elena 55 nu s-a prezentat  - respins
4 Grecu Gabriela 53,33 nu s-a prezentat  - respins

 

 

 • Raspuns contestatie

              In urma contestatiei nr. 3815/12.08.2015, privind rezultatul interviului, la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar de redactie gradul II, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia, doamna Moinescu Mihaela a obtinut un punctaj la interviu de 36 puncte, fiind declarata ”respins”.

 

 

 

 • Rezultate proba practica la examenul de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, din data de 07.08.2015,  Redactia Foto-Video-Multimedia
Nr. crt Numele şi prenumele Punctaj proba practică Admis/ respins
1 Tudor Alexandru 65 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 12.08.2015, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate  proba scrisa si interviu, la  concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar de redactie gradul  II, functie de executie contractuala  vacanta, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Admis/respins
1 Moinescu Mihaela 91 30 respins
2 Agarici Paula Doina 64,33 36,67 respins
3 Aldescu-Bedereag Raluca Elena 55 nu s-a prezentat respins
4 Grecu Gabriela 53,33 nu s-a prezentat respins

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 12.08.2015, pana la ora 16.00.

 

 

 • Rezultate  proba scrisa  la  concursul organizat in data de 04.08.2015, pentru ocuparea postului de secretar de redactie gradul II, functie de executie contractuala  vacanta, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins Observatii
1 Moinescu Mihaela 91 admis -
2 Agarici Paula Doina 64,33 admis -
3 Aldescu-Bedereag Raluca Elena 55 admis -
4 Grecu Gabriela 53,33 admis -
5 Bordescu Catalina Silvia - respins

anulata lucrarea conform art. 26 alin. 5 din HG  nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

6 Vasilescu Vladimir-Varlan - respins

anulata lucrarea conform art. 26 alin. 5 din HG  nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei  joi, 06.08.2015, pana la ora 16.00.Interviul va avea loc luni, 10.08.2015, ora 13.00.

 

 

 • In urma contestatiei inregistrata sub nr. 3614/31.07.2015, doamna Bordescu Catalina Silvia a fost declarata ”admis” pentru a participa la concursul organizat in data de 04.08.2015, pentru ocuparea postului vacant de secretar de redactie gradul II, la Redactia Foto-Video-Multimedia.

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 04.08.2015, pentru postul de secretar de redactie gradul II, functie de executie contractuala vacanta,   Redactia Foto-Video-Multimedia
 •  
 • Nr. crt Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
  1 Agarici Paula Doina admis  
  2 Aldescu-Bedreag Raluca-Elena admis  
  3 Bordescu Catalina Silvia respins nu indeplineste conditiile
  4 Grecu Gabriela admis  
  5 Grecu Gheorghe Viorel admis  
  6 Moinescu Mihaela admis  
  7 Vasilescu Vladimir-Varlan admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 31.07.2015, pana la ora 16.00.

 

 

 

 • Rezultate proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 27.07.2015, Redactia Stiri Sportive
Nr. crt. Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Admis/ respins
1 Lazaroniu Mircea 99 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 30 iulie 2015, pân? la ora 16.00.

 

 

 •  Rezultate proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 27.07.2015 Redactia Stiri Interne  

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/ respins
1 Onea Raul George 99 admis
2 Olaru Sebastian 98,33 admis
3 Stefan Georgeta 95 admis
4 Ciobanu Loredana 93,33 admis
5 Avram Marius Septimiu 93,33 admis
6 Pietrar Gheorghe 93,33 admis
7 Apetrii Gabriel 91 admis
8 Mitrică Maria 90,67 admis
9 Stanciu Gorun Elena Silvia 89 admis
10 Dumitru Cornelia 86,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 30 iulie 2015, pana la ora 16.00.

 

 

 • Examen de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, la Redactia Foto-Video-Multimedia

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, la Redactia Foto-Video-Multimedia.

Cerinte:
- Studii superioare absolvite cu diploma de licenta
- Cunostinte prelucrare digitala a imaginilor, transmisii de date, Internet
- Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit

Responsabilitati:
1. Realizeaza fotografii de la toate evenimentele la care este trimis de conducerea redactiei
2. Selecteaza fotografiile destinate fluxului intern si le transmite in cel mai scurt timp in redactie
3. Identifica si transmite in timp real toate informatiile necesare intocmirii explicatiilor care insotesc fotografiile pe site-ul AGERPRES
4. Se preocupa pentru surprinderea celor mai importante momente din timpul evenimentelor la care participa ; este obligatorie prezenta la timp la evenimentele ce i-au fost desemnate pentru acoperirea fotografica

Bibliografia:
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
3. Componenta Guvernului Romaniei - http : // gov.ro/ ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
4. Deputati si Senatori - http://www.parlament.ro/

Examenul va consta intr-o proba practica de verificare a abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 07.08.2015, ora 11.00 - proba practica
- 11.08.2015 - afisare rezultate proba practica
- 12.08.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 13.08.2015 - afisare rezultate finale

 

 

 • Rezultate proba practica la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 13.07.2015,  Redactia Monitorizare
 •  

  Nr. crt. Numele si prenumele
  Punctaj proba practica Admis/ respins
  1 Puscuta Adrian 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 16 iulie 2015, pana la ora 16.00

 

 

 • Rezultate proba practica la examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara celei detinute, din data de 13.07.2015,Redactia Monitorizare

 

Nr. crt. Numele si prenumele Punctaj proba practica Admis/ respins
1 Staicu Nicoleta Rodica 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 16 iulie 2015, pana la ora 16.00.

 

 

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de secretar de redactie  gradul II, functie de executie contractuala vacanta, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia.

 

 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a)    cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c)    copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d)    carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e)    cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care  sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)    adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)    curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de  27.07.2015, ora 16.00.
Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)    are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)    cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)    are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)    are capacitate deplina de exercitiu;
e)    are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)    indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)    nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale vacante sunt:
-    studii superioare, absolvite cu diploma de licenta;
-    vechime in munca minimum 6 luni;
-    cunostinte operare PC (editare text, transmisii de date, Internet);
-    cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala.

Atributiile postului :
-    redacteaza si valideaza sumarele foto ale redactiei pe baza sumarelor celorlalte redactii din institutie, precum si a comunicatelor de presa, si indica fiecarui fotoreporter actiunile din ziua urmatoare
-    intocmeste notele de propuneri pentru deplasarile externe si rapoartele de activitate aferente deplasarilor
-    intocmeste ordinele de deplasare interne si deconturile aferente
-    realizeaza acreditarile la diverse institutii publice

Concursul va consta in:
-    Proba scrisa
-    Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa:
1.    Legea nr.19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.    Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3.    Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
4.    Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010
5.    DEX – Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica “Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012
6.    Dictionar de sinonime, autor Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006
7.    Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)
8.    Componenta Guvernului Romaniei – http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
9.    Deputati si Senatori – http://www.parlament.ro/

Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii – fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.


Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
    27.07.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
    30.07.2015 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
    31.07.2015  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
    03.08.2015 – afisare rezultate la contestatiile depuse
    04.08.2015, ora  11.00: proba scrisa
    05.08.2015  – afisare rezultate proba scrisa
    06.08.2015 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
    07.08.2015 – afisare rezultate la contestatiile depuse
    10.08.2015, ora 13.00: interviul
    11.08.2015 - afisare rezultate interviu
    12.08.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
    13.08.2015  – afisare rezultate la contestatiile depuse
    14.08.2015 -  afisare rezultate finale
Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.
 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Sportive

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Sportive.

Cerinte:
Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
Trei ani de la ultima promovare
Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:

- Redacteaza si transmite urgent flash-uri despre evenimente deosebite sau intamplari de mare impact, redacteaza stiri, reportaje si interviuri despre evenimentele sportive care au loc in Romania si in lume, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii
- Realizeaza fise documentare, biografice si cronologice despre evenimente si personalitati din lumea sportului
- Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze
- Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, manifestari de profil, de la fata locului
- Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile de interes si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici
- Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate

Bibliografia :
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Regulament de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES
- Regulament intern al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- PO AGERPRES ,,Culegerea datelor, prelucrarea si transmiterea stirii de presa,, - editia 6 (in vigoare)

Tematica : stiri legate de evenimente sportive interne si internationale

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
27.07.2015, ora 11.00: proba scrisa
29.07.2015 - afisare rezultate proba scrisa
30.07.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
31.07.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Interne

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul în Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Interne.

Cerinte:
Doua calificative "FOARTE BINE" în ultimii trei ani la evaluarile anuale
Trei ani de la ultima promovare
Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:

- Redacteaza si transmite urgent flash-uri despre evenimente deosebite sau întamplari de mare impact, redacteaza stiri, reportaje si interviuri despre evenimentele politice, economice, sociale, culturale, religioase, sportive, din justitie, administratie publica locala si fapt divers care au loc în judet, precum si despre viata si problemele minoritatilor etnice, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii;
- Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
- Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile de interes si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
- Participa la misiuni de presa pe durata limitata, în tara si strainatate;

Bibliografia :
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- PO AGERPRES ,,Culegerea datelor, prelucrarea si transmiterea stirii de presa,, - editia 6 (în vigoare)

Tematica : stiri din domeniile economic, politic, social, cultura, justitie si afaceri interne, administratie, fapt divers

Examenul va consta într-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
27.07.2015, ora 11.00: proba scrisa
29.07.2015 - afisare rezultate proba scrisa
30.07.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
31.07.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara celei detinute, la Redactia Monitorizare

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara celei detinute, la Redactia Monitorizare.
Cerinte:
- Doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- Capacitate de analiza si sinteza
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:
- Scaneaza si prelucreaza articole din presa locala
- Realizeaza si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare.

