Cariere

 

 • Raspuns CONTESTATIE 

In urma contestatiei inregistrata sub nr. 2492/21.05.2015, la  concursul organizat in data de 19.05.2015, pentru ocuparea postului vacant de redactor gradul II, tura de noapte, in cadrul Redactiei Online, domnul Veress Robert Zsolt a obtinut un punctaj la proba scrisa si proba practica de 58,5 puncte, fiind declarat admis pentru interviu.

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 Veress Robert Zsolt 65 52 58,5 admis

 

 • Rezultate proba practica la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 20.05.2015 - Redacţia Documentare - Arhiva

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba practica Admis/ respins
1 Onogea Andreea Gabriela 100 admis
2 Cristache Dragan Suzana 95 admis
3 Dumitrescu Daniela 90 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana luni, 25.05.2015, ora 16.00.

 

 • Rezultate proba practica la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 20.05.2015 - Redacţia Documentare - Arhiva

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba practica Admis/ respins
1 Plugaru Horia George 97 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana luni, 25.05.2015, ora 16.00.

 

 • Rezultate proba practica la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 20.05.2015  Serviciul Imprimare - Expeditie

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba practica Admis/ respins
1 Vîlceanu Gabriel 100 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana luni, 25.05.2015, ora 16.00.

 

 • Rezultate  proba scrisa  si proba practica, la  concursul organizat in data de 20.05.2015, pentru ocuparea postului de fotoreporter treapta II, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia

 

Nr. crt. Numele si prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj proba practica Punctaj proba scrisa si proba practica Admis/respins
1 Pandrea Maria Alexandra 60 60 60 admis
2 Radu Constantin 81,67 71,67 76,67 admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 22.05.2015, pana la ora 16.00.

Interviul va avea loc marti, 26.05.2015 , ora 13.00

 

 • Rezultate proba scrisa si interviu, la concursul organizat pentru ocuparea postului de expert gradul IA, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Directiei Marketing - Serviciul Vanzari

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisa Punctaj interviu Punctaj total Admis/ respins
1 Andone Ernest 85 100 92,50 admis

Contestatiile vor fi depuse la sediul institutiei pana vineri, 22.05.2015, ora 16.00.

 

 

 • Rezultate  proba scrisă  si proba practică la  concursul organizat în data de 19.05.2015, pentru ocuparea postului vacant de redactor gradul II, tura de noapte, în cadrul Redacţiei Online

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Punctaj proba practică Punctaj proba scrisă si proba practică Admis/respins
1 Busuioc Valentin 95 83 89 admis
2 Dădârlat Adrian 62,5 88,67 75,59 admis
3 Tudorache Bogdan 90 57 73,5 admis
4 Ceciu Evelin 90 53,67 71,84 admis
5 Răducanu Mihaela 77,5 20,34 - respins
6 Agarici Paula Doina 72,5 45,67 - respins
7 Dobre Ionela Roxana 70 24 - respins
8 Veress Robert Zsolt 65 45,34 - respins
9 Scarlat Valentina 45 22 - respins

 

Contestaţiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 21.05.2015, până la ora 16.00.

Interviul va avea loc luni, 25.05.2015 , ora 13.00

 

 

 • Rezultate finale la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor gradul II, funcţie de execuţie contractuală vacantă, în cadrul Redacţiei Ştiri pentru Străinătate

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Admis/respins

 

1

Stan Florentina Gabriela

92,34

95

93,67

admis

 
 
 

2

Filipescu Dorotea

96

90

93

respins

 
 
 

3

Lupu Victor

87

87

87

respins

 
 
 

4

Ştefan Cătălin

87,67

nu s-a prezentat

-

respins

 
 
 

5

Hădăreanu Dana Camelia

76,67

nu s-a prezentat

-

respins

 
 
 

6

Veress Robert Zsolt

73,67

nu s-a prezentat

-

respins

 
 
 

 

 

 

 • Rezultatele obtinute la proba scrisa  a concursului organizat în data  de 14.05.2015,  pentru ocuparea postului de expert gradul IA, functie de executie contractuala  temporar vacanta, in cadrul Directiei Marketing - Serviciul Vanzari

