Cariere

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor  gradul II, functie de executie contractuala temporar vacanta, norma intreaga, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate.

  Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
  a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
  d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
  e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
  f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae.
  Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
  In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfasurarii primei probe a concursului.
  Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
  Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 11.09.2015, ora 16.00.

  Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
  a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

  Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale temporar vacante sunt:
  - studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
  - vechime in specialitatea postului 6 luni;
  - capacitate de a se exprima in limba engleza foarte bine scris si vorbit (nivel C2 conform cu Scara nivelurilor din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi)
  - cunostinte solide de cultura generala;
  - capacitate de analiza si sinteza;
  - viteza de scriere PC si navigare pe Internet
  - atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
  - abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

  Responsabilitati:
  - realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba engleza a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES;
  - urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba engleza, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba engleza in functie de importanta;
  - asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba engleza a materialelor de presa;
  - monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa.


  Concursul va consta in:
  - Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale si proba practica pentru determinarea vitezei de traducere
  - Interviu.

  Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
  Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing
  Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
  Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
  Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iasi, 1995
  Georgiana Galateanu-Farnoaga, Sinteze de gramatica engleza, Ed. Cruso, Bucuresti, 1997
  Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006
  Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
  Nadina Visan & Ruxandra Visan, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach.
  Engleza pentru avansati - Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006, Bucuresti

  Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
  - 11.09.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
  - 15.09.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
  - 16.09.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
  - 17.09.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
  - 21.09.2015, ora 9.30: proba scrisa si proba practica
  - 22.09.2015 - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
  - 23.09.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
  - 24.09.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
  - 25.09.2015, ora 12.00: interviul
  - 28.09.2015 - afisare rezultate interviu
  - 29.09.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
  - 30.09.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
  - 01.10.2015 - afisare rezultate finale
  Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.
 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri pentru Strainatate

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri pentru Strainatate.
Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala
- Disponibilitate pentru program flexibil

Responsabilitati:
- Urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba engleza, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba engleza in functie de importanta, asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba engleza a materialelor de presa
- Realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba engleza a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES
- Respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei subiectelor de presa si operativitatii, preocupandu-se sa asigure acoperirea cuprinzatoare a evenimentelor de presa
- Monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa semnalate in sumarele, presumarele si anunturile tuturor redactiilor din cadrul AGERPRES

Bibliografia:
1. Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing
2. Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
3. Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
4. Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iasi, 1995
5. Georgiana Galateanu-Farnoaga, Sinteze de gramatica engleza, Ed. Cruso, Bucuresti, 1997
6. Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006
7. Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
8. Nadina Visan & Ruxandra Visan, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach
9. Engleza pentru avansati - Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006, Bucuresti
10. PO AGERPRES "Culegerea datelor, prelucrarea si transmiterea stirii de presa" - editia 6 (in vigoare)

Tematica : Traducerea stirilor din domeniile economic, politic, social, cultura, justitie si afaceri interne, administratie, fapt divers.
Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 09.09.2015, ora 11.00 - proba scrisa
- 11.09.2015 - afisare rezultate proba scrisa
- 14.09.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 16.09.2015 - afisare rezultate finale

 

 

 • Rezultate finale la  concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar de redactie gradul  II, functie de executie contractuala  vacanta, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa  Punctaj interviu Punctaj interviu in urma contestatiei Admis/respins
1 Moinescu Mihaela 91 30 36 respins
2 Agarici Paula Doina 64,33 36,67 - respins
3 Aldescu-Bedereag Raluca Elena 55 nu s-a prezentat  - respins
4 Grecu Gabriela 53,33 nu s-a prezentat  - respins

 

 

 • Raspuns contestatie

              In urma contestatiei nr. 3815/12.08.2015, privind rezultatul interviului, la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar de redactie gradul II, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia, doamna Moinescu Mihaela a obtinut un punctaj la interviu de 36 puncte, fiind declarata ”respins”.

 

 

 

 • Rezultate proba practica la examenul de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, din data de 07.08.2015,  Redactia Foto-Video-Multimedia
Nr. crt Numele şi prenumele Punctaj proba practică Admis/ respins
1 Tudor Alexandru 65 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 12.08.2015, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate  proba scrisa si interviu, la  concursul organizat pentru ocuparea postului de secretar de redactie gradul  II, functie de executie contractuala  vacanta, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Admis/respins
1 Moinescu Mihaela 91 30 respins
2 Agarici Paula Doina 64,33 36,67 respins
3 Aldescu-Bedereag Raluca Elena 55 nu s-a prezentat respins
4 Grecu Gabriela 53,33 nu s-a prezentat respins

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 12.08.2015, pana la ora 16.00.

 

 

 • Rezultate  proba scrisa  la  concursul organizat in data de 04.08.2015, pentru ocuparea postului de secretar de redactie gradul II, functie de executie contractuala  vacanta, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia
Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins Observatii
1 Moinescu Mihaela 91 admis -
2 Agarici Paula Doina 64,33 admis -
3 Aldescu-Bedereag Raluca Elena 55 admis -
4 Grecu Gabriela 53,33 admis -
5 Bordescu Catalina Silvia - respins

anulata lucrarea conform art. 26 alin. 5 din HG  nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

6 Vasilescu Vladimir-Varlan - respins

anulata lucrarea conform art. 26 alin. 5 din HG  nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei  joi, 06.08.2015, pana la ora 16.00.Interviul va avea loc luni, 10.08.2015, ora 13.00.