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Procedura Operationala "Derularea activitatii de monitorizare de presa", cod 20.4.01 din 18 iunie 2013.
Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
" 13.07.2015, ora 12,00: proba practica
" 15.07.2015 - afisare rezultate proba practica
" 16.07.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
" 20.07.2015 - afisare rezultate finale

 

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Monitorizare.

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Monitorizare.
Cerinte:
- Doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- Capacitate de analiza si sinteza
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:
- Monitorizeaza posturile radio-TV repartizate, transcrie si prelucreaza fisierele audio-video
- Verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare
- Redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Procedura Operationala "Derularea activitatii de monitorizare de presa", cod 20.4.01 din 18 iunie 2013.
Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
" 13.07.2015, ora 12,00: proba practica
" 15.07.2015 - afisare rezultate proba practica
" 16.07.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
" 20.07.2015 - afisare rezultate finale

 

 

 • Rezultate proba practică la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 22.06.2015, Redactia Online

 

Nr. crt. Numele şi prenumele  Punctaj proba practică Admis/ respins
1 Giurgiu Irina Cristina 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana joi, 25.06.2015, ora 16.00.

 

 • Rezultate proba practică la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 22.06.2015, Redactia Monitorizare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele  Punctaj proba practică Admis/ respins
1 Damian Mariana 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana joi, 25.06.2015, ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 22.06.2015, Directia Marketing - Serviciul Vanzari

 

Nr. crt. Numele şi prenumele  Punctaj proba scrisa Admis/ respins
1 Manailescu Elena 95,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana joi, 25.06.2015, ora 16.00.

 

 

 • Rezultate proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 22.06.2015, Directia Financiara - Serviciul Financiar-Contabilitate

 

Nr. crt. Numele şi prenumele  Punctaj proba scrisa Admis/ respins
1 Dicu Minodora 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana joi, 25.06.2015, ora 16.00.

 

 

 • Rezultate proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 22.06.2015, Redactia Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele şi prenumele  Punctaj proba scrisa Admis/ respins
1 Panaitescu Adina Ana-Maria 94,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana joi, 25.06.2015, ora 16.00.

 

 

 • Rezultate proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 22.06.2015, Redactia Stiri Economice

 

Nr. crt. Numele şi prenumele  Punctaj proba scrisa Admis/ respins
1 Barbuta Florin 92,34 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana joi, 25.06.2015, ora 16.00.

 

 

 

 • Rezultate proba practică la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 22.06.2015, Redactia Foto-Video-Multimedia

 

Nr. crt. Numele şi prenumele  Punctaj proba practică Admis/ respins
1 Pirvan Maricica 98,67 admis
2 Turculeanu Laura Nadia 97,34 admis
3 Pana Nicoleta Daniela 93,34 admis
4 Poziumschi Mihai 93 admis
5 Georgescu Mihai Dragos 92 admis
6 Brezoianu Angelo 91,34 admis
7 Popescu -Ghergani Grigore 90,34 admis
8 Pavel Sorina 88,34 admis
9 Sova Liviu Daniel 88 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana joi, 25.06.2015, ora 16.00.

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor gradul II, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa  Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Gheorghe Georgeta 78,67 93,34 86 admis
2 Lupu Victor 67 nu s-a prezentat - respins

 

 

 • Rezultate proba scrisa si interviu, la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor gradul II, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei stiri pentru Strainatate

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa  Punctaj interviu Punctaj total Admis/respins
1 Gheorghe Georgeta 78,67 93,34 86 admis
2 Lupu Victor 67 nu s-a prezentat - respins

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 10.06.2015, pana la ora 16.00.

 

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Online.

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Online.

Cerinte:
- Doua calificative ''FOARTE BINE'' in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- Capacitate de analiza si sinteza
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:
- Concepe, editeaza si promoveaza continutul editorial din fluxurile AGERPRES pe site-ul public si in mediile online
- Este responsabil de continutul si forma stirilor editate si publicate pe site-ul public si de promovarea acestora pe retelele sociale
- Propune proiecte editoriale pentru diversificarea continutului online - website public si retele sociale
- Stabileste prioritatile pentru activitatea online, in functie de subiectele de actualitate

Bibliografia:
1. Procedura interna privind derularea activitatii de administrare a continutului pe site-ul public www.agerpres.ro si pe retelele de socializare
2. "Cum sa descrii pentru multimedia", autor Ariane Mallender, Editura Polirom
3. Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook, Twitter, Youtube, Storify
4. Site-ul public www.agerpres.ro

Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:

- 22.06.2015, ora 13.00: proba practica
- 24.06.2015 - afisare rezultate proba practica
- 25.06.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 29.06.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri pentru Strainatate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri pentru Strainatate.
Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala
- Disponibilitate pentru program flexibil

Responsabilitati:
- Urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba engleza, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba engleza in functie de importanta, asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba engleza a materialelor de presa
- Realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba engleza a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES
- Respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei subiectelor de presa si operativitatii, preocupandu-se sa asigure acoperirea cuprinzatoare a evenimentelor de presa
- Monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa semnalate in sumarele, presumarele si anunturile tuturor redactiilor din cadrul AGERPRES

Bibliografia:
1. Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing
2. Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
3. Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
4. Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iasi, 1995
5. Georgiana Galateanu-Farnoaga, Sinteze de gramatica engleza, Ed. Cruso, Bucuresti, 1997
6. Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006
7. Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
8. Nadina Visan & Ruxandra Visan, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach
9. Engleza pentru avansati - Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006, Bucuresti
10. PO AGERPRES "Culegerea datelor, prelucrarea si transmiterea stirii de presa" - editia 6 (in vigoare)

Tematica : Traducerea stirilor din domeniile economic, politic, social, cultura, justitie si afaceri interne, administratie, fapt divers
Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.06.2015, ora 11.00 - proba scrisa
- 24.06.2015 - afisare rezultate proba scrisa
- 25.06.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 29.06.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Foto-Video-Multimedia

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Foto-Video-Multimedia.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala
- Cunostinte prelucrare digitala a imaginilor, transmisii de date, internet

Responsabilitati:
1. Realizeaza fotografii de la toate evenimentele la care este trimis de conducerea redactiei
2. Selecteaza fotografiile destinate fluxului intern si le transmite in cel mai scurt timp in redactie
3. Identifica si transmite in timp real toate informatiile necesare intocmirii explicatiilor care insotesc fotografiile pe site-ul AGERPRES
4. Se preocupa pentru surprinderea celor mai importante momente din timpul evenimentelor la care participa ; este obligatorie prezenta la timp la evenimentele ce i-au fost desemnate pentru acoperirea fotografica

Bibliografia:
1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
2. Legea AGERPRES nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
3. Adobe Photoshop
4. Componenta Guvernului Romaniei - http : // gov.ro/ ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
5. Deputati si Senatori - http://www.parlament.ro/
6. Personalitatile din domeniile culturii, stiintei si sportului
Examenul va consta intr-o proba practica de verificare a abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.06.2015, ora 10.00 - proba practica
- 24.06.2015 - afisare rezultate proba practica
- 25.06.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 29.06.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Directia Financiara - Serviciul Financiar - Contabilitate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere, nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Directia Financiara - Serviciul Financiar - Contabilitate.

Cerinte:

- Doua calificative ''FOARTE BINE'' in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Cunostinte de operare/progamare pe calculator : word, excel, programul SIMEC - modulul de ALOP
- Cunoasterea limbii engleze/nivel mediu
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:

- Verifică deconturile depuse de corespondentii din judete si intocmeste documentele pentru angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor stabilind sumele de plata/de restituit pe articole bugetare; asigura decontarea avansurilor in termenele stabilite de legislatia in vigoare, calculeaza penalitati pentru nedecontarea in termen a avansurilor si intocmeste dupa caz, dispozitii de incasare/plata, note de retineri din salariu, pentru regularizarea diferentelor de plata/de incasat pe articole bugetare; asigura comunicarea cu corespondentii a diferitelor probleme
- Intocmeste ordine de plata a facturilor primite de la furnizorii de produse si servicii si pentru plata drepurilor salariale, pe articole bugetare
- Intocmeste lunar centralizatorul privind cheltuielile cu sediile corespondentilor judeteni

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului:

1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr. 500/2002 - Legea finantelor publice - actualizata in 01.01.2015 - prezenta lege stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul bugetar
3. O.M.F.P. 1792/2002 cu modificarile si completarile ulterioare - Norme de aplicare a Legii finantelor publice nr. 500/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor la institutiile publice
4. H.G. nr. 1860/2006 modificat si completat cu O.M.F.P. nr. 60/2015, privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii, detasarii in alta localitate, in interesul serviciului
5. Regulamentul operatiilor de casa nr. 209/1976, actualmente in vigoare
6. O.G. nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:

- 22.06.2015, ora 11.00: proba scrisa
- 24.06.2015 - afisare rezultate proba scrisa
- 25.06.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 29.06.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Economice.