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctaj proba scrisa

Admis/Respins

1

Andone Ernest

85

admis

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 18.05.2015, pana la ora 16.00

 

 

 • Redactor - Redactia Stiri pentru Strainatate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 22.05.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale temporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate necesara 6 luni;
- capacitate de a se exprima in limba engleza foarte bine scris si vorbit (nivel C2 conform cu Scara nivelurilor din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi)
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:
- realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba engleza a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES;
- urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba engleza, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba engleza in functie de importanta;
- asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba engleza a materialelor de presa;
- monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing
Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iasi, 1995
Georgiana Galateanu-Farnoaga, Sinteze de gramatica engleza, Ed. Cruso, Bucuresti, 1997
Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006
Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
Nadina Visan & Ruxandra Visan, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach.
Engleza pentru avansati - Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006, Bucuresti

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 22.05.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane - Salarizare
- 26.05.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 27.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 28.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 02.06.2015, ora 13.00: proba scrisa
- 03.06.2015 - afisare rezultate proba scrisa
- 04.06.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 05.06.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 08.06.2015, ora 13.00: interviul
- 09.06.2015 - afisare rezultate interviu
- 10.06.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 11.06.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 12.06.2015 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul din data de 20.05.2015, pentru postul de fotoreporter special gradul IA, funcţie de execuţie contractuală vacantă, Redacţia Foto-Video-Multimedia

Nr. crt.

Numele şi prenumele  candidatului

admis/respins

motivul respingerii

1

 Matei Silviu

admis

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 19.05.2015, pentru  postul vacant de redactor gradul II, tura de noapte, în cadrul Redacţiei Online

Nr. crt.

Numele şi prenumele  candidatului

admis/respins

motivul respingerii

1

Agarici Paula Doina

admis

 

2

Busuioc Valentin

admis

 

3

Ceciu Evelin

admis

 

4

Dădârlat Adrian

admis

 

5

Dobre Ionela Roxana

admis

 

6

Răducanu Mihaela

admis

 

7

Scarlat Valentina

admis

 

8

Tudorache Bogdan

admis

 

9

Veress Robert Zsolt

admis

 

 

 • Rezultate proba scrisă şi interviu, la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor gradul II, funcţie de execuţie contractuală vacantă, în cadrul Redacţiei Ştiri pentru Străinătate

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Admis/respins

 

1

Stan Florentina Gabriela

92,34

95

93,67

admis

 
 
 

2

Filipescu Dorotea

96

90

93

respins

 
 
 

3

Lupu Victor

87

87

87

respins

 
 
 

4

Ştefan Cătălin

87,67

nu s-a prezentat

-

respins

 
 
 

5

Hădăreanu Dana Camelia

76,67

nu s-a prezentat

-

respins

 
 
 

6

Veress Robert Zsolt

73,67

nu s-a prezentat

-

respins

 
 
 

Contestaţiile vor putea fi depuse la sediul instituţiei vineri, 15.05.2015, până la ora 16.00

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 14.05.2015, pentru ocuparea postului de expert gradul IA, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Directiei Marketing - Serviciul Vanzari

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

admis/respins

motivul respingerii

1

Andone Ernest

admis

 

 

 • Rezultate proba scrisa la concursul organizat in data de 07.05.2015, pentru ocuparea postului de redactor gradul II, functie de executie contractuala vacanta, in cadrul Redactiei stiri pentru Strainatate

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatului

Punctaj proba scrisa

Admis/respins

 

1

Filipescu Dorotea

96

admis

 
 
 

2

Stan Florentina Gabriela

92,34

admis

 
 
 

3

Stefan Catalin

87,67

admis

 
 
 

4

Lupu Victor

87

admis

 
 
 

5

Hadareanu Dana Camelia

76,67

admis

 
 
 

6

Veress Robert Zsolt

73,67

admis

 
 
 

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 11.05.2015, pana la ora 16.00.
Interviul va avea loc miercuri, 13.05.2015, ora 13.00.