 

 

 • In urma contestatiei inregistrata sub nr. 3614/31.07.2015, doamna Bordescu Catalina Silvia a fost declarata ”admis” pentru a participa la concursul organizat in data de 04.08.2015, pentru ocuparea postului vacant de secretar de redactie gradul II, la Redactia Foto-Video-Multimedia.

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 04.08.2015, pentru postul de secretar de redactie gradul II, functie de executie contractuala vacanta,   Redactia Foto-Video-Multimedia
 •  
 • Nr. crt Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
  1 Agarici Paula Doina admis  
  2 Aldescu-Bedreag Raluca-Elena admis  
  3 Bordescu Catalina Silvia respins nu indeplineste conditiile
  4 Grecu Gabriela admis  
  5 Grecu Gheorghe Viorel admis  
  6 Moinescu Mihaela admis  
  7 Vasilescu Vladimir-Varlan admis  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 31.07.2015, pana la ora 16.00.

 

 

 

 • Rezultate proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 27.07.2015, Redactia Stiri Sportive
Nr. crt. Numele si prenumele Punctaj proba scrisa Admis/ respins
1 Lazaroniu Mircea 99 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 30 iulie 2015, pân? la ora 16.00.

 

 

 •  Rezultate proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 27.07.2015 Redactia Stiri Interne  

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/ respins
1 Onea Raul George 99 admis
2 Olaru Sebastian 98,33 admis
3 Stefan Georgeta 95 admis
4 Ciobanu Loredana 93,33 admis
5 Avram Marius Septimiu 93,33 admis
6 Pietrar Gheorghe 93,33 admis
7 Apetrii Gabriel 91 admis
8 Mitrică Maria 90,67 admis
9 Stanciu Gorun Elena Silvia 89 admis
10 Dumitru Cornelia 86,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 30 iulie 2015, pana la ora 16.00.

 

 

 • Examen de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, la Redactia Foto-Video-Multimedia

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior, la Redactia Foto-Video-Multimedia.

Cerinte:
- Studii superioare absolvite cu diploma de licenta
- Cunostinte prelucrare digitala a imaginilor, transmisii de date, Internet
- Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit

Responsabilitati:
1. Realizeaza fotografii de la toate evenimentele la care este trimis de conducerea redactiei
2. Selecteaza fotografiile destinate fluxului intern si le transmite in cel mai scurt timp in redactie
3. Identifica si transmite in timp real toate informatiile necesare intocmirii explicatiilor care insotesc fotografiile pe site-ul AGERPRES
4. Se preocupa pentru surprinderea celor mai importante momente din timpul evenimentelor la care participa ; este obligatorie prezenta la timp la evenimentele ce i-au fost desemnate pentru acoperirea fotografica

Bibliografia:
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
3. Componenta Guvernului Romaniei - http : // gov.ro/ ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
4. Deputati si Senatori - http://www.parlament.ro/

Examenul va consta intr-o proba practica de verificare a abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 07.08.2015, ora 11.00 - proba practica
- 11.08.2015 - afisare rezultate proba practica
- 12.08.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 13.08.2015 - afisare rezultate finale

 

 

 • Rezultate proba practica la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 13.07.2015,  Redactia Monitorizare
 •  

  Nr. crt. Numele si prenumele
  Punctaj proba practica Admis/ respins
  1 Puscuta Adrian 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 16 iulie 2015, pana la ora 16.00

 

 

 • Rezultate proba practica la examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara celei detinute, din data de 13.07.2015,Redactia Monitorizare

 

Nr. crt. Numele si prenumele Punctaj proba practica Admis/ respins
1 Staicu Nicoleta Rodica 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 16 iulie 2015, pana la ora 16.00.

 

 

 • Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de secretar de redactie  gradul II, functie de executie contractuala vacanta, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia.

 

 

Conform art. 6  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a)    cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c)    copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d)    carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e)    cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care  sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)    adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)    curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti –Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de  27.07.2015, ora 16.00.
Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)    are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)    cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)    are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)    are capacitate deplina de exercitiu;
e)    are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)    indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)    nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale vacante sunt:
-    studii superioare, absolvite cu diploma de licenta;
-    vechime in munca minimum 6 luni;
-    cunostinte operare PC (editare text, transmisii de date, Internet);
-    cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala.

Atributiile postului :
-    redacteaza si valideaza sumarele foto ale redactiei pe baza sumarelor celorlalte redactii din institutie, precum si a comunicatelor de presa, si indica fiecarui fotoreporter actiunile din ziua urmatoare
-    intocmeste notele de propuneri pentru deplasarile externe si rapoartele de activitate aferente deplasarilor
-    intocmeste ordinele de deplasare interne si deconturile aferente
-    realizeaza acreditarile la diverse institutii publice

Concursul va consta in:
-    Proba scrisa
-    Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa:
1.    Legea nr.19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.    Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3.    Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
4.    Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010
5.    DEX – Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica “Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012
6.    Dictionar de sinonime, autor Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006
7.    Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)
8.    Componenta Guvernului Romaniei – http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
9.    Deputati si Senatori – http://www.parlament.ro/

Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii – fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.


Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
    27.07.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare
    30.07.2015 – afisare rezultate selectare dosare de inscriere
    31.07.2015  – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
    03.08.2015 – afisare rezultate la contestatiile depuse
    04.08.2015, ora  11.00: proba scrisa
    05.08.2015  – afisare rezultate proba scrisa
    06.08.2015 – depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
    07.08.2015 – afisare rezultate la contestatiile depuse
    10.08.2015, ora 13.00: interviul
    11.08.2015 - afisare rezultate interviu
    12.08.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
    13.08.2015  – afisare rezultate la contestatiile depuse
    14.08.2015 -  afisare rezultate finale
Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti – Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.
 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Sportive

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Sportive.

Cerinte:
Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
Trei ani de la ultima promovare
Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:

- Redacteaza si transmite urgent flash-uri despre evenimente deosebite sau intamplari de mare impact, redacteaza stiri, reportaje si interviuri despre evenimentele sportive care au loc in Romania si in lume, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii
- Realizeaza fise documentare, biografice si cronologice despre evenimente si personalitati din lumea sportului
- Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze
- Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, manifestari de profil, de la fata locului
- Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile de interes si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici
- Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate

Bibliografia :
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Regulament de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES
- Regulament intern al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- PO AGERPRES ,,Culegerea datelor, prelucrarea si transmiterea stirii de presa,, - editia 6 (in vigoare)

Tematica : stiri legate de evenimente sportive interne si internationale

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
27.07.2015, ora 11.00: proba scrisa
29.07.2015 - afisare rezultate proba scrisa
30.07.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
31.07.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Interne

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul în Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare în grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Interne.

Cerinte:
Doua calificative "FOARTE BINE" în ultimii trei ani la evaluarile anuale
Trei ani de la ultima promovare
Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:

- Redacteaza si transmite urgent flash-uri despre evenimente deosebite sau întamplari de mare impact, redacteaza stiri, reportaje si interviuri despre evenimentele politice, economice, sociale, culturale, religioase, sportive, din justitie, administratie publica locala si fapt divers care au loc în judet, precum si despre viata si problemele minoritatilor etnice, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii;
- Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/ actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
- Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
- Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile de interes si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici;
- Participa la misiuni de presa pe durata limitata, în tara si strainatate;

Bibliografia :
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- PO AGERPRES ,,Culegerea datelor, prelucrarea si transmiterea stirii de presa,, - editia 6 (în vigoare)

Tematica : stiri din domeniile economic, politic, social, cultura, justitie si afaceri interne, administratie, fapt divers

Examenul va consta într-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
27.07.2015, ora 11.00: proba scrisa
29.07.2015 - afisare rezultate proba scrisa
30.07.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
31.07.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara celei detinute, la Redactia Monitorizare

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara celei detinute, la Redactia Monitorizare.
Cerinte:
- Doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- Capacitate de analiza si sinteza
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:
- Scaneaza si prelucreaza articole din presa locala
- Realizeaza si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare.

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Procedura Operationala "Derularea activitatii de monitorizare de presa", cod 20.4.01 din 18 iunie 2013.
Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
" 13.07.2015, ora 12,00: proba practica
" 15.07.2015 - afisare rezultate proba practica
" 16.07.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
" 20.07.2015 - afisare rezultate finale

 

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Monitorizare.

 

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Monitorizare.
Cerinte:
- Doua calificative ''FOARTE BINE'', in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- Capacitate de analiza si sinteza
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:
- Monitorizeaza posturile radio-TV repartizate, transcrie si prelucreaza fisierele audio-video
- Verifica si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare
- Redacteaza analize media cantitative si calitative si alte materiale specifice activitatii de monitorizare de presa

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Procedura Operationala "Derularea activitatii de monitorizare de presa", cod 20.4.01 din 18 iunie 2013.
Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
" 13.07.2015, ora 12,00: proba practica
" 15.07.2015 - afisare rezultate proba practica
" 16.07.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
" 20.07.2015 - afisare rezultate finale

 

 

 • Rezultate proba practică la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 22.06.2015, Redactia Online

 

Nr. crt. Numele şi prenumele  Punctaj proba practică Admis/ respins
1 Giurgiu Irina Cristina 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana joi, 25.06.2015, ora 16.00.

 

 • Rezultate proba practică la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 22.06.2015, Redactia Monitorizare

 

Nr. crt. Numele şi prenumele  Punctaj proba practică Admis/ respins
1 Damian Mariana 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana joi, 25.06.2015, ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 22.06.2015, Directia Marketing - Serviciul Vanzari

 

Nr. crt. Numele şi prenumele  Punctaj proba scrisa Admis/ respins
1 Manailescu Elena 95,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana joi, 25.06.2015, ora 16.00.

 

 

 • Rezultate proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 22.06.2015, Directia Financiara - Serviciul Financiar-Contabilitate

 

Nr. crt. Numele şi prenumele  Punctaj proba scrisa Admis/ respins
1 Dicu Minodora 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana joi, 25.06.2015, ora 16.00.

 

 

 • Rezultate proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 22.06.2015, Redactia Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele şi prenumele  Punctaj proba scrisa Admis/ respins
1 Panaitescu Adina Ana-Maria 94,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana joi, 25.06.2015, ora 16.00.

 

 

 • Rezultate proba scrisa la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 22.06.2015, Redactia Stiri Economice

 

Nr. crt. Numele şi prenumele  Punctaj proba scrisa Admis/ respins
1 Barbuta Florin 92,34 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana joi, 25.06.2015, ora 16.00.