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Economice.
Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:
- Redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa; redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii
- Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze
- Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului
- Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici

Bibliografia:
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Tratatul de la Maastricht privind Uniunea Europeana
3. Manualul de jurnalism al AFP, vol. I "La inceput a fost cuvantul"

Tematica: Stiri din domeniul economic
Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.06.2015, ora 11.00 - proba scrisa
- 24.06.2015 - afisare rezultate proba scrisa
- 25.06.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 29.06.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Monitorizare

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Monitorizare.
Cerinte:
- Doua calificative ''FOARTE BINE'' in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- Capacitate de analiza si sinteza
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:
- Scaneaza si prelucreaza articole din presa locala
- Realizeaza si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare si de analiza cantitativa si calitativa

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Procedura Operationala "Derularea activitatii de monitorizare de presa", cod 20.4.01 din 18 iunie 2013.
Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.06.2015, ora 12.00: proba practica
- 24.06.2015 - afisare rezultate proba practica
- 25.06.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 29.06.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Foto-Video-Multimedia.

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Foto-Video-Multimedia.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala
- Cunostinte procesare fotografii si/sau imagini video

Responsabilitati:
- Prelucreaza imaginile foto si/sau video in vederea realizarii fluxului de fotografie si a materialelor video ale Agentiei
- Selecteaza fotografiile pentru imaginea zilei
- Realizeaza textul fotografiilor pe baza sumarului foto, a fluxurilor generale de stiri, a informatiilor transmise de fotoreporteri si a consultarii site-urilor de interes
- Verifica in permanenta conturile de mail si FTP ale redactiei Foto-Video-Multimedia (daca si cand este cazul)
- Verifica corectitudinea textului fotografiilor introduse pe flux

Bibliografia:
1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
2. Legea AGERPRES nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
3. Adobe Photoshop
4. Componenta Guvernului Romaniei - http : // gov.ro/ ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
5. Deputati si Senatori - http://www.parlament.ro/
6. Personalitatile din domeniile culturii, stiintei si sportului
Examenul va consta intr-o proba practica de verificare a abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.06.2015, ora 10.00 - proba practica
- 24.06.2015 - afisare rezultate proba practica
- 25.06.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 29.06.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Foto-Video-Multimedia

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Foto-Video-Multimedia.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala
- Cunostinte procesare text, internet, editare si procesare fotografii

Responsabilitati:
1. Prelucreaza imaginile foto in vederea realizarii fluxului de fotografie interna a Agentiei
2. Realizeaza textul fotografiilor pe baza sumarului foto, a fluxurilor generale de stiri, a informatiilor transmise de fotoreporteri si a consultarii site-urilor de interes
3. Verifica in permanenta conturile de mail si FTP ale redactiei Foto-Video-Multimedia (daca si cand este cazul)
4. Este responsabil de corectitudinea textului ce insotesc fotografiile introduse pe site (atat din punct de vedere al relevantei textului cat si gramatical)

Bibliografia:
1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
2. Legea AGERPRES nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
3. Adobe Photoshop
4. Componenta Guvernului Romaniei - http : // gov.ro/ ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
5. Deputati si Senatori - http://www.parlament.ro/
6. Personalitatile din domeniile culturii, stiintei si sportului
Examenul va consta intr-o proba practica de verificare a abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.06.2015, ora 10.00 - proba practica
- 24.06.2015 - afisare rezultate proba practica
- 25.06.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 29.06.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Directia Marketing - Serviciul Vanzari.

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Directia Marketing - Serviciul Vanzari.
Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Cunostinte de operare/programare pe calculator: word, excel, power point, adobe photoshop; utilizare CASCRM
- Cunostinte specifice activitatii de vanzare
- Gestionarea conturilor de acces in aplicatia "administrare clienti"
- Cunostinte si experienta in SEAP;
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:
- Cunoaste bine si poate oferi relatii despre orice serviciu/produs oricarei entitati interesate de serviciile/produsele AGERPRES
- Negociaza si incheie contracte pentru vanzarea serviciilor/produselor AGERPRES
- Prospecteaza permanent piata informatiei
- Elaboreaza oferte de pret, negociaza si incheie contracte, conform procedurilor operationale
- Intocmeste documentatia necesara in cazul in care clientul trebuie sa respecte proceduri specifice achizitiilor publice
- Configureaza si gestioneaza conturile de acces pentru clienti
- Relizeaza si actualizeaza propria baza de date cu clienti


Bibliografia :
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
3. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare
4. Procedura operationala - Analiza cererii de oferta, contractarea si derularea contractelor/comenzilor/acordurilor
5. Procedura operationala - lansarea, modificarea si sistarea serviciilor Agerpres (flux online, flux special, selectie, buletin, material documentar)

Tematica : Oferta de servicii si produse, proceduri operationale privind cererile de oferta, contractarea si derularea contractelor
Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.06.2015, ora 11.00: proba scrisa
- 24.06.2015 - afisare rezultate proba scrisa
- 25.06.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 29.06.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Rezultate proba scrisa la  concursul organizat in data de 02.06.2015 pentru ocuparea postului de redactor gradul II ,functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Gheorghe Georgeta 78,67 admis
2 Lupu Victor 67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 04.06.2015, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc luni, 08.06.2015, la ora 13.00

 

 

 

 

 

 • Rezultate  finale la  concursul organizat pentru ocuparea postului de fotoreporter treapta II, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Radu Constantin 76,67 83,34 80 admis
2 Pandrea Maria Alexandra 60 86,67 73,34 respins

 

 

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de redactor gradul II, tura de noapte, in cadrul Redactiei Online

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Dadarlat Adrian 75,59 87,5 81,55 admis
2 Busuioc Valentin 89 62,5 75,75 respins
3 Veress Robert Zsolt 58,5 65 61,75 respins
4 Tudorache Bogdan 73,5 35 - respins
5 Ceciu Evelin 71,84 nu s-a prezentat - respins

 

 • Raspuns contestatie

In urma contestatiei inregistrata sub nr. 2606/27.05.2015, la  concursul organizat  pentru ocuparea postului vacant de redactor gradul II, tura de noapte, in cadrul Redactiei Online, domnul Busuioc Valentin a obtinut un punctaj la interviu  de 62,5  puncte, fiind declarat respins.

 

 • Rezultate finale la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 20.05.2015 Serviciul Imprimare - Expeditie

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj final Admis/ respins
1 Vîlceanu Gabriel 100 admis

 

 

 

 • Rezultate finale la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 20.05.2015 Redacţia Documentare - Arhiva

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj final Admis/ respins
1 Onogea Andreea Gabriela 100 admis
2 Cristache Dragan Suzana 95 admis
3 Dumitrescu Daniela 90 admis

 

 • Rezultate finale la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 20.05.2015 Redacţia Documentare - Arhiva

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj final Admis/ respins
1 Plugaru Horia George 97 admis

 

 • Rezultate  proba scrisa, proba practica si interviu, la  concursul organizat pentru ocuparea postului de fotoreporter treapta II, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj total Admis/respins
1 Radu Constantin 76,67 83,34 80 admis
2 Pandrea Maria Alexandra 60 86,67 73,34 respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 28.05.2015, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, proba practica si interviu, la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de redactor gradul II, tura de noapte, in cadrul Redactiei Online

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj total Admis/respins
1 Dadarlat Adrian 75,59 87,5 81,55 admis
2 Busuioc Valentin 89 62,5 75,75 respins
3 Veress Robert Zsolt 58,5 65 61,75 respins
4 Tudorache Bogdan 73,5 35 - respins
5 Ceciu Evelin 71,84 nu s-a prezentat - respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 27.05.2015, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 02.06.2015, pentru postul de redactor gradul II, functie de executie contractuala temporar vacanta, în cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Gheorghe Georgeta admis  
2 Lupu Victor admis  

 

 

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea postului de expert gradul IA, functie de executie contractuala  temporar vacanta, in cadrul Directiei Marketing - Serviciul Vanzari

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/ respins
1 Andone Ernest 85 100 92,50 admis

 

 • Raspuns CONTESTATIE 

In urma contestatiei inregistrata sub nr. 2492/21.05.2015, la  concursul organizat in data de 19.05.2015, pentru ocuparea postului vacant de redactor gradul II, tura de noapte, in cadrul Redactiei Online, domnul Veress Robert Zsolt a obtinut un punctaj la proba scrisa si proba practica de 58,5 puncte, fiind declarat admis pentru interviu.

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 Veress Robert Zsolt 65 52 58,5 admis

 

 • Rezultate proba practica la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 20.05.2015 - Redacţia Documentare - Arhiva

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba practica Admis/ respins
1 Onogea Andreea Gabriela 100 admis
2 Cristache Dragan Suzana 95 admis
3 Dumitrescu Daniela 90 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana luni, 25.05.2015, ora 16.00.