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 20.05.2015, pentru postul de fotoreporter treapta II, functie de executie contractuala temporar vacanta - Redactia Foto-Video-Multimedia

Nr. crt.

Numele şi prenumele  candidatului

admis/respins

motivul respingerii

1

Pandrea Maria Alexandra

admis

 

2

Radu Constantin

admis

 

 

 • Rezultate obtinute la proba scrisa si interviu, la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor gradul II, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei Politici Internationale - Romania in lume

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Admis/respins

 

1

Cristea Irina

96,67

90

93,33

admis

 
 
 

  

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 07.05.2015, pana la ora 16.00.

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Serviciul Imprimare-Expeditie

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Serviciul Imprimare - Expeditie.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit

Responsabilitati:

1. Asigura depozitarea materialelor consumabile in conditii optime, astfel incat sa nu se deterioreze
2. Tiparirea si cartarea buletinelor zilnice si periodice si predarea acestora in conditiile stabilite de calitate
3. Multiplicarea lucrarilor editate de agentie, precum si a formularelor tipizate
4. Executarea operatiunilor tipografice si de legatorie pentru realizarea produselor agentiei respectand termenele stabilite si conditiile de calitate

Bibliografia :
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
3. Procedura operationala AGERPRES "Evidenta, gestionarea si livrarea produselor" - cod PO 16.3.03.02;
4. Procedura operationala AGERPRES "Evidenta si raportarea consumurilor. Gestionarea materialelor în prelucrare" - cod PO 16.2.04.02 - ed. 2/rev.0;
5. Procedura operationala AGERPRES "Imprimare - Legatorie" - cod 16.2.01.01.- ed.2/rev.0;
6. Procedura operationala AGERPRES "Mijloace de corespondenta, interna si externa. Efectuarea expeditiilor" - cod PO 16.2.03.01.

Examenul va consta intr-o proba practica de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 20.05.2015, ora 12.00 - proba practica
- 22.05.2015 - afisare rezultate proba practica
- 25.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 27.05.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Documentare - Arhiva

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Documentare - Arhiva.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE" in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:

1. Elaboreaza materiale de sinteza - documentare, cronologii pe teme politice, culturale si sportive
2. Elaboreaza cel putin o rubrica zilnica si cel putin una saptamanala
3. Actualizeaza bazele de date necesare lucrului in Redactia Documentare - Arhiva.

Bibliografia :
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
3. PO AGERPRES ,,Culegerea datelor, prelucrarea si transmiterea stirii de presa,, - editia 6 (în vigoare).

Tematica :
- Materiale documentare din domeniile politic, cultura, fapt divers, sport.

Examenul va consta intr-o proba practica de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 20.05.2015, ora 12.00 - proba practica
- 22.05.2015 - afisare rezultate proba practica
- 25.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 27.05.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut - Redactia Documentare - Arhiva

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul în Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta organizarea unui examen de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, la Redactia Documentare - Arhiva.

Cerinte:
- Doua calificative "FOARTE BINE"in ultimii trei ani la evaluarile anuale
- Trei ani de la ultima promovare
- Atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit
- Cunostinte solide de cultura generala

Responsabilitati:

1. Vizeaza materialele de pe fluxul Documentare
2. Elaboreaza materiale de sinteza - documentare, cronologii pe teme politice, culturale si sportive
3. Elaboreaza cel putin o rubrica zilnica si cel putin una saptamanala
4. Actualizeaza bazele de date necesare lucrului in Redactia Documentare - Arhiva.

Bibliografia :
1. Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
3. PO AGERPRES ,,Culegerea datelor, prelucrarea si transmiterea stirii de presa,, - editia 6 (în vigoare).

Tematica :
- Materiale documentare din domeniile politic, cultura, fapt divers, sport.