 

 

 

 • Rezultate proba practică la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 22.06.2015, Redactia Foto-Video-Multimedia

 

Nr. crt. Numele şi prenumele  Punctaj proba practică Admis/ respins
1 Pirvan Maricica 98,67 admis
2 Turculeanu Laura Nadia 97,34 admis
3 Pana Nicoleta Daniela 93,34 admis
4 Poziumschi Mihai 93 admis
5 Georgescu Mihai Dragos 92 admis
6 Brezoianu Angelo 91,34 admis
7 Popescu -Ghergani Grigore 90,34 admis
8 Pavel Sorina 88,34 admis
9 Sova Liviu Daniel 88 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana joi, 25.06.2015, ora 16.00.

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor gradul II, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa  Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Gheorghe Georgeta 78,67 93,34 86 admis
2 Lupu Victor 67 nu s-a prezentat - respins

 

 

 • Rezultate proba scrisa si interviu, la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor gradul II, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei stiri pentru Strainatate

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa  Punctaj interviu Punctaj total Admis/respins
1 Gheorghe Georgeta 78,67 93,34 86 admis
2 Lupu Victor 67 nu s-a prezentat - respins

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 10.06.2015, pana la ora 16.00.

 

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Online.

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Online.

Cerinte:
- Doua calificative ''FOARTE BINE'' in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- Capacitate de analiza si sinteza
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:
- Concepe, editeaza si promoveaza continutul editorial din fluxurile AGERPRES pe site-ul public si in mediile online
- Este responsabil de continutul si forma stirilor editate si publicate pe site-ul public si de promovarea acestora pe retelele sociale
- Propune proiecte editoriale pentru diversificarea continutului online - website public si retele sociale
- Stabileste prioritatile pentru activitatea online, in functie de subiectele de actualitate

Bibliografia:
1. Procedura interna privind derularea activitatii de administrare a continutului pe site-ul public www.agerpres.ro si pe retelele de socializare
2. "Cum sa descrii pentru multimedia", autor Ariane Mallender, Editura Polirom
3. Termenii si conditiile de utilizare a retelelor de socializare Facebook, Twitter, Youtube, Storify
4. Site-ul public www.agerpres.ro

Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:

- 22.06.2015, ora 13.00: proba practica
- 24.06.2015 - afisare rezultate proba practica
- 25.06.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 29.06.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri pentru Strainatate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri pentru Strainatate.
Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala
- Disponibilitate pentru program flexibil

Responsabilitati:
- Urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba engleza, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba engleza in functie de importanta, asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba engleza a materialelor de presa
- Realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba engleza a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES
- Respecta criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei subiectelor de presa si operativitatii, preocupandu-se sa asigure acoperirea cuprinzatoare a evenimentelor de presa
- Monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa semnalate in sumarele, presumarele si anunturile tuturor redactiilor din cadrul AGERPRES

Bibliografia:
1. Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing
2. Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
3. Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
4. Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iasi, 1995
5. Georgiana Galateanu-Farnoaga, Sinteze de gramatica engleza, Ed. Cruso, Bucuresti, 1997
6. Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006
7. Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
8. Nadina Visan & Ruxandra Visan, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach
9. Engleza pentru avansati - Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006, Bucuresti
10. PO AGERPRES "Culegerea datelor, prelucrarea si transmiterea stirii de presa" - editia 6 (in vigoare)

Tematica : Traducerea stirilor din domeniile economic, politic, social, cultura, justitie si afaceri interne, administratie, fapt divers
Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.06.2015, ora 11.00 - proba scrisa
- 24.06.2015 - afisare rezultate proba scrisa
- 25.06.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 29.06.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Foto-Video-Multimedia

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Foto-Video-Multimedia.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala
- Cunostinte prelucrare digitala a imaginilor, transmisii de date, internet

Responsabilitati:
1. Realizeaza fotografii de la toate evenimentele la care este trimis de conducerea redactiei
2. Selecteaza fotografiile destinate fluxului intern si le transmite in cel mai scurt timp in redactie
3. Identifica si transmite in timp real toate informatiile necesare intocmirii explicatiilor care insotesc fotografiile pe site-ul AGERPRES
4. Se preocupa pentru surprinderea celor mai importante momente din timpul evenimentelor la care participa ; este obligatorie prezenta la timp la evenimentele ce i-au fost desemnate pentru acoperirea fotografica

Bibliografia:
1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
2. Legea AGERPRES nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
3. Adobe Photoshop
4. Componenta Guvernului Romaniei - http : // gov.ro/ ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
5. Deputati si Senatori - http://www.parlament.ro/
6. Personalitatile din domeniile culturii, stiintei si sportului
Examenul va consta intr-o proba practica de verificare a abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.06.2015, ora 10.00 - proba practica
- 24.06.2015 - afisare rezultate proba practica
- 25.06.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 29.06.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Directia Financiara - Serviciul Financiar - Contabilitate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere, nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Directia Financiara - Serviciul Financiar - Contabilitate.