 

 • Rezultate proba practica la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 20.05.2015 - Redacţia Documentare - Arhiva

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba practica Admis/ respins
1 Plugaru Horia George 97 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana luni, 25.05.2015, ora 16.00.

 

 • Rezultate proba practica la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 20.05.2015  Serviciul Imprimare - Expeditie

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba practica Admis/ respins
1 Vîlceanu Gabriel 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana luni, 25.05.2015, ora 16.00.

 

 • Rezultate  proba scrisa  si proba practica, la  concursul organizat in data de 20.05.2015, pentru ocuparea postului de fotoreporter treapta II, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 Pandrea Maria Alexandra 60 60 60 admis
2 Radu Constantin 81,67 71,67 76,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 22.05.2015, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc marti, 26.05.2015 , ora 13.00

 

 • Rezultate proba scrisa si interviu, la concursul organizat pentru ocuparea postului de expert gradul IA, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Directiei Marketing - Serviciul Vanzari

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj total Admis/ respins
1 Andone Ernest 85 100 92,50 admis

Contestatiile vor fi depuse la sediul institutiei pana vineri, 22.05.2015, ora 16.00.

 

 

 • Rezultate  proba scrisă  si proba practică la  concursul organizat în data de 19.05.2015, pentru ocuparea postului vacant de redactor gradul II, tura de noapte, în cadrul Redacţiei Online

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj proba practică Punctaj proba scrisă si proba practică Admis/respins
1 Busuioc Valentin 95 83 89 admis
2 Dădârlat Adrian 62,5 88,67 75,59 admis
3 Tudorache Bogdan 90 57 73,5 admis
4 Ceciu Evelin 90 53,67 71,84 admis
5 Răducanu Mihaela 77,5 20,34 - respins
6 Agarici Paula Doina 72,5 45,67 - respins
7 Dobre Ionela Roxana 70 24 - respins
8 Veress Robert Zsolt 65 45,34 - respins
9 Scarlat Valentina 45 22 - respins

 

Contestaţiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 21.05.2015, până la ora 16.00.

Interviul va avea loc luni, 25.05.2015 , ora 13.00

 

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor gradul II, funcţie de execuţie contractuală vacantă, în cadrul Redacţiei Ştiri pentru Străinătate

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Admis/respins

 

1

Stan Florentina Gabriela

92,34

95

93,67

admis

 
 
 

2

Filipescu Dorotea

96

90

93

respins

 
 
 

3

Lupu Victor

87

87

87

respins

 
 
 

4

Ştefan Cătălin

87,67

nu s-a prezentat

-

respins

 
 
 

5

Hădăreanu Dana Camelia

76,67

nu s-a prezentat

-

respins

 
 
 

6

Veress Robert Zsolt

73,67

nu s-a prezentat

-

respins

 
 
 

 

 

 

 • Rezultatele obtinute la proba scrisa  a concursului organizat în data  de 14.05.2015,  pentru ocuparea postului de expert gradul IA, functie de executie contractuala  temporar vacanta, in cadrul Directiei Marketing - Serviciul Vanzari

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctaj proba scrisa

Admis/Respins

1

Andone Ernest

85

admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 18.05.2015, pana la ora 16.00

 

 

 • Redactor - Redactia Stiri pentru Strainatate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 22.05.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale temporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate necesara 6 luni;
- capacitate de a se exprima in limba engleza foarte bine scris si vorbit (nivel C2 conform cu Scara nivelurilor din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi)
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:
- realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba engleza a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES;
- urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba engleza, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba engleza in functie de importanta;
- asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba engleza a materialelor de presa;
- monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing
Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iasi, 1995
Georgiana Galateanu-Farnoaga, Sinteze de gramatica engleza, Ed. Cruso, Bucuresti, 1997
Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006
Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
Nadina Visan & Ruxandra Visan, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach.
Engleza pentru avansati - Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006, Bucuresti

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.05.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane - Salarizare
- 26.05.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 27.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 28.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 02.06.2015, ora 13.00: proba scrisa
- 03.06.2015 - afisare rezultate proba scrisa
- 04.06.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 05.06.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 08.06.2015, ora 13.00: interviul
- 09.06.2015 - afisare rezultate interviu
- 10.06.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 11.06.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 12.06.2015 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul din data de 20.05.2015, pentru postul de fotoreporter special gradul IA, funcţie de execuţie contractuală vacantă, Redacţia Foto-Video-Multimedia

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele  candidatului

admis/respins

motivul respingerii

1

 Matei Silviu

admis

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 19.05.2015, pentru  postul vacant de redactor gradul II, tura de noapte, în cadrul Redacţiei Online

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele  candidatului

admis/respins

motivul respingerii

1

Agarici Paula Doina

admis

 

2

Busuioc Valentin

admis

 

3

Ceciu Evelin

admis

 

4

Dădârlat Adrian

admis

 

5

Dobre Ionela Roxana

admis

 

6

Răducanu Mihaela

admis

 

7

Scarlat Valentina

admis

 

8

Tudorache Bogdan

admis

 

9

Veress Robert Zsolt

admis

 

 

 • Rezultate proba scrisă şi interviu, la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor gradul II, funcţie de execuţie contractuală vacantă, în cadrul Redacţiei Ştiri pentru Străinătate

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Admis/respins

 

1

Stan Florentina Gabriela

92,34

95

93,67

admis

 
 
 

2

Filipescu Dorotea

96

90

93

respins

 
 
 

3

Lupu Victor

87

87

87

respins

 
 
 

4

Ştefan Cătălin

87,67

nu s-a prezentat

-

respins

 
 
 

5

Hădăreanu Dana Camelia

76,67

nu s-a prezentat

-

respins

 
 
 

6

Veress Robert Zsolt

73,67

nu s-a prezentat

-

respins

 
 
 

Contestaţiile vor putea fi depuse la sediul instituţiei vineri, 15.05.2015, până la ora 16.00

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 14.05.2015, pentru ocuparea postului de expert gradul IA, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Directiei Marketing - Serviciul Vanzari

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

admis/respins

motivul respingerii

1

Andone Ernest

admis

 

 

 • Rezultate proba scrisa la concursul organizat in data de 07.05.2015, pentru ocuparea postului de redactor gradul II, functie de executie contractuala vacanta, in cadrul Redactiei stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctaj proba scrisa

Admis/respins

 

1

Filipescu Dorotea

96

admis

 
 
 

2

Stan Florentina Gabriela

92,34

admis

 
 
 

3

Stefan Catalin

87,67

admis

 
 
 

4

Lupu Victor

87

admis

 
 
 

5

Hadareanu Dana Camelia

76,67

admis

 
 
 

6

Veress Robert Zsolt

73,67

admis

 
 
 

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 11.05.2015, pana la ora 16.00.
Interviul va avea loc miercuri, 13.05.2015, ora 13.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 20.05.2015, pentru postul de fotoreporter treapta II, functie de executie contractuala temporar vacanta - Redactia Foto-Video-Multimedia

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele  candidatului

admis/respins

motivul respingerii

1

Pandrea Maria Alexandra

admis

 

2

Radu Constantin

admis

 

 

 • Rezultate obtinute la proba scrisa si interviu, la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor gradul II, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei Politici Internationale - Romania in lume

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Admis/respins

 

1

Cristea Irina

96,67

90

93,33

admis

 
 
 

  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 07.05.2015, pana la ora 16.00.

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Serviciul Imprimare-Expeditie

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Serviciul Imprimare - Expeditie.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit

Responsabilitati:

1. Asigura depozitarea materialelor consumabile in conditii optime, astfel incat sa nu se deterioreze
2. Tiparirea si cartarea buletinelor zilnice si periodice si predarea acestora in conditiile stabilite de calitate
3. Multiplicarea lucrarilor editate de agentie, precum si a formularelor tipizate
4. Executarea operatiunilor tipografice si de legatorie pentru realizarea produselor agentiei respectand termenele stabilite si conditiile de calitate

Bibliografia :
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Procedura operationala AGERPRES "Evidenta, gestionarea si livrarea produselor" - cod PO 16.3.03.02;
4. Procedura operationala AGERPRES "Evidenta si raportarea consumurilor. Gestionarea materialelor în prelucrare" - cod PO 16.2.04.02 - ed. 2/rev.0;
5. Procedura operationala AGERPRES "Imprimare - Legatorie" - cod 16.2.01.01.- ed.2/rev.0;
6. Procedura operationala AGERPRES "Mijloace de corespondenta, interna si externa. Efectuarea expeditiilor" - cod PO 16.2.03.01.

Examenul va consta intr-o proba practica de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 20.05.2015, ora 12.00 - proba practica
- 22.05.2015 - afisare rezultate proba practica
- 25.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 27.05.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Documentare - Arhiva

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Documentare - Arhiva.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:

1. Elaboreaza materiale de sinteza - documentare, cronologii pe teme politice, culturale si sportive
2. Elaboreaza cel putin o rubrica zilnica si cel putin una saptamanala
3. Actualizeaza bazele de date necesare lucrului in Redactia Documentare - Arhiva.