Examenul va consta intr-o proba practica de verificare a cunostintelor. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Examenul se va organiza conform calendarului urmator:
- 20.05.2015, ora 12.00 - proba practica
- 22.05.2015 - afisare rezultate proba practica
- 25.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba practica
- 27.05.2015 - afisare rezultate finale

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 07.05.2015, pentru postul de redactor gradul II, functie de executie contractuala vacanta - Redactia Stiri pentru Strainatate

Nr. crt.

Numele şi prenumele  candidatului

admis/respins

motivul respingerii

1

Filipescu Dorotea

admis

 

2

Gheorghe Georgeta

respins

nu îndeplineşte condiţiile

3

Hădăreanu Dana Camelia

admis

 

4

Lupu Victor

admis

 

5

Mănoiu Cătălina Nicoleta

respins

nu îndeplineşte condiţiile

6

Stan Florentina Gabriela

admis

 

7

Ştefan Cătălin

admis

 

8

Veress Robert Zsolt

admis

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei luni, 04.05.2015, pana la ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa la concursul organizat in data de 28.04.2015, pentru ocuparea postului de redactor gradul II, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei Politici Internationale - Romania in lume

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj proba scrisă

Admis/respins

 

1

Cristea Irina

96,67

admis

 
 
 

 

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei vineri, 30.04.2015, pana la ora 16.00.
Interviul va avea loc marti, 05.05.2015, ora 14.00.

 • Expert - Directia Marketing - Serviciul Vanzari

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de expert, gradul IA, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Directiei Marketing - Serviciul Vanzari.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 06.05.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale temporar vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate (marketing-vanzari) necesara minim 7 ani;
- experienta in vanzari, specific pe domeniul media minim 7 ani;
- cunostinte economico-financiare;
- cunostinte privind tehnicile comerciale in domeniul media;
- cunostinte si experienta in SEAP;
- abilitati specifice activitatii de vanzare;
- capacitate de analiza si sinteza; atentie la detalii;
- asumarea responsabilitatilor;
- disponibilitate pentru program prelungit, in conditiile inregistrarii unui volum fluctuant de lucrari;
- capacitate de a lucra in conditii de stres si cu termene stranse.

Atributiile postului:
- realizeaza prezentari de ofertare si da relatii despre oricare din serviciile/produsele AGERPRES, pe care le va cunoaste in amanuntime, oricarei entitati interesate;
- prospecteaza permanent piata informatiei, realizeaza segmentarea pietei si identificarea potentialilor clienti;
- elaboreaza oferte de pret, negociaza si incheie contracte, conform procedurilor operationale;
- intocmeste documentatia necesara in cazul in care clientul trebuie sa respecte proceduri specifice achizitiilor publice.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 72/2013 pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte
- Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe
- Marketing - editura Uranus, 2000; coordonator Virgil Balaure; autori: Virgil Adascalitei, Carmen Balan, Stefan Boboc, Iacob Catoiu, Valerica Olteanu, Nicolae Al. Pop, Nicolae Teodorescu

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 06.05.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 08.05.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 11.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 12.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 14.05.2015, ora 13.00: proba scrisa
- 15.05.2015 - afisare rezultate proba scrisa
- 18.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 19.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 20.05.2015, ora 13.00: interviul
- 21.05.2015 - afisare rezultate interviu
- 22.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 25.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 26.05.2015 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Fotoreporter special - Redactia Foto-Video-Multimedia

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de fotoreporter special gradul IA, functie de executie contractuala vacanta, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Dosarul va contine si un fotoreportaj de minimum 30 fotografii pe un subiect liber ales si un videoreportaj de exact 1 minut.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 11.05.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale vacante sunt:
- studii superioare cu specializare in domeniu, absolvite cu diploma de licenta;
- experienta in specialitate necesara 7 ani;
- cunostinte editare foto-video;
- cunostinte operare PC (procesare text, prelucrare digitala, transmisii de date, Internet);
- cunostinte solide de Photoshop, CorelDraw, Illustrator, Adobe Premiere;
- cunostinte de cultura generala;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala.