Cerinte:

- Doua calificative ''FOARTE BINE'' in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Cunostinte de operare/progamare pe calculator : word, excel, programul SIMEC - modulul de ALOP
- Cunoasterea limbii engleze/nivel mediu
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:

- Verifică deconturile depuse de corespondentii din judete si intocmeste documentele pentru angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor stabilind sumele de plata/de restituit pe articole bugetare; asigura decontarea avansurilor in termenele stabilite de legislatia in vigoare, calculeaza penalitati pentru nedecontarea in termen a avansurilor si intocmeste dupa caz, dispozitii de incasare/plata, note de retineri din salariu, pentru regularizarea diferentelor de plata/de incasat pe articole bugetare; asigura comunicarea cu corespondentii a diferitelor probleme
- Intocmeste ordine de plata a facturilor primite de la furnizorii de produse si servicii si pentru plata drepurilor salariale, pe articole bugetare
- Intocmeste lunar centralizatorul privind cheltuielile cu sediile corespondentilor judeteni

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului:

1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr. 500/2002 - Legea finantelor publice - actualizata in 01.01.2015 - prezenta lege stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul bugetar
3. O.M.F.P. 1792/2002 cu modificarile si completarile ulterioare - Norme de aplicare a Legii finantelor publice nr. 500/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor la institutiile publice
4. H.G. nr. 1860/2006 modificat si completat cu O.M.F.P. nr. 60/2015, privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii, detasarii in alta localitate, in interesul serviciului
5. Regulamentul operatiilor de casa nr. 209/1976, actualmente in vigoare
6. O.G. nr. 80/2001, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:

- 22.06.2015, ora 11.00: proba scrisa
- 24.06.2015 - afisare rezultate proba scrisa
- 25.06.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 29.06.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Economice.

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Stiri Economice.
Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:
- Redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa; redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii
- Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze
- Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului
- Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici

Bibliografia:
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Tratatul de la Maastricht privind Uniunea Europeana
3. Manualul de jurnalism al AFP, vol. I "La inceput a fost cuvantul"

Tematica: Stiri din domeniul economic
Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.06.2015, ora 11.00 - proba scrisa
- 24.06.2015 - afisare rezultate proba scrisa
- 25.06.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 29.06.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Monitorizare

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Monitorizare.
Cerinte:
- Doua calificative ''FOARTE BINE'' in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- Capacitate de analiza si sinteza
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:
- Scaneaza si prelucreaza articole din presa locala
- Realizeaza si valideaza rapoarte zilnice de monitorizare si de analiza cantitativa si calitativa

Bibliografia propusa pentru organizarea examenului:
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Procedura Operationala "Derularea activitatii de monitorizare de presa", cod 20.4.01 din 18 iunie 2013.
Examenul va consta intr-o proba practica pentru verificarea abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.06.2015, ora 12.00: proba practica
- 24.06.2015 - afisare rezultate proba practica
- 25.06.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 29.06.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Foto-Video-Multimedia.

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Foto-Video-Multimedia.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala
- Cunostinte procesare fotografii si/sau imagini video

Responsabilitati:
- Prelucreaza imaginile foto si/sau video in vederea realizarii fluxului de fotografie si a materialelor video ale Agentiei
- Selecteaza fotografiile pentru imaginea zilei
- Realizeaza textul fotografiilor pe baza sumarului foto, a fluxurilor generale de stiri, a informatiilor transmise de fotoreporteri si a consultarii site-urilor de interes
- Verifica in permanenta conturile de mail si FTP ale redactiei Foto-Video-Multimedia (daca si cand este cazul)
- Verifica corectitudinea textului fotografiilor introduse pe flux

Bibliografia:
1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
2. Legea AGERPRES nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
3. Adobe Photoshop
4. Componenta Guvernului Romaniei - http : // gov.ro/ ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
5. Deputati si Senatori - http://www.parlament.ro/
6. Personalitatile din domeniile culturii, stiintei si sportului
Examenul va consta intr-o proba practica de verificare a abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.06.2015, ora 10.00 - proba practica
- 24.06.2015 - afisare rezultate proba practica
- 25.06.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 29.06.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Foto-Video-Multimedia

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Foto-Video-Multimedia.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala
- Cunostinte procesare text, internet, editare si procesare fotografii

Responsabilitati:
1. Prelucreaza imaginile foto in vederea realizarii fluxului de fotografie interna a Agentiei
2. Realizeaza textul fotografiilor pe baza sumarului foto, a fluxurilor generale de stiri, a informatiilor transmise de fotoreporteri si a consultarii site-urilor de interes
3. Verifica in permanenta conturile de mail si FTP ale redactiei Foto-Video-Multimedia (daca si cand este cazul)
4. Este responsabil de corectitudinea textului ce insotesc fotografiile introduse pe site (atat din punct de vedere al relevantei textului cat si gramatical)

Bibliografia:
1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
2. Legea AGERPRES nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
3. Adobe Photoshop
4. Componenta Guvernului Romaniei - http : // gov.ro/ ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
5. Deputati si Senatori - http://www.parlament.ro/
6. Personalitatile din domeniile culturii, stiintei si sportului
Examenul va consta intr-o proba practica de verificare a abilitatilor practice. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.06.2015, ora 10.00 - proba practica
- 24.06.2015 - afisare rezultate proba practica
- 25.06.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 29.06.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Directia Marketing - Serviciul Vanzari.