Bibliografia :
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
3. PO AGERPRES ,,Culegerea datelor, prelucrarea si transmiterea stirii de presa,, - editia 6 (în vigoare).

Tematica :
- Materiale documentare din domeniile politic, cultura, fapt divers, sport.

Examenul va consta intr-o proba practica de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 20.05.2015, ora 12.00 - proba practica
- 22.05.2015 - afisare rezultate proba practica
- 25.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 27.05.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Documentare - Arhiva

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul în Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Documentare - Arhiva.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE"in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:

1. Vizeaza materialele de pe fluxul Documentare
2. Elaboreaza materiale de sinteza - documentare, cronologii pe teme politice, culturale si sportive
3. Elaboreaza cel putin o rubrica zilnica si cel putin una saptamanala
4. Actualizeaza bazele de date necesare lucrului in Redactia Documentare - Arhiva.

Bibliografia :
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
3. PO AGERPRES ,,Culegerea datelor, prelucrarea si transmiterea stirii de presa,, - editia 6 (în vigoare).

Tematica :
- Materiale documentare din domeniile politic, cultura, fapt divers, sport.

Examenul va consta intr-o proba practica de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 20.05.2015, ora 12.00 - proba practica
- 22.05.2015 - afisare rezultate proba practica
- 25.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 27.05.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 07.05.2015, pentru postul de redactor gradul II, functie de executie contractuala vacanta - Redactia Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele  candidatului

admis/respins

motivul respingerii

1

Filipescu Dorotea

admis

 

2

Gheorghe Georgeta

respins

nu îndeplineşte condiţiile

3

Hădăreanu Dana Camelia

admis

 

4

Lupu Victor

admis

 

5

Mănoiu Cătălina Nicoleta

respins

nu îndeplineşte condiţiile

6

Stan Florentina Gabriela

admis

 

7

Ştefan Cătălin

admis

 

8

Veress Robert Zsolt

admis

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 04.05.2015, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa la concursul organizat in data de 28.04.2015, pentru ocuparea postului de redactor gradul II, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei Politici Internationale - Romania in lume

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Admis/respins

 

1

Cristea Irina

96,67

admis

 
 
 

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 30.04.2015, pana la ora 16.00.
Interviul va avea loc marti, 05.05.2015, ora 14.00.

 • Expert - Directia Marketing - Serviciul Vanzari

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de expert, gradul IA, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Directiei Marketing - Serviciul Vanzari.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 06.05.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale temporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate (marketing-vanzari) necesara minim 7 ani;
- experienta in vanzari, specific pe domeniul media minim 7 ani;
- cunostinte economico-financiare;
- cunostinte privind tehnicile comerciale in domeniul media;
- cunostinte si experienta in SEAP;
- abilitati specifice activitatii de vanzare;
- capacitate de analiza si sinteza; atentie la detalii;
- asumarea responsabilitatilor;
- disponibilitate pentru program prelungit, in conditiile inregistrarii unui volum fluctuant de lucrari;
- capacitate de a lucra in conditii de stres si cu termene stranse.

Atributiile postului:
- realizeaza prezentari de ofertare si da relatii despre oricare din serviciile/produsele AGERPRES, pe care le va cunoaste in amanuntime, oricarei entitati interesate;
- prospecteaza permanent piata informatiei, realizeaza segmentarea pietei si identificarea potentialilor clienti;
- elaboreaza oferte de pret, negociaza si incheie contracte, conform procedurilor operationale;
- intocmeste documentatia necesara in cazul in care clientul trebuie sa respecte proceduri specifice achizitiilor publice.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 72/2013 pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte
- Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe
- Marketing - editura Uranus, 2000; coordonator Virgil Balaure; autori: Virgil Adascalitei, Carmen Balan, Stefan Boboc, Iacob Catoiu, Valerica Olteanu, Nicolae Al. Pop, Nicolae Teodorescu

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 06.05.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 08.05.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 11.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 12.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 14.05.2015, ora 13.00: proba scrisa
- 15.05.2015 - afisare rezultate proba scrisa
- 18.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 19.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 20.05.2015, ora 13.00: interviul
- 21.05.2015 - afisare rezultate interviu
- 22.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 25.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 26.05.2015 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Fotoreporter special - Redactia Foto-Video-Multimedia

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de fotoreporter special gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Dosarul va contine si un fotoreportaj de minimum 30 fotografii pe un subiect liber ales si un videoreportaj de exact 1 minut.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 11.05.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale vacante sunt:
- studii superioare cu specializare in domeniu, absolvite cu diploma de licenta;
- experienta in specialitate necesara 7 ani;
- cunostinte editare foto-video;
- cunostinte operare PC (procesare text, prelucrare digitala, transmisii de date, Internet);
- cunostinte solide de Photoshop, CorelDraw, Illustrator, Adobe Premiere;
- cunostinte de cultura generala;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala.

Atributiile postului :
- realizeaza fotografii de la toate evenimentele la care este trimis de conducerea redactiei;
- selecteaza fotografiile destinate fluxului intern si le transmite in cel mai scurt timp in redactie ;
- identifica si transmite in timp real toate informatiile necesare intocmirii explicatiilor care insotesc fotografiile pe site-ul AGERPRES.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa si proba practica
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa:
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Adobe Premiere 6 - http:// help.adobe.com/archive/en/premiere-pro/cs6/premiere_pro_reference.pdf
- Adobe Audition 6 - http://help. adobe. com/archive/en/audition/cs6/audition_reference.pdf
- Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Deputati si Senatori - http://www.parlament.ro/

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 11.05.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 14.05.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 15.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 18.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 20.05.2015, ora 11.00: proba scrisa si proba practica
- 21.05.2015 - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 22.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 25.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 26.05.2015, ora 13.00: interviul
- 27.05.2015 - afisare rezultate interviu
- 28.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 29.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 02.06.2015 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Fotoreporter - Redactia Foto-Video-Multimedia

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de fotoreporter treapta II, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Dosarul va contine si un fotoreportaj de minimum 15 fotografii pe un subiect liber ales si un videoreportaj de exact 1 minut.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 04.05.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale temporar vacante sunt:
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- experienta in specialitate necesara 6 luni;
- cunostinte editare foto-video;
- cunostinte operare PC (procesare text, prelucrare digitala, transmisii de date, Internet);
- cunostinte solide de Photoshop, CorelDraw, Illustrator, Adobe Premiere;
- cunostinte de cultura generala;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala.

Atributiile postului :
- realizeaza fotografii de la toate evenimentele la care este trimis de conducerea redactiei;
- selecteaza fotografiile destinate fluxului intern si le transmite in cel mai scurt timp in redactie ;
- identifica si transmite in timp real toate informatiile necesare intocmirii explicatiilor care insotesc fotografiile pe site-ul AGERPRES.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa si proba practica
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa:
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Adobe Premiere 6 - http:// help.adobe.com/archive/en/premiere-pro/cs6/premiere_pro_reference.pdf
- Adobe Audition 6 - http://help. adobe. com/archive/en/audition/cs6/audition_reference.pdf
- Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Deputati si Senatori - http://www.parlament.ro/

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 04.05.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 06.05.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 07.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 08.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 20.05.2015, ora 11.00: proba scrisa si proba practica
- 21.05.2015 - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 22.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 25.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 26.05.2015, ora 13.00: interviul
- 27.05.2015 - afisare rezultate interviu
- 28.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 29.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 02.06.2015 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Redactor - Redactia Online

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de redactor gradul II, tura de noapte, in cadrul Redactiei Online.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 11.05.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale vacante sunt:
a) studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
b) vechime in specialitate necesara: 6 luni;
c) cunostinte solide de cultura generala;
d) viteza de scriere in mediul online si navigare pe Internet;
e) cunoasterea mecanismelor de functionare a retelelor sociale ;
f) capacitate de analiza si sinteza;
g) disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii ;
h) atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres;
i) rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate ;
j) cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala.

Atributiile postului :
- concepe, editeaza si promoveaza continutul editorial din fluxurile AGERPRES pe site-ul public si in mediul online;
- este responsabil de continutul si forma stirilor editate si publicate pe site-ul public si de promovarea acestora pe retelele sociale ;
- propune proiecte editoriale pentru diversificarea continutului online-website public si retele sociale.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana si proba practica de evaluare a competentelor de operare pe calculator si a capacitatii de analiza si sinteza a unor materiale de presa;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana:
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012
- Dictionar de sinonime, autor Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)
Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 11.05.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 14.05.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 15.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 18.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 19.05.2015, ora 13.00: proba scrisa si proba practica
- 20.05.2015 - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 21.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 22.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 25.05.2015, ora 13.00: interviul
- 26.05.2015 - afisare rezultate interviu
- 27.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 28.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 29.05.2015 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 28.04.2015, pentru postul de redactor gradul II, functie de executie contractuala temporar vacanta - Redactia Politici Internationale - Romania in lume
Nr. crt. Numele şi prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Cristea Irina admis  
2 Georgescu Radu respins nu îndeplineşte condiţiile

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 23.04.2015, pana la ora 16.00.