Atributiile postului :
- realizeaza fotografii de la toate evenimentele la care este trimis de conducerea redactiei;
- selecteaza fotografiile destinate fluxului intern si le transmite in cel mai scurt timp in redactie ;
- identifica si transmite in timp real toate informatiile necesare intocmirii explicatiilor care insotesc fotografiile pe site-ul AGERPRES.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa si proba practica
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa:
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Adobe Premiere 6 - http:// help.adobe.com/archive/en/premiere-pro/cs6/premiere_pro_reference.pdf
- Adobe Audition 6 - http://help. adobe. com/archive/en/audition/cs6/audition_reference.pdf
- Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Deputati si Senatori - http://www.parlament.ro/

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 11.05.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 14.05.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 15.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 18.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 20.05.2015, ora 11.00: proba scrisa si proba practica
- 21.05.2015 - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 22.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 25.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 26.05.2015, ora 13.00: interviul
- 27.05.2015 - afisare rezultate interviu
- 28.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 29.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 02.06.2015 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Fotoreporter - Redactia Foto-Video-Multimedia

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de fotoreporter treapta II, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei Foto-Video-Multimedia.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Dosarul va contine si un fotoreportaj de minimum 15 fotografii pe un subiect liber ales si un videoreportaj de exact 1 minut.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 04.05.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale temporar vacante sunt:
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- experienta in specialitate necesara 6 luni;
- cunostinte editare foto-video;
- cunostinte operare PC (procesare text, prelucrare digitala, transmisii de date, Internet);
- cunostinte solide de Photoshop, CorelDraw, Illustrator, Adobe Premiere;
- cunostinte de cultura generala;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala.

Atributiile postului :
- realizeaza fotografii de la toate evenimentele la care este trimis de conducerea redactiei;
- selecteaza fotografiile destinate fluxului intern si le transmite in cel mai scurt timp in redactie ;
- identifica si transmite in timp real toate informatiile necesare intocmirii explicatiilor care insotesc fotografiile pe site-ul AGERPRES.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa si proba practica
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa:
- Legea nr. 477/08.11.2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
- Legea Agerpres nr. 19/2003 cu modificarile si completarile ulterioare
- Adobe Premiere 6 - http:// help.adobe.com/archive/en/premiere-pro/cs6/premiere_pro_reference.pdf
- Adobe Audition 6 - http://help. adobe. com/archive/en/audition/cs6/audition_reference.pdf
- Componenta Guvernului Romaniei - http: // gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri
- Deputati si Senatori - http://www.parlament.ro/

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 04.05.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 06.05.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 07.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 08.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 20.05.2015, ora 11.00: proba scrisa si proba practica
- 21.05.2015 - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 22.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 25.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 26.05.2015, ora 13.00: interviul
- 27.05.2015 - afisare rezultate interviu
- 28.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 29.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 02.06.2015 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Redactor - Redactia Online

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant de redactor gradul II, tura de noapte, in cadrul Redactiei Online.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti -Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 11.05.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale vacante sunt:
a) studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
b) vechime in specialitate necesara: 6 luni;
c) cunostinte solide de cultura generala;
d) viteza de scriere in mediul online si navigare pe Internet;
e) cunoasterea mecanismelor de functionare a retelelor sociale ;
f) capacitate de analiza si sinteza;
g) disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii ;
h) atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres;
i) rapiditate si corectitudine in rezolvarea atributiilor, abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate ;
j) cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala.

Atributiile postului :
- concepe, editeaza si promoveaza continutul editorial din fluxurile AGERPRES pe site-ul public si in mediul online;
- este responsabil de continutul si forma stirilor editate si publicate pe site-ul public si de promovarea acestora pe retelele sociale ;
- propune proiecte editoriale pentru diversificarea continutului online-website public si retele sociale.