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Directia Marketing - Serviciul Vanzari.
Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Cunostinte de operare/programare pe calculator: word, excel, power point, adobe photoshop; utilizare CASCRM
- Cunostinte specifice activitatii de vanzare
- Gestionarea conturilor de acces in aplicatia "administrare clienti"
- Cunostinte si experienta in SEAP;
- Rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate
- Disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite situatii

Responsabilitati:
- Cunoaste bine si poate oferi relatii despre orice serviciu/produs oricarei entitati interesate de serviciile/produsele AGERPRES
- Negociaza si incheie contracte pentru vanzarea serviciilor/produselor AGERPRES
- Prospecteaza permanent piata informatiei
- Elaboreaza oferte de pret, negociaza si incheie contracte, conform procedurilor operationale
- Intocmeste documentatia necesara in cazul in care clientul trebuie sa respecte proceduri specifice achizitiilor publice
- Configureaza si gestioneaza conturile de acces pentru clienti
- Relizeaza si actualizeaza propria baza de date cu clienti


Bibliografia :
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
3. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare
4. Procedura operationala - Analiza cererii de oferta, contractarea si derularea contractelor/comenzilor/acordurilor
5. Procedura operationala - lansarea, modificarea si sistarea serviciilor Agerpres (flux online, flux special, selectie, buletin, material documentar)

Tematica : Oferta de servicii si produse, proceduri operationale privind cererile de oferta, contractarea si derularea contractelor
Examenul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.06.2015, ora 11.00: proba scrisa
- 24.06.2015 - afisare rezultate proba scrisa
- 25.06.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 29.06.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Rezultate proba scrisa la  concursul organizat in data de 02.06.2015 pentru ocuparea postului de redactor gradul II ,functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Admis/respins
1 Gheorghe Georgeta 78,67 admis
2 Lupu Victor 67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 04.06.2015, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc luni, 08.06.2015, la ora 13.00

 

 

 

 

 

 • Rezultate  finale la  concursul organizat pentru ocuparea postului de fotoreporter treapta II, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Radu Constantin 76,67 83,34 80 admis
2 Pandrea Maria Alexandra 60 86,67 73,34 respins

 

 

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de redactor gradul II, tura de noapte, in cadrul Redactiei Online

 

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj final Admis/respins
1 Dadarlat Adrian 75,59 87,5 81,55 admis
2 Busuioc Valentin 89 62,5 75,75 respins
3 Veress Robert Zsolt 58,5 65 61,75 respins
4 Tudorache Bogdan 73,5 35 - respins
5 Ceciu Evelin 71,84 nu s-a prezentat - respins

 

 • Raspuns contestatie

In urma contestatiei inregistrata sub nr. 2606/27.05.2015, la  concursul organizat  pentru ocuparea postului vacant de redactor gradul II, tura de noapte, in cadrul Redactiei Online, domnul Busuioc Valentin a obtinut un punctaj la interviu  de 62,5  puncte, fiind declarat respins.

 

 • Rezultate finale la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 20.05.2015 Serviciul Imprimare - Expeditie

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj final Admis/ respins
1 Vîlceanu Gabriel 100 admis

 

 

 

 • Rezultate finale la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 20.05.2015 Redacţia Documentare - Arhiva

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj final Admis/ respins
1 Onogea Andreea Gabriela 100 admis
2 Cristache Dragan Suzana 95 admis
3 Dumitrescu Daniela 90 admis

 

 • Rezultate finale la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 20.05.2015 Redacţia Documentare - Arhiva

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj final Admis/ respins
1 Plugaru Horia George 97 admis

 

 • Rezultate  proba scrisa, proba practica si interviu, la  concursul organizat pentru ocuparea postului de fotoreporter treapta II, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj total Admis/respins
1 Radu Constantin 76,67 83,34 80 admis
2 Pandrea Maria Alexandra 60 86,67 73,34 respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 28.05.2015, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, proba practica si interviu, la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de redactor gradul II, tura de noapte, in cadrul Redactiei Online

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa si proba practica Punctaj interviu Punctaj total Admis/respins
1 Dadarlat Adrian 75,59 87,5 81,55 admis
2 Busuioc Valentin 89 62,5 75,75 respins
3 Veress Robert Zsolt 58,5 65 61,75 respins
4 Tudorache Bogdan 73,5 35 - respins
5 Ceciu Evelin 71,84 nu s-a prezentat - respins

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei miercuri, 27.05.2015, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 02.06.2015, pentru postul de redactor gradul II, functie de executie contractuala temporar vacanta, în cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate

 

Nr. crt. Numele si prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Gheorghe Georgeta admis  
2 Lupu Victor admis  

 

 

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea postului de expert gradul IA, functie de executie contractuala  temporar vacanta, in cadrul Directiei Marketing - Serviciul Vanzari

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj final Admis/ respins
1 Andone Ernest 85 100 92,50 admis

 

 • Raspuns CONTESTATIE 

In urma contestatiei inregistrata sub nr. 2492/21.05.2015, la  concursul organizat in data de 19.05.2015, pentru ocuparea postului vacant de redactor gradul II, tura de noapte, in cadrul Redactiei Online, domnul Veress Robert Zsolt a obtinut un punctaj la proba scrisa si proba practica de 58,5 puncte, fiind declarat admis pentru interviu.

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 Veress Robert Zsolt 65 52 58,5 admis

 

 • Rezultate proba practica la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 20.05.2015 - Redacţia Documentare - Arhiva

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba practica Admis/ respins
1 Onogea Andreea Gabriela 100 admis
2 Cristache Dragan Suzana 95 admis
3 Dumitrescu Daniela 90 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana luni, 25.05.2015, ora 16.00.