 

 • Redactor - Redactia Stiri pentru Strainatate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie de executie contractuala vacanta, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 27.04.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate necesara 6 luni;
- capacitate de a se exprima in limba engleza foarte bine scris si vorbit (nivel C2 conform cu Scara nivelurilor din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi)
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:
- realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba engleza a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES;
- urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba engleza, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba engleza in functie de importanta;
- asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba engleza a materialelor de presa;
- monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa.

Concursul va consta in:

- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing
Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iasi, 1995
Georgiana Galateanu-Farnoaga, Sinteze de gramatica engleza, Ed. Cruso, Bucuresti, 1997
Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006
Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
Nadina Visan & Ruxandra Visan, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach. Engleza pentru avansati - Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006, Bucuresti

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 27.04.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 30.04.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 04.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 05.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 07.05.2015, ora 13.00: proba scrisa
- 08.05.2015 - afisare rezultate proba scrisa
- 11.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 12.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 13.05.2015, ora 13.00: interviul
- 14.05.2015 - afisare rezultate interviu
- 15.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 18.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 19.05.2015 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 • Redactor - Redactia Politici Internationale-Romania in lume

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei Politici Internationale - Romania in lume.

Conform art. 6 al al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 20.04.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale temporar vacanta sunt:
a) studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
b) vechime in specialitate necesara 6 luni;
c) cunoasterea limbilor engleza si franceza (foarte bine);
d) cunostinte solide de cultura generala;
e) cunostinte aprofundate din domeniile politica externa generala; sunt de asemenea necesare cunostinte din domeniile economic, social, precum si politici europene;
f) viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
g) capacitate de analiza si sinteza;
h) atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
i) abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
j) disponibilitate pentru servicii in zilele de sambata si duminica si in timpul sarbatorilor legale;
k) disponibilitate pentru lucrul de noapte ocazional.

Responsabilitati:
- redactarea de stiri si alte materiale jurnalistice, pentru toate fluxurile redactiei, pe baza surselor monitorizate - agentii de presa, ziare straine, site-uri de stiri, documente facute publice de ministere, institutii sau alte entitati din sfera de responsabilitate a redactiei;
- desfasurarea de activitati de documentare pe domeniile de responsabilitate si pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/actiunilor pe care urmeaza sa le acopere mediatic;
- desfasurarea activitatii in ture si, ocazional, de noapte.

Concursul va consta in :
- Proba scrisa de evaluare a competentelor pe probleme de politica externa si de limba romana
- Interviu

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor pe probleme de politica externa:
- Roth, François, Inventarea Europei. De la Europa lui Jean Monnet la Uniunea Europeana, Institutul European, Iasi, 2007;
- Elemente de geografie generala si informatii generale cu privire la statele lumii disponibile la: www.nationsonline.org;
- Informatii despre structura, organizarea si functionarea institutiilor europene si internationale si probleme privind relatii europene, internationale si bilaterale la:
www.europa.eu ;
www.europarl.europa.eu;
www.consilium.europa.eu;
www.nato.int;
www.coe.int;
assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp;
www.un.org/en;
www.state.gov.
Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana:
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM2), Editura Academiei, editia 2005
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2009
- Dictionar de sinonime, Editie revizuita si adaugita, Editura Enciclopedica, 1993 (autori: Luiza Seche, Mircea Seche, Irina Preda) (sau editii ulterioare)
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)(sau editii ulterioare).

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 20.04.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 22.04.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 23.04.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 24.04.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 28.04.2015, ora 11.00: proba scrisa
- 29.04.2015 - afisare rezultate proba scrisa
- 30.04.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 04.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 05.05.2015, ora 14.00: interviul
- 06.05.2015 - afisare rezultate interviu
- 07.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 08.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 11.05.2015 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultate proba practica la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 08.04.2015, in cadrul Redactiei Monitorizare

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Punctaj proba practică

Admis/ respins

1

Câmpeanu Armand Raoul

100

admis

2

Iancu Robert Mădălin

100

admis

3

Ştefan Delia Maria

100

admis

       

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana marţi, 14 aprilie 2015, ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, proba practica si interviu, la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor gradul II, functie de executie contractuala vacanta, in cadrul Redactiei Monitorizare

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă şi proba practică

Punctaj interviu

Punctaj final

Admis/respins

 

1

Toreanik Alexandru Valentin

85

100

92,5

admis

 
 
 

2

Agarici Paula Doina

65

70

67,5

respins

 
 
 

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 30.03.2015, pana la ora 16.00

 

 • Rezultate proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 24.03.2015 - Redactia Stiri Interne
Nr. crt. Numele şi prenumele Punctaj probă scrisă Admis/ respins
1 Popescu Liviu Florian 78,33 admis
2 Jalba Elena Nonita 71,66 admis
3 Lupascu Ioan Cristian 70,00 admis
4 Bîgea Magdalena Luisiana 63,33 admis
5 Ignat Ecaterina 60,00 admis
6 Poenaru Irina Maria 60,00 admis
       
Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana vineri, 27 martie 2015, ora 16.00.

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 24.03.2015 - Directia Financiara - Serviciul Financiar-Contabilitate

 

Nr. crt. Numele şi prenumele Punctaj probă scrisă Admis/ respins
1 Mărăcineanu Nicoleta Mihaela 95 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana vineri, 27 martie 2015, ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 24.03.2015 - Directia Financiara - Serviciul Comercial
Nr. crt. Numele şi prenumele Punctaj probă scrisă Admis/ respins
1 Stemate Nicoleta Alina 100 admis

 Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana vineri, 27 martie 2015, ora 16.00.

 

 • Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara celei detinute - Redactia Monitorizare

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara celei detinute, la Redactia Monitorizare.

Cerinte:
- doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- trei ani de la ultima promovare
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- capacitate de analiza si sinteza
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii.

Responsabilitati:
- Scaneaza si prelucreaza articole din presa centrala
- Realizeaza si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare.

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Procedura Operationala "Derularea activitatii de monitorizare de presa", cod 20.4.01 din 18 iunie 2013.

Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
"08.04.2015, ora 14,00: proba practica
"10.04.2015 - afisare rezultate proba practica
"14.04.2015 - depunere contestatii privind rezultatul obtinut la proba practica
"16.04.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Monitorizare

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Monitorizare.

Cerinte:
- doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- trei ani de la ultima promovare
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- capacitate de analiza si sinteza
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:
- Scaneaza si prelucreaza articole din presa locala
- Realizeaza si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare si de analiza cantitativa si calitativa.

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Procedura Operationala "Derularea activitatii de monitorizare de presa", cod 20.4.01 din 18 iunie 2013.

Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
"08.04.2015, ora 11,00: proba practica
"10.04.2015 - afisare rezultate proba practica
"14.04.2015 - depunere contestatii privind rezultatul obtinut la proba practica
"16.04.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Monitorizare

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Monitorizare.

Cerinte:
- doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- trei ani de la ultima promovare
- rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- capacitate de analiza si sinteza
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:
- Monitorizeaza posturile de televiziune si transmite alerte de tip breaking news
- Realizeaza si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare si de analiza cantitativa si calitativa

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Procedura Operationala "Derularea activitatii de monitorizare de presa", cod 20.4.01 din 18 iunie 2013.

Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
"08.04.2015, ora 14,00: proba practica
"10.04.2015 - afisare rezultate proba practica
"14.04.2015 - depunere contestatii privind rezultatul obtinut la proba practica
"16.04.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Rezultate proba scrisa la concursul organizat in data de 20.03.2015, pentru ocuparea postului de consilier juridic gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, in cadrul Serviciului Juridic

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj probă scrisa

Admis/Respins

1

Istodorescu Daniel Mihai

38

respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 24.03.2015, pana la ora 16.00.

 

 

 •  Rezultate proba scrisa si proba practica la concursul organizat in data de 20.03.2015, pentru ocuparea postului de redactor gradul II, functie de executie contractuala vacanta, in cadrul Redactiei Monitorizare

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj proba practică Punctaj proba scrisă şi proba practică Admis/respins Observaţii
1 Agarici Paula Doina 55 75 65 admis  
2 Mitrică Mirela Aurica 75 65 70 admis retragere dosar de concurs conform solicitării  nr.   1487/23.03.2015
3 Toreanik Alexandru Valentin 75 95 85 admis  

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei marti, 24.03.2015, pana la ora 16.00.
Interviul va avea loc joi, 26.03.2015, ora 14.00.