Concursul va consta in:
- Proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana si proba practica de evaluare a competentelor de operare pe calculator si a capacitatii de analiza si sinteza a unor materiale de presa;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana:
- Manualele de Limba romana pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a si a VIII-a, precum si cele de Limba si literatura romana pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a, oricare dintre cele avizate de M.E.C.T.S., indiferent de editura si/sau anul aparitiei, dar nu inainte de 2007 (conform site-ului M.E.C.T.S.)
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM), Editura Univers Enciclopedic Gold, editia a II-a, 2010
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012
- Dictionar de sinonime, autor Gheorghe Bulgar, Editura Lucman, 2006
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)
Precizari: din manualele de limba si literatura pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a se vor retine doar problemele legate de aplicarea normelor ortografice, ortoepice si de punctuatie, precum si elementele referitoare la nivelurile limbii - fonetic, lexico-semantic si morfosintactic.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 11.05.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 14.05.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 15.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 18.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 19.05.2015, ora 13.00: proba scrisa si proba practica
- 20.05.2015 - afisare rezultate proba scrisa si proba practica
- 21.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa si proba practica
- 22.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 25.05.2015, ora 13.00: interviul
- 26.05.2015 - afisare rezultate interviu
- 27.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 28.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 29.05.2015 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 

 • Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere la concursul din data de 28.04.2015, pentru postul de redactor gradul II, functie de executie contractuala temporar vacanta - Redactia Politici Internationale - Romania in lume
Nr. crt. Numele şi prenumele  candidatului admis/respins motivul respingerii
1 Cristea Irina admis  
2 Georgescu Radu respins nu îndeplineşte condiţiile

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei joi, 23.04.2015, pana la ora 16.00.

 

 • Redactor - Redactia Stiri pentru Strainatate

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie de executie contractuala vacanta, in cadrul Redactiei Stiri pentru Strainatate.

Conform art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al Agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 27.04.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post vacant, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale vacante sunt:
- studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- vechime in specialitate necesara 6 luni;
- capacitate de a se exprima in limba engleza foarte bine scris si vorbit (nivel C2 conform cu Scara nivelurilor din Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbi)
- cunostinte solide de cultura generala;
- capacitate de analiza si sinteza;
- viteza de scriere PC si navigare pe Internet
- atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
- abilitati de lucru in echipa, seriozitate, punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale.

Responsabilitati:
- realizeaza traducerea si/sau redactarea in limba engleza a materialelor de presa selectate de pe fluxurile AGERPRES;
- urmareste toate fluxurile AGERPRES, selecteaza materialele de presa pentru a fi traduse in limba engleza, prioritizeaza stirile spre fluxul de limba engleza in functie de importanta;
- asigura editarea si vizarea pe fluxul de limba engleza a materialelor de presa;
- monitorizeaza permanent diverse surse de informatii, se informeaza zilnic asupra evenimentelor de presa.

Concursul va consta in:

- Proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale;
- Interviu.

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor profesionale:
Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing
Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998
Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iasi, 1995
Georgiana Galateanu-Farnoaga, Sinteze de gramatica engleza, Ed. Cruso, Bucuresti, 1997
Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, Bucuresti, 2006
Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006
Nadina Visan & Ruxandra Visan, English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach. Engleza pentru avansati - Texte, Gramatica si Exercitii, Editura Cavaliotti, 2006, Bucuresti

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 27.04.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 30.04.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 04.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 05.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 07.05.2015, ora 13.00: proba scrisa
- 08.05.2015 - afisare rezultate proba scrisa
- 11.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 12.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 13.05.2015, ora 13.00: interviul
- 14.05.2015 - afisare rezultate interviu
- 15.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 18.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 19.05.2015 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 • Redactor - Redactia Politici Internationale-Romania in lume

Agentia Nationala de Presa AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor gradul II, functie de executie contractuala temporar vacanta, in cadrul Redactiei Politici Internationale - Romania in lume.

Conform art. 6 al al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
a) cererea de inscriere la concurs adresata directorului general al agentiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs va fi depus la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, pana la data de 20.04.2015, ora 16.00.