 

 • Rezultate proba practica la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 20.05.2015 - Redacţia Documentare - Arhiva

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba practica Admis/ respins
1 Plugaru Horia George 97 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana luni, 25.05.2015, ora 16.00.

 

 • Rezultate proba practica la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 20.05.2015  Serviciul Imprimare - Expeditie

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba practica Admis/ respins
1 Vîlceanu Gabriel 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana luni, 25.05.2015, ora 16.00.

 

 • Rezultate  proba scrisa  si proba practica, la  concursul organizat in data de 20.05.2015, pentru ocuparea postului de fotoreporter treapta II, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 Pandrea Maria Alexandra 60 60 60 admis
2 Radu Constantin 81,67 71,67 76,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 22.05.2015, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc marti, 26.05.2015 , ora 13.00

 

 • Rezultate proba scrisa si interviu, la concursul organizat pentru ocuparea postului de expert gradul IA, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Directiei Marketing - Serviciul Vanzari

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj total Admis/ respins
1 Andone Ernest 85 100 92,50 admis

Contestatiile vor fi depuse la sediul institutiei pana vineri, 22.05.2015, ora 16.00.

 

 

 • Rezultate  proba scrisă  si proba practică la  concursul organizat în data de 19.05.2015, pentru ocuparea postului vacant de redactor gradul II, tura de noapte, în cadrul Redacţiei Online

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj proba practică Punctaj proba scrisă si proba practică Admis/respins
1 Busuioc Valentin 95 83 89 admis
2 Dădârlat Adrian 62,5 88,67 75,59 admis
3 Tudorache Bogdan 90 57 73,5 admis
4 Ceciu Evelin 90 53,67 71,84 admis
5 Răducanu Mihaela 77,5 20,34 - respins
6 Agarici Paula Doina 72,5 45,67 - respins
7 Dobre Ionela Roxana 70 24 - respins
8 Veress Robert Zsolt 65 45,34 - respins
9 Scarlat Valentina 45 22 - respins

 

Contestaţiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 21.05.2015, până la ora 16.00.

Interviul va avea loc luni, 25.05.2015 , ora 13.00

 

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor gradul II, funcţie de execuţie contractuală vacantă, în cadrul Redacţiei Ştiri pentru Străinătate

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Admis/respins

 

1

Stan Florentina Gabriela

92,34

95

93,67

admis

 
 
 

2

Filipescu Dorotea

96

90

93

respins

 
 
 

3

Lupu Victor

87

87

87

respins

 
 
 

4

Ştefan Cătălin

87,67

nu s-a prezentat

-

respins

 
 
 

5

Hădăreanu Dana Camelia

76,67

nu s-a prezentat

-

respins

 
 
 

6

Veress Robert Zsolt

73,67

nu s-a prezentat

-

respins

 
 
 

 

 

 

 • Rezultatele obtinute la proba scrisa  a concursului organizat în data  de 14.05.2015,  pentru ocuparea postului de expert gradul IA, functie de executie contractuala  temporar vacanta, in cadrul Directiei Marketing - Serviciul Vanzari

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctaj proba scrisa

Admis/Respins

1

Andone Ernest

85

admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 18.05.2015, pana la ora 16.00

 

 

 • Redactor - Redactia Stiri pentru Strainatate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 22.05.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale temporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate necesara 6 luni;
- capacitate de a se exprima in limba engleza foarte bine scris si vorbit (nivel C2 conform cu Scara nivelurilor din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi)
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:
- realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba engleza a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES;
- urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba engleza, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba engleza in functie de importanta;
- asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba engleza a materialelor de presa;
- monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing
Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iasi, 1995
Georgiana Galateanu-Farnoaga, Sinteze de gramatica engleza, Ed. Cruso, Bucuresti, 1997
Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006
Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
Nadina Visan & Ruxandra Visan, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach.
Engleza pentru avansati - Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006, Bucuresti

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.05.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane - Salarizare
- 26.05.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 27.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 28.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 02.06.2015, ora 13.00: proba scrisa
- 03.06.2015 - afisare rezultate proba scrisa
- 04.06.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 05.06.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 08.06.2015, ora 13.00: interviul
- 09.06.2015 - afisare rezultate interviu
- 10.06.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 11.06.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 12.06.2015 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul din data de 20.05.2015, pentru postul de fotoreporter special gradul IA, funcţie de execuţie contractuală vacantă, Redacţia Foto-Video-Multimedia

Nr. crt.

Numele şi prenumele  candidatului

admis/respins

motivul respingerii

1

 Matei Silviu

admis

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 19.05.2015, pentru  postul vacant de redactor gradul II, tura de noapte, în cadrul Redacţiei Online

Nr. crt.