 

 

 

 • Rezultate proba scrisa la examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara celei detinute, din data de 16.03.2015 - Biroul Secretariat - Registratura

 

       

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj probă scrisă

Admis/ respins

1

Moinescu Mihaela

85,00

admis

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 20.03.2015, pentru postul de consilier juridic gradul IA, functie de executie contractuala vacanta - Serviciul Juridic

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele admis/respins motivul respingerii
1 Georgescu Gina Marilena respins nu indeplineste conditiile
2 Ghiţă Radu George Alexandru respins nu indeplineste conditiile
3 Istodorescu Daniel Mihai admis  

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 12 martie 2015, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 20.03.2015, pentru postul de redactor gradul II, functie de executie contractuala vacanta - Redactia Monitorizare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Agarici Paula Doina admis  
2 Bancheş Laurenţiu respins nu îndeplineşte condiţiile
3 Iamandei Ioana Mihaela admis  
4 Mitrică Mirela Aurica admis  
5 Petrescu Justina Ana-Maria respins nu îndeplineşte condiţiile
6 Puerava Stila Nicholas respins nu îndeplineşte condiţiile
7 Rădulescu Ileana Dana respins nu îndeplineşte condiţiile
8 Toreanik Alexandru Valentin admis  

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 12 martie 2015, pana la ora 16.00.

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Directia Financiara - Serviciul Comercial

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere, nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Directia Financiara - Serviciul Comercial.

Cerinte:

" doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale
" trei ani de la ultima promovare
" cunostinte de operare/progamare pe calculator : word, excel, program INFOMAT si SIMEC
" cunoasterea limbii engleze/nivel mediu
" rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
" disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:

1. intocmeste si transmite lunar la Administratia Financiara decontul de T.V.A. D 300 si declaratiile D 390 si D 394
2. intocmeste Anexa 5 din Situatiile Financiare si Formularul 94 din proiectul de buget
3. inregistrarea, verificarea si raportarea lunara a operatiunilor efectuate prin conturile cu care lucreaza: 411 01 01 (clienti interni si externi), 411 01 08 (clienti litigiosi), 442 07 00 (t.v.a colectata), 442 04 00 (t.v.a. de recuperat), 654 00 (pierderi din creante si debitori diversi), 751 01 (venituri prestari si servicii), 714 00 (venituri din creante reactivate si debitori diversi), 803 40 00 (debitori scosi, urmariti in afara bilantului)
4. lucreaza cu baza de date INFOMAT si SIMEC, comunica adaptarile ce se impun pentru modulele utilizate

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului:

1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani, rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante
3. Legea nr. 571/2003 privind codul de procedura fiscala - versiune consolidata 21 ianurie 2015
4. Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
5. O.M.F.P. 2021/2013 pentru modificarea si completarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice
6. Regulament de compensare a datoriilor neajunse la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, aprobat prin H.G. nr. 685/1999
7. O.P.A.N.A.F. nr. 183/31.01.2011, privind declaratia de TVA
8. Procedura operationala - Activitatea de facturare
9. Procedura operationala - Evidenta si plata colaboratorilor foto
10. Calculul dobanzii penalizatoare la clientii care inregistreaza debite restante
11. Inregistrarile contabile privind clientii
12. Constituirea si utilizarea veniturilor proprii si activitatea de compensare

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
" 24.03.2015, ora 11.00: proba scrisa
" 26.03.2015 - afisare rezultate proba scrisa
" 27.03.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
" 31.03.2015 - afisare rezultate finale

 

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Directia Financiara - Serviciul Financiar-Contabilitate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere, nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Directia Financiara - Serviciul Financiar - Contabilitate.

Cerinte:

" doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale
" cunostinte de operare/progamare pe calculator : word, excel, programul SIMEC - modulul de contabilitate
" cunoasterea limbii engleze/nivel mediu
" rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
" disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:

1. contabilizarea operatiunilor in valuta efectuate prin casierie si prin banca
2. colaboreaza la intocmirea declaratiilor 390, 300 si 394, furnizand datele privind cumpararile in valuta (Jurnalul de cumparari) pentru raportarea TVA
3. efectueaza lunar analiza conturilor sintetice si analitice in care efectueaza operatiuni, si a articolelor bugetare, urmarind corelarea datelor in rapoarte contabile: cont de executie cheltuieli, fise cont, balanta parteneri, balanta de verificare
4. intocmeste documente financiare pentru acordarea avansurilor spre decontare pentru deplasari externe in lipsa titularului postului

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului:

1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
3. Ordinul M.F.P. nr. 2021/17.12.2013 privind modificarea si completarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia
4. Ordinul M.F.P. nr. 1917/12.12.2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunilor de aplicare a acestuia
5. Legea nr. 500/2002 - Legea finantelor publice - actualizata in 01.01.2015 - prezenta lege stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul bugetar
6. Hotararea nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
7. Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora


Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
" 24.03.2015, ora 11.00: proba scrisa
" 26.03.2015 - afisare rezultate proba scrisa
" 27.03.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
" 31.03.2015 - afisare rezultate finale

 

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Stiri Interne

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul în Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Interne.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" în ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:

1. Redacteaza si transmite urgent flash-uri despre evenimente deosebite sau întamplari de mare impact, redacteaza stiri, reportaje si interviuri despre evenimentele politice, economice, sociale, culturale, religioase, sportive, din justitie, administratie publica locala si fapt divers care au loc în judet, precum si despre viata si problemele minoritatilor etnice, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii;
2. Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
3. Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
4. Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile de interes si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
5. Participa la misiuni de presa pe durata limitata, în tara si strainatate;

Bibliografia :
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
3. PO AGERPRES ,,Culegerea datelor, prelucrarea si transmiterea stirii de presa,, - editia 6 (în vigoare)
Tematica :
- stiri din domeniile economic, politic, social, cultura, justitie si afaceri interne, administratie, fapt divers

Examenul va consta într-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
24.03.2015, ora 11.00: proba scrisa
26.03.2015 - afisare rezultate proba scrisa
27.03.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
31.03.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Fotoreporter special - Redactia Foto-Video-Multimedia

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de fotoreporter special, gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
h) un fotoreportaj de minimum 30 fotografii pe un subiect liber ales si un videoreportaj de exact 1 minut.
Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformtatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 20.03.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementatade prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale vacante sunt:
" studii superioare cu specializare in domeniu, absolvite cu diploma de licenta;
" experienta in specialitate necesara 7 ani;
" cunostinte editare foto-video;
" cunostinte operare PC (procesare text, prelucrare digitala, transmisii de date, Internet);
" cunostinte solide de Photoshop, CorelDraw, Illustrator, Adobe Premiere;
" cunostinte de cultura generala;
" cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa si proba practica
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa:
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Adobe Premiere 6 - http:// help.adobe.com/archive/en/premiere-pro/cs6/premiere_pro_reference.pdf
- Adobe Audition 6 - http://help. adobe. com/archive/en/audition/cs6/audition_reference.pdf
- Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Deputati si Senatori - http://www.parlament.ro/

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
" 20.03.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
" 25.03.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
" 26.03.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
" 27.03.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
" 01.04.2015, ora 11.00: proba scrisa + proba practica
" 02.04.2015 - afisare rezultate proba scrisa + proba practica
" 03.04.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa + proba practica
" 06.04.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
" 07.04.2015, ora 13.00: interviul
" 08.04.2015 - afisare rezultate interviu
" 09.04.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
" 10.04.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
14.04.2015 - afisare rezultate finale
Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Fotoreporter - Redactia Foto-Video-Multimedia

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de fotoreporter, treapta II, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) un fotoreportaj de minimum 15 fotografii pe un subiect liber ales si un videoreportaj de exact 1 minut.
Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 13.03.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementatade prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale temporar vacante sunt:
" studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
" experienta in specialitate necesara 6 luni;
" cunostinte editare foto-video;
" cunostinte operare PC (procesare text, prelucrare digitala, transmisii de date, Internet);
" cunostinte solide de Photoshop, CorelDraw, Illustrator, Adobe Premiere;
" cunostinte de cultura generala;
" cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa si proba practica
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa:
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Adobe Premiere 6 - http:// help.adobe.com/archive/en/premiere-pro/cs6/premiere_pro_reference.pdf
- Adobe Audition 6 - http://help. adobe. com/archive/en/audition/cs6/audition_reference.pdf
- Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Deputati si Senatori - http://www.parlament.ro/

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
-13.03.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
" 17.03.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
" 18.03.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
" 19.03.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
" 01.04.2015, ora 11.00: proba scrisa + proba practica
" 02.04.2015 - afisare rezultate proba scrisa + proba practica
" 03.04.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa + proba practica
" 06.04.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
" 07.04.2015, ora 13.00: interviul
" 08.04.2015 - afisare rezultate interviu
" 09.04.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
" 10.04.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
" 14.04.2015 - afisare rezultate finale
Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara celei detinute - Biroul Secretariat - Registratura

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara celei detinute, la Biroului Secretariat - Registratura.

Cerinte:
- Calificativ "FOARTE BINE" in urma evaluarii la sfarsitul perioadei de debutant
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunoasterea limbii romane

Responsabilitati:

1. Inregistreaza documentele in Registrul Intrari - Iesiri
2. Primeste, inregistreaza si repartizeaza corespondenta in cadrul institutiei
3. Asigura o buna comunicare cu toate departamentele institutiei si transmite corect si in timp util informatiile
4. Preia si transmite mesaje telefonice, faxuri sau mailuri, folosind mijloace corespunzatoare de comunicare
5. Asigurarea legaturilor telefonice in interiorul si exteriorul institutiei

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului:
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Procedura operationala - Registrul de corespondenta - cod PO 10.4.1. din data de 02.06.2014;
4. Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu înainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.);
5. Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010;
6. DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, revizuita, Bucuresti, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2012;
7. Dictionar de sinonime, autor Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006;
8. Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata, Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu).