Pentru a ocupa un post temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei de executie contractuale temporar vacanta sunt:
a) studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
b) vechime in specialitate necesara 6 luni;
c) cunoasterea limbilor engleza si franceza (foarte bine);
d) cunostinte solide de cultura generala;
e) cunostinte aprofundate din domeniile politica externa generala; sunt de asemenea necesare cunostinte din domeniile economic, social, precum si politici europene;
f) viteza de scriere PC si navigare pe Internet;
g) capacitate de analiza si sinteza;
h) atentie la detalii, rigurozitate, rezistenta la stres si efort prelungit;
i) abilitati de lucru in echipa, seriozitate si punctualitate, flexibilitate, capacitate de a evita starile conflictuale;
j) disponibilitate pentru servicii in zilele de sambata si duminica si in timpul sarbatorilor legale;
k) disponibilitate pentru lucrul de noapte ocazional.

Responsabilitati:
- redactarea de stiri si alte materiale jurnalistice, pentru toate fluxurile redactiei, pe baza surselor monitorizate - agentii de presa, ziare straine, site-uri de stiri, documente facute publice de ministere, institutii sau alte entitati din sfera de responsabilitate a redactiei;
- desfasurarea de activitati de documentare pe domeniile de responsabilitate si pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/actiunilor pe care urmeaza sa le acopere mediatic;
- desfasurarea activitatii in ture si, ocazional, de noapte.

Concursul va consta in :
- Proba scrisa de evaluare a competentelor pe probleme de politica externa si de limba romana
- Interviu

Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor pe probleme de politica externa:
- Roth, François, Inventarea Europei. De la Europa lui Jean Monnet la Uniunea Europeana, Institutul European, Iasi, 2007;
- Elemente de geografie generala si informatii generale cu privire la statele lumii disponibile la: www.nationsonline.org;
- Informatii despre structura, organizarea si functionarea institutiilor europene si internationale si probleme privind relatii europene, internationale si bilaterale la:
www.europa.eu ;
www.europarl.europa.eu;
www.consilium.europa.eu;
www.nato.int;
www.coe.int;
assembly.coe.int/nw/Home-EN.asp;
www.un.org/en;
www.state.gov.
Bibliografia propusa pentru organizarea concursului, proba scrisa de evaluare a competentelor de limba romana:
- Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii romane (DOOM2), Editura Academiei, editia 2005
- DEX - Dictionarul explicativ al limbii romane, editat de Academia Romana si Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", editia a 2-a, rev., Bucuresti, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2009
- Dictionar de sinonime, Editie revizuita si adaugita, Editura Enciclopedica, 1993 (autori: Luiza Seche, Mircea Seche, Irina Preda) (sau editii ulterioare)
- Marele dictionar de neologisme, editia a X-a revazuta, augmentata si actualizata), Editura Saeculum, 2008 (autor: Florin Marcu)(sau editii ulterioare).

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
- 20.04.2015, ora 16.00: termenul limita pentru depunerea dosarelor - Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane Salarizare
- 22.04.2015 - afisare rezultate selectare dosare de inscriere
- 23.04.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la selectia dosarelor
- 24.04.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 28.04.2015, ora 11.00: proba scrisa
- 29.04.2015 - afisare rezultate proba scrisa
- 30.04.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la proba scrisa
- 04.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 05.05.2015, ora 14.00: interviul
- 06.05.2015 - afisare rezultate interviu
- 07.05.2015 - depunere contestatii privind rezultatele obtinute la interviu
- 08.05.2015 - afisare rezultate la contestatiile depuse
- 11.05.2015 - afisare rezultate finale

Informatii suplimentare la sediul institutiei, in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti - Directia Resurse Umane-Salarizare, tel. 021.207.61.36.

 

 • Rezultate proba practica la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, din data de 08.04.2015, in cadrul Redactiei Monitorizare

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Punctaj proba practică

Admis/ respins

1

Câmpeanu Armand Raoul

100

admis

2

Iancu Robert Mădălin

100

admis

3

Ştefan Delia Maria

100

admis

       

Contestatiile vor putea fi depuse la sediul institutiei pana marţi, 14 aprilie 2015, ora 16.00.

 

 • Rezultate proba scrisa, proba practica si interviu, la concursul organizat pentru ocuparea postului de redactor gradul II, functie de executie contractuala vacanta, in cadrul Redactiei Monitorizare