Numele şi prenumele  candidatului

admis/respins

motivul respingerii

1

Agarici Paula Doina

admis

 

2

Busuioc Valentin

admis

 

3

Ceciu Evelin

admis

 

4

Dădârlat Adrian

admis

 

5

Dobre Ionela Roxana

admis

 

6

Răducanu Mihaela

admis

 

7

Scarlat Valentina

admis

 

8

Tudorache Bogdan

admis

 

9

Veress Robert Zsolt

admis

 

 

 • Rezultate proba scrisă şi interviu, la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor gradul II, funcţie de execuţie contractuală vacantă, în cadrul Redacţiei Ştiri pentru Străinătate

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Admis/respins

 

1

Stan Florentina Gabriela

92,34

95

93,67

admis

 
 
 

2

Filipescu Dorotea

96

90

93

respins

 
 
 

3

Lupu Victor

87

87

87

respins

 
 
 

4

Ştefan Cătălin

87,67

nu s-a prezentat

-

respins

 
 
 

5

Hădăreanu Dana Camelia

76,67

nu s-a prezentat

-

respins

 
 
 

6

Veress Robert Zsolt

73,67

nu s-a prezentat

-

respins

 
 
 

Contestaţiile vor putea fi depuse la sediul instituţiei vineri, 15.05.2015, până la ora 16.00

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 14.05.2015, pentru ocuparea postului de expert gradul IA, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Directiei Marketing - Serviciul Vanzari

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

admis/respins

motivul respingerii

1

Andone Ernest

admis

 

 

 • Rezultate proba scrisa la concursul organizat in data de 07.05.2015, pentru ocuparea postului de redactor gradul II, functie de executie contractuala vacanta, in cadrul Redactiei stiri pentru Strainatate

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctaj proba scrisa

Admis/respins

 

1

Filipescu Dorotea

96

admis

 
 
 

2

Stan Florentina Gabriela

92,34

admis

 
 
 

3

Stefan Catalin

87,67

admis

 
 
 

4

Lupu Victor

87

admis

 
 
 

5

Hadareanu Dana Camelia

76,67

admis

 
 
 

6

Veress Robert Zsolt

73,67

admis

 
 
 

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 11.05.2015, pana la ora 16.00.
Interviul va avea loc miercuri, 13.05.2015, ora 13.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 20.05.2015, pentru postul de fotoreporter treapta II, functie de executie contractuala temporar vacanta - Redactia Foto-Video-Multimedia

Nr. crt.

Numele şi prenumele  candidatului

admis/respins

motivul respingerii

1

Pandrea Maria Alexandra

admis

 

2

Radu Constantin

admis

 

 

 • Rezultate obtinute la proba scrisa si interviu, la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor gradul II, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei Politici Internationale - Romania in lume

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Admis/respins

 

1

Cristea Irina

96,67

90

93,33

admis

 
 
 

  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 07.05.2015, pana la ora 16.00.

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Serviciul Imprimare-Expeditie

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Serviciul Imprimare - Expeditie.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit

Responsabilitati:

1. Asigura depozitarea materialelor consumabile in conditii optime, astfel incat sa nu se deterioreze
2. Tiparirea si cartarea buletinelor zilnice si periodice si predarea acestora in conditiile stabilite de calitate
3. Multiplicarea lucrarilor editate de agentie, precum si a formularelor tipizate
4. Executarea operatiunilor tipografice si de legatorie pentru realizarea produselor agentiei respectand termenele stabilite si conditiile de calitate

Bibliografia :
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Procedura operationala AGERPRES "Evidenta, gestionarea si livrarea produselor" - cod PO 16.3.03.02;
4. Procedura operationala AGERPRES "Evidenta si raportarea consumurilor. Gestionarea materialelor în prelucrare" - cod PO 16.2.04.02 - ed. 2/rev.0;
5. Procedura operationala AGERPRES "Imprimare - Legatorie" - cod 16.2.01.01.- ed.2/rev.0;
6. Procedura operationala AGERPRES "Mijloace de corespondenta, interna si externa. Efectuarea expeditiilor" - cod PO 16.2.03.01.

Examenul va consta intr-o proba practica de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 20.05.2015, ora 12.00 - proba practica
- 22.05.2015 - afisare rezultate proba practica
- 25.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 27.05.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Documentare - Arhiva

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Documentare - Arhiva.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:

1. Elaboreaza materiale de sinteza - documentare, cronologii pe teme politice, culturale si sportive
2. Elaboreaza cel putin o rubrica zilnica si cel putin una saptamanala
3. Actualizeaza bazele de date necesare lucrului in Redactia Documentare - Arhiva.

Bibliografia :
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
3. PO AGERPRES ,,Culegerea datelor, prelucrarea si transmiterea stirii de presa,, - editia 6 (în vigoare).

Tematica :
- Materiale documentare din domeniile politic, cultura, fapt divers, sport.

Examenul va consta intr-o proba practica de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 20.05.2015, ora 12.00 - proba practica
- 22.05.2015 - afisare rezultate proba practica
- 25.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 27.05.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Documentare - Arhiva

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul în Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Documentare - Arhiva.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE"in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:

1. Vizeaza materialele de pe fluxul Documentare
2. Elaboreaza materiale de sinteza - documentare, cronologii pe teme politice, culturale si sportive
3. Elaboreaza cel putin o rubrica zilnica si cel putin una saptamanala
4. Actualizeaza bazele de date necesare lucrului in Redactia Documentare - Arhiva.

Bibliografia :
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
3. PO AGERPRES ,,Culegerea datelor, prelucrarea si transmiterea stirii de presa,, - editia 6 (în vigoare).

Tematica :
- Materiale documentare din domeniile politic, cultura, fapt divers, sport.

Examenul va consta intr-o proba practica de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 20.05.2015, ora 12.00 - proba practica
- 22.05.2015 - afisare rezultate proba practica
- 25.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 27.05.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 07.05.2015, pentru postul de redactor gradul II, functie de executie contractuala vacanta - Redactia Stiri pentru Strainatate