Examenul va consta într-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
" 16.03.2015, ora 14.00: proba scrisa
" 18.03.2015 - afisare rezultate proba scrisa
" 19.03.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
" 23.03.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Redactor - Redactia Monitorizare

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor, gradul II, functie de executie contractuala vacanta, în cadrul Redactiei Monitorizare.


Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.


Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, în Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 06.03.2015, ora 16.00.


Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul în Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare în vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale vacante sunt:
a) studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respective studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
b) vechime în specialitate necesara: 6 luni;
c) cunostinte solide de cultura generala;
d) viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
e) capacitate de analiza si sinteza;
f) atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
g) abilitati de lucru în echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
h) cunoasterea limbii engleza (nivel mediu).

Concursul va consta în:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana si proba practica de evaluare a competentelor de operare pe calculator si a capacitatii de analiza si sinteza a unor materiale de presa;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana:
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu înainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012
- Dictionar de sinonime, autor Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)
Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.
Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 06.03.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 11.03.2015 - afisare rezultate selectare dosare de înscriere
- 12.03.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 13.03.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 20.03.2015, ora 11.00: proba scrisa si proba practica
- 23.03.2015 - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 24.03.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 25.03.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 26.03.2015, ora 14.00: interviul
- 27.03.2015 - afisare rezultate interviu
- 30.03.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 31.03.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 01.04.2015 - afisare rezultate finale


Informatii suplimentare la sediul institutiei, în Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Consilier juridic - Serviciul Juridic

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic, gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, în cadrul Serviciului Juridic.


Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, în Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 06.03.2015, ora 16.00.


Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul în Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare în vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale vacante sunt:
- Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul stiintelor juridice, specializarea "drept";
- vechime în specialitate necesara: 7ani;
- abilitati de comunicare si planificare;
- capacitate de analiza si sinteza;
- asumarea responsabilitatilor;
- disponibilitate pentru program prelungit, în conditiile înregistrarii unui volum fluctuant de lucrari;
- capacitate de a lucra în conditii de stres si cu termene stranse.

Concursul va consta în:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata;
- Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis în strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare.
Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 06.03.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 11.03.2015 - afisare rezultate selectare dosare de înscriere
- 12.03.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 13.03.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 20.03.2015, ora 13.00: proba scrisa
- 23.03.2015 - afisare rezultate proba scrisa
- 24.03.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 25.03.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 26.03.2015, ora 13.00: interviul
- 27.03.2015 - afisare rezultate interviu
- 30.03.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 31.03.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 01.04.2015 - afisare rezultate finale


Informatii suplimentare la sediul institutiei, în Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultatele finale obtinute la concursul organizat in data de 07.01.2015, pentru postul de redactor de rubrica, pe perioada nedeterminata, la Redactia Stiri Economice

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj           interviu Punctaj final Admis/Respins 
1 Bănciulea Nicoleta Geanina 60,16 85,66 72,91 admis 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana joi, 15 ianuarie 2015, ora 16.00.

 

 • Rezultatele obtinute la proba scrisa, la concursul organizat in data de 07.01.2015, pentru ocuparea postului de redactor de rubrica, pe perioada nedeterminata, la Redactia Stiri Economice

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj           proba scrisă Admis/Respins 
1 Bănciulea Nicoleta Geanina 60,16 admis

 Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana vineri, 9 ianuarie 2015, ora 16.00.

 

 

 • Rezultate finale in urma contestatiei nr. 3541/08.12.2014, la concursul organizat in data de 28.11.2014, pentru ocuparea postului de redactor de rubrica, pe perioada nedeterminata, tura de noapte, la Redactia Monitorizare
Nr. crt.  Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj interviu Punctaj interviu in urma contestatiei Admis/respins
1 Dumitru Mihnea 50 90 40 43,66 respins

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat in data de 07.01.2015 pentru postul de redactor de rubrica, pe perioada nedeterminata la Redactia Stiri Economice

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Bănciulea Nicoleta Geanina admis  

 

 • Rezultate finale la concursul organizat in data de 28.11.2014, pentru ocuparea postului de redactor de rubrica, pe perioada nedeterminata, tura de noapte, la Redactia Monitorizare

 

Nr. crt.  Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj proba practică Punctaj interviu Admis/respins
1 Dumitru Mihnea 50 90 40 respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana miercuri, 10 decembrie 2014, ora 16.00.

 

 

 • Rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica, la concursul organizat in data de 28.11.2014, pentru ocuparea postului de redactor de rubrica, pe perioada nedeterminata, tura de noapte, la Redactia Monitorizare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj           proba scrisă Punctaj proba practică Admis/Respins 
1 Cruceru Viorica Alexandra 30 80 respins
2 Dumitru Mihnea 50 90 admis

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana miercuri, 3 decembrie 2014, ora 16.00.

 

 • Bibliografie pentru concursul organizat in data de 07.01.2015 privind ocuparea unui post de redactor de rubrica, pe perioada nedeterminata - Redactia Stiri Economice

 

- "La inceput a fost cuvantul" - Manual AFP Editura Fundatiei Rompres 1999;
- Strategia Fiscal Bugetara 2014-2016;
- Proiectul privind Strategia energetica a Romaniei 2015-2035.

 

 • Redactor de rubrica - Redactia Stiri Economice Valabilitate: 2014-11-20 -> 2014-12-04

AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor de rubrica, pe perioada nedeterminata, in cadrul Redactiei Stiri Economice.

Conditii:
" studii superioare;
" vechime in specialitate de cel putin 3 ani;
" cunoasterea foarte buna a limbii engleze (scris si vorbit, eventual atestat pentru engleza financiara si de bussines);
" cunoasterea foarte buna a limbii romane;
" capacitatea de redactare si sinteza;
" cunostinte temeinice in domeniul economic;
" disponibilitate pentru program prelungit;
" cunostinte operare PC (Word, Excel);
" viteza de operare pe calculator;
" capacitate de a lucra in conditii de stres si cu termene stranse.

Atributiile postului:
" Redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa; redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii
" Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze
" Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului
" Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici

Concursul va consta in proba scrisa si un interviu.

Dosarul de concurs va contine:
" curriculum vitae
" o scrisoare de intentie
" copie dupa diploma de studii
" document care sa ateste vechimea in specialitate
" adeverinta care sa ateste vechimea in munca, meserie si/sau in specialitatea studiilor
si va fi trimis pe adresa de e-mail resurseumane@agerpres.ro sau poate fi depus la Directia Resurse Umane - Salarizare pana la data de 04.12.2014, ora 16.00.
Dupa analizarea dosarelor, rezultatele selectarii acestora se afiseaza la sediul institutiei si pe site-ul www.agerpres.ro, la data de 10.12.2014.
Proba scrisa va avea loc in data de 07.01.2015, ora 11.00. Rezultatul probei scrise va fi afisat la sediul institutiei si pe site-ul www.agerpres.ro.Candidatii admisi (acumularea a cel putin 50 de puncte la proba scrisa) vor putea participa ulterior la interviul organizat in data de 14.01.2015.
Rezultatele finale se vor afisa la sediul institutiei si pe site-ul www.agerpres.ro

Informatii suplimentare la telefon 021-207.61.36021-207.61.36 - Directia Resurse Umane-Salarizare.

 

 • Rezultate finale obtinute la concursul organizat in data de 07.11.2014 pentru postul de fotoreporter special, perioada determinata - Redactia Foto-Video-Multimedia Valabilitate: 2014-11-07 -> 2014-11-17

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj           proba scrisă Punctaj proba practică Punctaj interviu Punctaj final Admis/Respins 
1 Silviu Matei 87,83 85 98,33 90,38 admis

Contestatiile pot fi depuse la sediul institutiei pana la data de 11 noiembrie 2014, ora 16.00

 

 • Rezultate finale obtinute la concursul din data de 07.11.2014 pentru postul de fotoreporter, perioada determinata - Redactia Foto-Video-Multimedia Valabilitate: 2014-11-07 -> 2014-11-17

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj           proba scrisă Punctaj proba practică Punctaj interviu Punctaj final Admis/Respins 
1 Bumbac Ilie Alexandru 84,66 100 86,66 90,44 admis


Contestatiile pot fi depuse la sediul institutiei pana la data de 11 noiembrie 2014, ora 16.00

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat in data de 28.11.2014 pentru postul de redactor de rubrica, tura de noapte, pe perioada nedeterminata - Redactia Monitorizare Valabilitate: 2014-11-06 -> 2014-11-16

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Cruceru Viorica Alexandra admis  
2 Dumitru Mihnea admis  
3 Pacala Iuliana Georgiana respins nu indeplineste conditiile
4 Stan Marian Constantin respins nu indeplineste conditiile
5 Tincu Mirela respins nu indeplineste conditiile

Contestatiile pot fi depuse la sediul institutiei pana luni, 10 noiembrie 2014, ora 16.00.